Definicje

Aplikacja – Aplikacja Mobilna Partnera, komunikująca się z SDK Systemu Płatności Online BM w celu rejestrowania Transakcji.

BM – Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013, właściciel Systemu.

BalancePoint (Punkt Rozliczeń) – obiekt w Systemie Płatności reprezentujący Sklep zintegrowany z Platformą Marketplace oraz zarejestrowany w Systemie Płatności przy użyciu formularza udostępnionego Partnerowi przez BM.

ClientHash - parametr w komunikatach; pozwala w sposób zanonimizowany przypisać Instrument płatniczy (np. Kartę) do Klienta. Na jego podstawie Partner może wywoływać kolejne obciążenia w modelu płatności automatycznych.

CommissionModel – model prowizyjny ustalony z Integratorem. Opisuje wartości prowizji za transakcje przekazywane BM oraz Integratorowi.

Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Integratorski – strona internetowa, na której umieszczony jest formularz umożliwiający Klientowi rejestrację, edycje lub dodanie kolejnego Serwisu.

iFrame – metoda realizacji płatności Kartą za produkty/usługi oferowane przez Partnera, w której dane Karty wprowadzane są przez Klienta w dostarczonym przez BM dokumencie HTML, osadzonym bezpośrednio w Serwisie. Wywołanie formatki kartowej wymaga implementacji kodu JavaScript wykorzystującego dedykowaną bibliotekę BM.

Instrument Płatniczy (Kanał Płatności) – uzgodniony przez Klienta i jego dostawcę zbiór procedur lub zindywidualizowane urządzenie, wykorzystywane przez Klienta do złożenia zlecenia płatniczego np. Karta, PBL.

Narzędzie e-przelew – uzgodniony przez Partnera i BM zbiór procedur lub zindywidualizowane urządzenie, wykorzystywane przez Partnera do złożenia zlecenia płatniczego umożliwiającego realizację wypłatę środków z salda na rachunek bankowy Partnera lub Klienta oraz inny instrument płatniczy należący do Partnera lub Klienta. Udostępnienie funkcjonalności jest zależne od indywidualnych ustaleń między Partnerem i BM.

Integrator – Integratorami nazywamy partnerów, którzy wdrożyli w swoich systemach płatności online Blue Media i umożliwiają ich aktywację z poziomu własnych rozwiązań. Do integratorów zaliczamy takie podmioty jak: Shoper, Shoplo, Sky-Shop, Gymsteer, Selly weryfikacje, FaniMani, AtomStore, Ebexo, Selly Azymut, PayNow, Comarch, SOTE.

IPN (Instant Product Notification) – natychmiastowe powiadomienie wysyłane z Systemu płatności online do Serwisu Partnera przekazujące zmianę statusu produktu. Struktura IPN jest podobna do ITN (rozszerzona jedynie o węzeł product).

ITN (Instant Transaction Notification) – natychmiastowe powiadomienie wysyłane z Systemu płatności online do Serwisu Partnera przekazujące zmianę statusu transakcji.

ISTN (Instant Settlement Transaction Notification) – Natychmiastowe powiadomienia o zmianie statusu transakcji rozliczeniowej. System niezwłocznie przekazuje powiadomienia o fakcie zlecenia transakcji rozliczeniowej (ew. wypłatach/zwrotach) oraz zmianie jej statusu.

ICN (Instant Configuration Notification) – Natychmiastowe powiadomienie o konfiguracji nowozarejestrowanego sklepu, przekazujące informacje o zmianie statusu kartowego w sklepie (np. w przypadku uruchamiania kart).

Karta - karta płatnicza wydana w ramach systemów MOP, dopuszczona regulacjami tychże systemów do realizacji Transakcji bez fizycznej jej obecności.

Klient (Płatnik) – osoba uiszczająca w Serwisie płatność za usługi lub produkty Partnera przy wykorzystaniu Systemu.

Koszyk produktów – jest to informacja o składowych płatności, przekazywana (w Linku płatności) do Systemu w celu późniejszego jej przetwarzania. Każdy produkt koszyka opisują dwa obowiązkowe pola: kwota składowa oraz pole pozwalające przekazać parametry charakterystyczne dla produktu.

Link płatności – żądanie umożliwiające start Transakcji wejściowej (opisanej w części Rozpoczęcie transakcji). Można go stosować bezpośrednio na stronach www (metoda POST), natomiast w mailach do Klientów należy posłużyć się Przedtransakcją w celu uzyskania krótkiego linka do płatności (metoda GET).

Link weryfikacyjny – adres URL kierujący do Przelewu weryfikacyjnego.

Marketplace – rozwiązanie płatnicze działające w ramach Systemu Płatności Online BM. Umożliwia Partnerowi obsługę platformy sprzedażowej, na której produkty lub usługi oferowane są Klientom przez Kontrahentów Partnera. Zaawansowane modele rozliczenia Transakcji oraz Transakcji Rozliczeniowych pozwalają na realizację płatności bezpośrednio od Klienta do Kontrahenta Partnera, z uwzględnieniem Koszyka produktów. Udostępnienie funkcjonalności jest zależne od indywidualnych ustaleń między Partnerem i BM.

Model Płatnika – model, w którym prowizję za przeprowadzoną transakcję opłaca klient na rzecz BM (koszt doliczany do kwoty transakcji). W tym przypadku klient podczas płatności akceptuje również regulamin BM.

Model Merchanta - model, w którym prowizja jest rozliczana między Blue Media a partnerem i nie jest doliczana do kwoty transakcji opłacanej przez klienta.

Partner - podmiot będący odbiorcą środków z tytułu sprzedaży produktów lub usług dystrybuowanych przez Partnera w Serwisie.\ Partner, w przypadku modelu Marketplace, to podmiot, niebędący konsumentem, zainteresowany obsługą przyjmowania przez BM należnych Partnerowi płatności za produkty lub usługi dystrybuowane przez Partnera.

Pay By Link (PBL) – narzędzie umożliwiające realizację płatności za pośrednictwem przelewu wewnątrzbankowego z rachunku Klienta na rachunek BM. Po zalogowaniu do bankowości internetowej - dane potrzebne do realizacji przelewu (dane informacyjne odbiorcy, numeru jego rachunku bankowego, kwota i data realizacji przelewu) są wypełnione automatycznie dzięki systemowi wymiany danych pomiędzy bankiem a BM.

Pełnomocnik techniczny – podmiot posiadający prawo dostępu do Rachunku Płatniczego Partnera, który autoryzuje ten dostęp (zgoda lub umowa). W systemie pełnomocnictwo jest reprezentowane przez konfigurację PlenipotentiaryID: jeden podmiot może mieć wiele pełnomocnictw dla różnych Partnerów.

Platforma Marketplace – platforma, na której udostępniona jest opcja rejestracji Punktów rozliczeń.

Płatność automatyczna – płatność dokonywana bez potrzeby każdorazowego wprowadzania danych Karty lub danych do autoryzacji przelewu.

Płatność jednym kliknięciem – jest to Płatność automatyczna zlecana przez Klienta.

Płatność cykliczna - jest to Płatność automatyczna zlecana bez udziału Klienta (przez Serwis Partnera).

Przedtransakcja - specyficzny (wykonywany w tle) sposób zamawiania linku do płatności.

Przelew weryfikacyjny – część procesu związana z rejestracją oraz edycją Serwisu/Serwisów Partnera w Systemie. Polega na wykonaniu przez Partnera przelewu środków, które zostaną automatycznie zwrócone przez BM, w celu weryfikacji danych i rachunku bankowego do wypłat środków do Partnera. Weryfikacja danych jest obowiązkiem BM wynikającym m.in. z Ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Każdy przelew weryfikacyjny musi otrzymać końcowy status weryfikacji (pozytywny lub negatywny) w ciągu 30 dni od opłacenia transakcji. Jeżeli status końcowy weryfikacji nie zostanie nadany w wyżej określonym czasie, system automatycznie nada jej status negatywny. Proces ten dotyczy weryfikacji, w której Blue Media kieruje prośbę o uzupełnienie danych do klienta i nie otrzyma zwrotnej informacji niezbędnej do przeprowadzenia tejże weryfikacji.

Rachunek Płatniczy (Saldo) – rachunek płatniczy prowadzony przez BM dla Partnera, na którym gromadzone są środki wpłacone od Klientów. Udostępnienie funkcjonalności jest zależne od indywidualnych ustaleń między Partnerem i BM.

RPAN (Recurring Payment Activation Notification) – komunikat o aktywowaniu usługi płatności automatycznych.

RPDN (Recurring Payment Deactivation Notification) – komunikat o dezaktywacji usługi płatności automatycznych.

Serwis – strona lub strony internetowe Partnera zintegrowane z Systemem, na których Klient może nabyć od Partnera (lub od Kontrahenta Partnera w przypadku Marketplace) produkty lub usługi.\ W przypadku Marketplace, obiekt w Systemie Płatności reprezentujący Marketplace Partnera. Dowiązywane są do niego wszystkie transakcje startowane przez wspomniany Marketplace.

Specyfikacja – dokumentacja opisująca komunikację pomiędzy Serwisem a Systemem.

System Płatności Online BM (System) – rozwiązanie informatyczno-funkcjonalne, w ramach którego BM udostępnia Partnerowi aplikację umożliwiającą procesowanie płatności Klientów dokonanych przy użyciu Instrumentów Płatniczych, a także weryfikację statusu płatności oraz odbiór płatności.

Szybki Przelew – realizacja płatności za pośrednictwem przelewu wewnątrzbankowego z rachunku Klienta na rachunek BM. Od płatności dokonywanych za pośrednictwem PBL płatność różni się koniecznością samodzielnego wypełnienia wszystkich danych potrzebnych do dokonania przelewu przez Klienta.

Transakcja - oznacza transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Transakcja wejściowa – część procesu obsługi płatności, dotycząca wpłaty dokonywanej przez Klienta do BM.

Transakcja rozliczeniowa – część procesu obsługi płatności, dotycząca przelewu wykonywanego przez BM na rachunek Partnera. Aby powstała Transakcja rozliczeniowa, Transakcja wejściowa musi zostać przez Klienta opłacona. Transakcja rozliczeniowa może dotyczyć pojedynczej transakcji wejściowej (wpłaty), bądź agregować ich wiele.

Ustawa – ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Ważność linku – parametr określający moment, po przekroczeniu którego Link płatności przestaje być aktywny. Powinna być ustawiana przez parametr LinkValidityTime w Linku płatności.

Ważność transakcji – parametr określający moment, po przekroczeniu którego System płatności online blokuje i automatycznie zwraca wpłaty Klienta. Wartość domyślna obliczana jest poprzez dodanie 6 dni do dnia wybrania przez Klienta Kanału Płatności. Może ona być również ustawiana przez parametr ValidityTime w Linku płatności. W takim przypadku, po upłynięciu wskazanego czasu link przestaje być aktywny, a wpłaty są zwracane do Klienta. Maksymalna ważność transakcji to 60 dni.

WhiteLabel – model integracji, w którym Klient już w Serwisie dokonuje wyboru kanału płatności oraz akceptuje regulaminy (o ile konieczność ich akceptacji wynika z indywidualnych ustaleń między Partnerem i BM), a start transakcji zawiera wypełnione pole GatewayID (oraz w określonych przypadkach DefaultRegulationAcceptanceID lub RecurringAcceptanceID).

Obsługa transakcji i rozliczeń

Schemat działania usługi obsługi transakcji i rozliczeń

W Serwisie Partnera, po skompletowaniu zamówienia, Klientowi prezentowana jest opcja możliwości wykonania płatności z wykorzystaniem Systemu. Kliknięcie w odpowiedni link powoduje rozpoczęcie transakcji i otwarcie w nowym oknie:

a) dedykowanej strony Systemu przygotowanej przez BM, na której Klientowi prezentowana jest lista dostępnych Kanałów Płatności oraz podsumowanie zarejestrowanej transakcji lub

b) bezpośrednio strony Kanału Płatności (Banku, BLIK lub do płatności Kartą).

Po stronie Systemu następuje walidacja przekazanych parametrów i zapisanie transakcji z ustalonym okresem ważności. Jeśli w momencie walidacji, czas ważności linku będzie już przekroczony, Klientowi zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat (weryfikacja ważności transakcji następuje także przy zmianie statusu płatności). Po pozytywnej weryfikacji parametrów transakcji (oraz po wybraniu Kanału Płatności), Klient dokonuje autoryzacji transakcji. W jej tytule, oprócz nadawanych przez System identyfikatorów, może być także umieszczany stały opis, ustalony wcześniej pomiędzy BM a Partnerem lub dynamiczna wartość przekazywana przez Partnera przy starcie transakcji.

Zalecany model integracji polega na nadaniu komunikatu rozpoczęcia transakcji w tle, tzn. bez przekierowania użytkownika do Systemu (patrz Przedtransakcja). W tym modelu, możliwe jest zastosowanie zaawansowanych form autoryzacji transakcji (WhiteLabel, płatności automatyczne, SDK mobilne), diagnozowania poprawności przekazywanych parametrów oraz wielu innych rozszerzeń.

Po zakończeniu autoryzacji transakcji (na stronie Kanału Płatności) klient powraca z niego do Systemu, gdzie następuje automatyczne przekierowanie Klienta do Serwisu Partnera.

WSKAZÓWKA: Szczegółowy opis struktury linku powrotu znajduje się w części Przekierowanie do serwisu Partnera.

Otrzymany z Kanału Płatności status autoryzacji (płatności) przekazywany jest z Systemu do Serwisu Partnera za pomocą komunikatu ITN. System będzie ponawiać wysyłanie komunikatów, aż do potwierdzenia odbioru przez Serwis Partnera lub upłynięcia czasu ważności powiadomienia. Transakcje, które zostaną zapłacone po opływie okresu ważności transakcji – zostaną zwrócone do Klienta (nadawcy przelewu).

Opcjonalnie System może powiadamiać o fakcie wystawienia Transakcji rozliczeniowej. Służy do tego odpowiednio zmodyfikowany komunikat ISTN.

Kroki integracji obsługi transakcji i rozliczeń

Dane wymagane podczas integracji obsługi transakcji i rozliczeń

Wymagane dane wymieniane podczas integracji różnią się dla środowiska testowego i produkcyjnego. Poniżej lista parametrów przekazywanych przez BM do Partnera oraz w kierunku odwrotnym.

Przekazywane są też informacje ogólne tj. aktywne kanały płatności wraz z grafikami (w wyniku odpytywania o listę dostępnych kanałów płatności).

Opcjonalnie, mogą pojawić się dodatkowe dane przekazywane przez Partnera do BM, na przykład: informacje o wymaganej zawartości koszyka i sposobie przetwarzania go (w raportach, rozliczeniach, panelu administracyjnym), dodatkowe wymagania (dla zasilenia salda przedpłaconego). Dla płatności automatycznych BLIK również domyślna długość życia aktywowanych płatności automatycznych oraz domyślna etykieta aktywowanych płatności automatycznych.

Dane wymieniane w środowisku testowym

Dane przekazywane przez Partnera do BM:

 • Adres dla komunikatów ITN
 • Adres dla komunikatów RPAN (może być ten sam, co dla komunikatów ITN) [dla płatności automatycznych]
 • Adres dla komunikatów RPDN (może być ten sam, co dla komunikatów ITN) [dla płatności automatycznych]
 • Adres powrotu z płatności (bez parametrów)

Dane przekazywane przez BM do Partnera:

 • Adres Systemu płatności online
 • ServiceID
 • AcceptorID [dla portfeli w modelu WhiteLabel]
 • Klucz współdzielony
 • Mechanizm funkcji skrótu
 • Adres testowego formularza
 • Adres IP, z którego wysyłane są ITNy
 • Adres do panelu administracyjnego
 • Login
 • Hasło

Dane przekazywane w środowisku produkcyjnym

Przez Partnera do BM:

 • Adres dla komunikatów ITN
 • Adres dla komunikatów RPAN (może być ten sam, co dla komunikatów ITN) [dla płatności automatycznych]
 • Adres dla komunikatów RPDN (może być ten sam, co dla komunikatów ITN) [dla płatności automatycznych]
 • Adres powrotu z płatności (bez parametrów)
 • Adresy email dla raportów transakcyjnych
 • Adresy email dla faktur i raportów rozliczeniowych
 • Adresy email dla reklamacji (wysyłany w wiadomościach do płatników)

Przez BM do Partnera:

 • Adres Systemu płatności online
 • ServiceID
 • AcceptorID [dla portfeli w modelu WhiteLabel]
 • Klucz współdzielony
 • Mechanizm funkcji skrótu
 • Adres IP, z którego wysyłane są ITNy
 • Adres do panelu administracyjnego
 • Login
 • Hasło

Implementacja interfejsów i procesów po stronie Partnera

W minimalnej wersji integracji należy zaimplementować obsługę rozpoczęcia transakcji, powrotu z niej oraz obsługę komunikacji ITN.

WSKAZÓWKA: Zaleca się zapoznanie ze schematem działania. W razie potrzeby warto zapoznać się także z dodatkowymi parametrami lub usługami.

Testy integracyjne i migracja na środowisko produkcyjne

Podczas wykonywania testów należy uzupełniać białe pola arkusza oraz podesłać go zwrotnie do BM, w celu potwierdzenia poprawności integracji przed migracją na środowisko produkcyjne.

WSKAZÓWKA: Przed wdrożeniem produkcyjnym zaleca się wykonać testy zgodnie ze scenariuszami testowymi w wersji podstawowej, a dla bardziej zaawansowanych integracji również zgodnie ze scenariuszami dodatkowymi.

Rozpoczęcie transakcji

Opis rozpoczęcia transakcji

Serwis Partnera inicjując transakcję przekazuje do Systemu płatności online parametry niezbędne do jej zrealizowania oraz późniejszego przekazania statusu płatności.

Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST (Content-Type: application/x-www-form-urlencoded).

Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8 (oraz protokołem transportowym – zakodować przed wysłaniem, o ile narzędzie wykorzystane do wysyłki komunikatu nie robi tego samodzielnie, przykład kodowania: URLEncode).

Lista parametrów rozpoczęcia transakcji

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

kolejność do Hashnazwawymaganytypopis
1ServiceIDTAKstring{1,10}Identyfikator Serwisu Partnera, nadawany w trakcie rejestracji usługi jednoznacznie identyfikuje Serwis Partnera w Systemie płatności online. Dopuszczalne są cyfry.
2OrderIDTAKstring{1,32}Identyfikator transakcji o długości do 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego. Wartość pola musi być unikalna dla Serwisu Partnera. Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu: -_
3AmountTAKamountKwota transakcji. Jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2 po kropce.
UWAGA: Dopuszczalna wartość pojedynczej Transakcji w Systemie produkcyjnym to odpowiednio:
 • dla PBL – min. 0.01 PLN, max. 100000.00 PLN (lub do wysokości ustalonej przez Bank wydający instrument płatniczy);
 • dla Kart płatniczych – min. 0.10 PLN, max. 100000.00 PLN (lub do wysokości indywidualnego limitu pojedynczej transakcji w Banku wydawcy Karty);
 • dla Szybkich przelewów – min. 0.01 PLN, max. 100000.00 PLN (lub do wysokości indywidualnego limitu pojedynczej transakcji w Banku dla przelewu wewnątrzbankowego);
 • dla BLIK – min. 0.01 PLN, max. 75000.00 PLN (lub do wysokości indywidualnego limitu pojedynczej transakcji w Banku dla przelewu wewnątrzbankowego);
 • dla OTP – min. 100.00 PLN, max. 2000.00 PLN;
 • dla Alior Rat – min. 50.00 PLN, max. 7750.00 PLN
4DescriptionNIEstring{1,79}Tytuł transakcji (wpłaty); na początku tytułu przelewu umieszczane są identyfikatory transakcji nadawane przez System płatności online, do tego doklejana jest wartość tego parametru. W niektórych przypadkach, niezależnych od BM tytuł przelewu może zostać dodatkowo zmodyfikowany przez Bank, w którym nastąpiła wpłata dokonana przez klienta.
5GatewayIDNIEinteger{1,5}Identyfikator Kanału Płatności, za pomocą, którego Klient zamierza uregulować płatność. Ten parametr odpowiada w szczególności za model prezentowania Kanałów Płatności:
 • - na stronie BM – wartość parametru „0";
 • - w Serwisie Partnera – wartość parametru odpowiada wybranemu przez Klienta Kanałowi Płatności np. GatewayID=3.
Wszystkie Kanały Płatności do samodzielnego osadzenia w Serwisie udostępniane są Partnerowi w ramach usługi gatewayList.
6CurrencyNIEstring{1,3}Waluta transakcji; domyślną walutą jest PLN (użycie innej waluty musi być uzgodnione w trakcie integracji). W ramach ServiceID obsługiwana jest jedna waluta. Dopuszczalne jedynie wartości: PLN, EUR, GBP oraz USD.
7CustomerEmailNIEstring{3,255}Adres email Klienta.
19ValidityTimeNIEstring{1,19}Moment upłynięcia ważności transakcji; po jego przekroczeniu link przestaje być aktywny, a wszelkie wpłaty są zwracane do nadawcy przelewu; przykładowa wartość: 2014-10-31 07:54:50; w przypadku braku parametru ustawiana jest wartość domyślna 6 dni.
Maksymalna ważność transakcji to 60 dni (w przypadku ustawienia wartości parametru dalej, niż 60 dni do przodu, czas ważności zostanie odpowiednio skrócony).
Np. transakcja wystartowana w chwili 2020-05-01 08:00:00, z parametrem ValidityTime = 2021-05-01 08:00:00, otrzyma ważność do 2020-06-29 08:00:00.
34LinkValidityTimeNIEstring{1,19}Moment upłynięcia ważności linku; po jego przekroczeniu link przestaje być aktywny, nie wpływa to jednak na czas oczekiwania na wpłatę; przykładowa wartość: 2014-10-30 07:54:50; proszę zwrócić uwagę na to, aby do czasu ważności linku, dostosowany był czas ważności transakcji (być może zajdzie potrzeba podania również parametru ValidityTime, aby wydłużyć jej standardową ważność).
nd.HashTAKstring{1,128}Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji.

Sposób rozpoczęcia transakcji

Rozpoczęcie transakcji następuje przez przesłanie wywołaniem HTTPS kombinacji powyższych parametrów na ustalony w trakcie rejestracji usługi adres Systemu płatności online.

UWAGA: Liczba transakcji wystartowanych przez Partnera w ciągu jednej minuty może wynieść maksymalnie 100, chyba że Partner i BM ustalą wyższy limit w ramach zawartej umowy.

Przykład rozpoczęcia transakcji:

Adres:

Parametry:

 • ServiceID=2
 • OrderID=100
 • Amount=1.50

  Hash=2ab52e6918c6ad3b69a8228a2ab815f11ad58533eeed963dd990df8d8c3709d1
  

Przesłanie komunikatu bez wszystkich wymaganych parametrów (ServiceID, OrderID, Amount i Hash) lub zawierającego błędne ich wartości, spowoduje zatrzymanie procesu płatności wraz z podaniem kodu błędu transakcji i krótką informacją o błędzie (brak powrotu na stronę Serwisu Partnera).

WAŻNE! "Para parametrów ServiceID i OrderID jednoznacznie identyfikuje transakcję. Niedopuszczalne jest powtórzenie się wartości parametru OrderID przez cały okres świadczenia usług przez System na rzecz jednego Serwisu Partnera (ServiceID)."

Opcjonalny parametr GatewayID służy do określenia Kanału Płatności, za pomocą którego ma zostać zrealizowana płatność. Pozwala to przenieść ekran wyboru Kanałów Płatności do Serwisu. Aktualna lista identyfikatorów Kanałów Płatności, wraz z logotypami, dostępna jest poprzez metodę gatewayList.

Komunikat rozpoczęcia transakcji może być nadany w tle, tzn. bez przekierowania użytkownika do Systemu płatności online. W tym modelu, samego wyboru Kanału Płatności, Klient także dokonuje w Serwisie Partnera.

Przekierowanie do Serwisu Partnera

Opis przekierowania do Serwisu Partnera

Niezwłocznie po zakończeniu autoryzacji transakcji przez Klienta jest on przekierowywany z witryny Kanału Płatności na witrynę Systemu płatności online, gdzie następuje automatyczne przekierowanie Klienta do Serwisu Partnera.

Przekierowanie realizowane jest poprzez wysłanie żądania HTTPS (metodą GET) pod ustalony wcześniej adres powrotu w Serwisie Partnera. Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów.

Lista parametrów przekierowania do Serwisu Partnera

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

kolejność do Hashnazwawymaganytypopis
1ServiceIDTAKstring{1,10}Identyfikator Serwisu Partnera.
2OrderIDTAKstring{1,32}Identyfikator transakcji nadany w Serwisie Partnera i przekazany w starcie transakcji.
nd.HashTAKstring{1,128}Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

Przykład komunikatu przekierowującego Klienta z Systemu płatności online do Serwisu Partnera

<https://sklep_nazwa/strona_powrotu?ServiceID=2>&OrderID=100&Hash=254eac9980db56f425acf8a9df715cbd6f56de3c410b05f05016630f7d30a4ed

Powiadomienia natychmiastowe (ITN)

Opis powiadomień natychmiastowych

System przekazuje powiadomienia o zmianie statusu transakcji niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji z Kanału Płatności, a komunikat zawsze dotyczy pojedynczej transakcji. Potwierdzenia przesyłane są przez System płatności online na adres na serwerze Serwisu Partnera, ustalony w trakcie dodawania konfiguracji Serwisu Partnera.

UWAGA: Domena musi być publiczna i dostępna przez System.

Przykład:

https://sklep_nazwa/odbior_statusu

Powiadomienie o zmianie statusu transakcji wejściowej polega na wysłaniu przez System dokumentu XML zawierającego nowe statusy transakcji.

Dokument wysyłany jest protokołem HTTPS, ew. HTTP (dozwolone porty 80 i 443) – metodą POST, jako parametr HTTP o nazwie transactions. Parametr ten zapisany jest mechanizmem kodowania transportowego Base64.

Format dokumentu (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<transactionList>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<transactions>
			<transaction>
				<orderID>OrderID</orderID>
				<remoteID>RemoteID</remoteID>
				<amount>999999.99</amount>
				<currency>PLN</currency>
				<gatewayID>GatewayID</gatewayID>
				<paymentDate>YYYYMMDDhhmmss</paymentDate>
				<paymentStatus>PaymentStatus</paymentStatus>
				<paymentStatusDetails>PaymentStatusDetails</paymentStatusDetails>
			</transaction>
		</transactions>
		<hash>Hash</hash>
	</transactionList>

UWAGA: Węzeł transactions może zawierać jedynie jeden węzeł transaction (a więc powiadomienie dotyczy zawsze jednej transakcji). Wartości elementów orderID i amount dotyczących każdej z transakcji są identyczne z wartościami odpowiadających im pól, podanymi przez Serwis Partnera przy rozpoczęciu danej transakcji.

Lista zwracanych parametrów dla powiadomień natychmiastowych

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

kolejność do Hashnazwawymaganytypopis
1serviceIDTAKstring{1,10}Identyfikator Serwisu Partnera, nadawany w trakcie rejestracji usługi,jednoznacznie identyfikuje Serwis Partnera w Systemie płatności online.
2orderIDTAKstring{1,32}Identyfikator transakcji nadany w Serwisie Partnera i przekazany w starcie transakcji.
3remoteIDTAKstring{1,20}Alfanumeryczny identyfikator transakcji nadany przez System płatności online. Warto go zapisać przy zamówieniu na potrzeby dalszej obsługi (dla wielu transakcji z tym samym OrderID, dla zwrotów itp.).
Sytuacja taka może mieć miejsce np. w przypadku, gdy Klient zmieni Kanał Płatności, wywoła ponownie ten sam start transakcji z historii przeglądarki itp. System umożliwia blokowanie takich przypadków, jednak opcja nie jest zalecana (nie byłoby możliwe opłacenie porzuconej transakcji).
5amountTAKamountKwota transakcji. Jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2 po kropce.
6currencyTAKstring{1,3}Waluta transakcji.
7gatewayIDNIEstring{1,5}Identyfikator Kanału Płatności, za pomocą, którego Klient uregulował płatność.
8paymentDateTAKstring{14}Moment zautoryzowania transakcji, przekazywany w formacie YYYYMMDDhhmmss.
9paymentStatusTAKenumStatus autoryzacji transakcji, przyjmuje wartości (opis zmian statusów dalej):
 • PENDING – transakcja rozpoczęta.
 • SUCCESS – poprawna autoryzacja transakcji, Serwis Partnera otrzyma środki za transakcje – można wydać towar/usługę.
 • FAILURE – transakcja nie została zakończona poprawnie.
10paymentStatusDetailsNIEstring{1,64}Szczegółowy status transakcji, wartość może być ignorowana przez Serwis Partnera.
nd.hashTAKstring{1,128}Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

WSKAZÓWKA: Element hash (komunikatu) służy do autentykacji dokumentu. Opis sposobu obliczania skrótu znajduje się w części Bezpieczeństwo.

Odpowiedź na powiadomienie natychmiastowe

W odpowiedzi na powiadomienie oczekiwany jest status HTTP 200 (OK) oraz tekst w formacie XML (niekodowany Base64), zwracany przez Serwis Partnera w tej samej sesji HTTP, zawierający potwierdzenie otrzymania statusu transakcji.

Struktura potwierdzenia (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<confirmationList>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<transactionsConfirmations>
			<transactionConfirmed>
				<orderID>OrderID</orderID>
				<confirmation>Confirmation</confirmation>
			</transactionConfirmed>
		</transactionsConfirmations>
		<hash>Hash</hash>
	</confirmationList>

Opis pól potwierdzenia dla powiadomień natychmiastowych

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

kolejność do Hashnazwawymaganytypopis
1serviceIDTAKstring{1,10}Identyfikator Serwisu Partnera pochodzący z komunikatu.
2orderIDTAKstring{32}Identyfikator transakcji, nadany w Serwisie Partnera i przekazany w starcie transakcji, pochodzący z komunikatu.
3confirmationTAKstring{1,25}Element służy do przekazania stanu weryfikacji autentyczności transakcji przez Serwis Partnera. Wartość elementu wyznaczana jest przez sprawdzenie poprawności wartości parametru serviceID oraz currency, porównanie wartości pól orderID i amount w komunikacie powiadomienia oraz w komunikacie rozpoczynającym transakcję, a także weryfikację zgodności wyliczonego skrótu z parametrów komunikatu z wartością przekazaną w polu hash komunikatu. Przewidziano dwie wartości elementu confirmation:
 • CONFIRMED – wartości parametrów w obu komunikatach oraz parametr hash są zgodne – transakcja autentyczna;
 • NOTCONFIRMED – wartości w obu komunikatach są różne lub niezgodność hash – transakcja nieautentyczna;
nd.hashTAKstring{1,128}Element hash (w odpowiedzi na komunikat) służy do autentykacji odpowiedzi i liczony jest z wartości parametrów odpowiedzi. Opis sposobu obliczania skrótu znajduje się w części Bezpieczeństwo.

W wypadku braku poprawnej odpowiedzi na wysłane powiadomienia, System podejmie kolejne próby przekazania najnowszego statusu transakcji po upływie określonego czasu. Serwis Partnera powinien wykonywać własną logikę biznesową (np. mail z potwierdzeniem), jedynie po pierwszym komunikacie o danym statusie płatności.

WSKAZÓWKA: Warto zapoznać się ze Schematem ponawiania komunikatów ITN/ISTN/IPN/RPAN/RPDN. Zaleca się również zapoznanie z częścią Monitoring komunikacji ITN/ISTN/IPN/RPAN/RPDN.

Szczegółowy opis zachowania i zmiany statusów płatności (paymentStatus)

Rezygnacja/powrót Klienta z ekranu listy metod płatności (bez dokonania wyboru), spowoduje od razu wysłanie statusu FAILURE (status PENDING nigdy wystąpi, gdyż Klient tak naprawdę nie rozpoczął płatności).

Wybór przez Klienta metody płatności każdorazowo spowoduje wysłanie statusu PENDING. W kolejnym komunikacie ITN system dostarczy status SUCCESS lub FAILURE.

Dla pojedynczej transakcji (o unikatowych parametrach OrderID oraz RemoteID) nie może nastąpić zmiana statusu SUCCESS na PENDING lub SUCCESS na FAILURE.

W każdym przypadku może nastąpić zmiana statusu szczegółowego – paymentStatusDetails (kolejne komunikaty o zmianie statusu szczegółowego są jedynie informacyjne i nie powinny prowadzić do ponownego wykonania opłacanej usługi/wysyłki produktu itp.).

W szczególnych przypadkach użycia może nastąpić zmiana statusu:

a) FAILURE na SUCCESS (np. po zatwierdzeniu przez konsultanta BM transakcji wpłaconej z błędną kwotą. Takie zachowania wymaga specjalnych uzgodnień biznesowych i nie jest włączone domyślnie),

b) SUCCESS na FAILURE (np. po wywołaniu wielu transakcji z tym samym OrderID, ale różnym RemoteID). Taki przypadek występuje w sytuacji rozpoczęcia przez Klienta wielu płatności z tym samym OrderID (np. Klient zmienia decyzję, jakim Kanałem płatności chce opłacić transakcję). Każda z rozpoczętych przez niego płatności generuje ITNy i poszczególne transakcje Partner powinien rozróżnić na podstawie parametru RemoteID. Ponieważ czas otrzymania statusu FAILURE może być bardzo różny, może się zdarzyć otrzymanie takiego statusu po odebraniu SUCCESS (oczywiście z innym RemoteID). W takim wypadku, komunikat ITN powinien być potwierdzany, ale nie powinien pociągać za sobą anulowania statusu transakcji w systemie Partnera.

Obsługa statusów transakcji z ITN – model uproszczony

W modelu, w którym nie jest potrzebne powiadamianie mailem/smsem Klienta o statusach innych niż SUCCESS, można ograniczyć ilość informacji zapisywanych do bazy Serwisu oraz śledzenie zmian RemoteID.

Wystarczy:

- dla statusów innych niż SUCCESS, za każdym razem potwierdzać ITN poprawną strukturą odpowiedzi, statusem CONFIRMED oraz poprawnie policzoną wartością pola Hash,

- w przypadku otrzymania pierwszego statusu SUCCESS, dodać również aktualizację statusu, jego czasu i RemoteID w bazie Serwisu oraz realizację procesów biznesowych (powiadomienia do Klienta o zmianie statusu, wykonania opłacanej usługi/wysyłki produktu itp.),

- w przypadku otrzymania kolejnego statusu SUCCESS, za każdym razem potwierdzać ITN poprawną strukturą odpowiedzi, statusem CONFIRMED oraz poprawnie policzoną wartością pola Hash, bez aktualizacji bazy Serwisu oraz bez procesów biznesowych.

Obsługa statusów transakcji z ITN – model pełny

W modelu, w którym potrzebna jest cała historia zmian statusów transakcji i/lub powiadamianie Klienta o ważniejszych zmianach statusów transakcji należy zastosować logikę przybliżoną do poniższego opisu.

Obraz2

Bezpieczeństwo transakcji

Opis bezpieczeństwa transakcji

W Systemie płatności online zastosowano kilka mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo realizowanych przy jego użyciu transakcji. Transmisja między wszystkimi stronami transakcji realizowana jest w oparciu o bezpieczne połączenie oparte na protokole TLS z 256 bitowym kluczem. Dodatkowo, komunikacja zabezpieczana jest funkcją skrótu obliczoną z wartości pól komunikatu i współdzielonego klucza. Jako funkcja skrótu wykorzystywany jest algorytm MD5, SHA-1, SHA256 lub SHA512 (metoda ustalana na etapie konfigurowania danego Serwisu Partnera w Systemie płatności online). Domyślna funkcja to SHA256.

Obliczanie wartości funkcji skrótu

Opis sposobu obliczania wartości funkcji skrótu oraz przykłady obliczeń dla podstawowych komunikatów.

UWAGA: Przykłady nie uwzględniają wszystkich możliwych pól opcjonalnych, dlatego w razie występowania takich pól w konkretnym komunikacie, należy uwzględnić je w funkcji skrótu w kolejności zgodnej z numerem obok pola.

Sposób obliczania wartości funkcji skrótu – pole Hash

Wartość funkcji skrótu, służąca do autentykacji komunikatu, obliczana jest od łańcucha zawierającego sklejone pola komunikatu (konkatenacja pól). Sklejane są wartości pól, bez nazw parametrów, a pomiędzy kolejnymi (niepustymi) wartościami wstawiany jest separator (w postaci znaku |). Kolejność sklejania pól jest zgodna z kolejnością ich występowania na liście parametrów w dokumentacji.

WAŻNE! W przypadku braku opcjonalnego parametru w komunikacie lub w przypadku pustej wartości parametru, nie należy używać separatora!

Do powstałego w powyższy sposób łańcucha doklejany jest na jego końcu klucz, współdzielony między Serwis Partnera i System płatności online. Z tak powstałego łańcucha obliczana jest wartość funkcji skrótu i stanowi ona wartość pola Hash komunikatu.

Hash = funkcja(wartości_pola_1_komunikatu + \"|" + wartości_pola_2_komunikatu + \"|" + ... + \"|" + wartości_pola_n_komunikatu + \"|" + klucz_współdzielony);

Przykładowe obliczenia wartości funkcji skrótu podczas rozpoczęcia transakcji

Dane Serwisu Partnera:\ ServiceID = 2

klucz_współdzielony = 2test2

Adres bramki https://host_bramki/sciezka

a. Rozpoczęcie transakcji.

Wywołanie POST bez koszyka, z parametrami:

ServiceID=2\ OrderID=100\ Amount=1.50

Hash=2ab52e6918c6ad3b69a8228a2ab815f11ad58533eeed963dd990df8d8c3709d1

gdzie

Hash=SHA256("2\|100\|1.50\|2test2")

b. Rozpoczęcie transakcji. Wywołanie POST z koszykiem.

WSKAZÓWKA: Opcja szczegółowo omówiona w części Koszyk produktów.

ServiceID = 2

OrderID = 100

Amount = 1.50

Product (opisany niżej)

klucz_współdzielony = 2test2

Koszyk produktów (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<productList>
	  <product>
		 <subAmount>1.00</subAmount>
		 <params>
			 <param name="productName" value="Nazwa produktu 1" />
		 </params>
	  </product>
	  <product>
		 <subAmount>0.50</subAmount>
		 <params>
			 <param name="productType" value="ABCD" />
			 <param name="ID" value="EFGH" />
		 </params>
	  </product>
	</productList>

Po zakodowaniu funkcją base64 otrzymujemy wartość parametru Product:

PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48cHJvZHVjdExpc3Q+PHByb2R1Y3Q+PHN1YkFtb3VudD4xLjAwPC9zdWJBbW91bnQ+PHBhcmFtcz48cGFyYW0gbmFtZT0icHJvZHVjdE5hbWUiIHZhbHVlPSJOYXp3YSBwcm9kdWt0dSAxIiAvPjwvcGFyYW1zPjwvcHJvZHVjdD48cHJvZHVjdD48c3ViQW1vdW50PjAuNTA8L3N1YkFtb3VudD48cGFyYW1zPjxwYXJhbSBuYW1lPSJwcm9kdWN0VHlwZSIgdmFsdWU9IkFCQ0QiIC8+PHBhcmFtIG5hbWU9IklEIiB2YWx1ZT0iRUZHSCIgLz48L3BhcmFtcz48L3Byb2R1Y3Q+PC9wcm9kdWN0TGlzdD4=

Wartość Hash liczona jest w następujący sposób:

Hash=SHA256(“2|100|1.50|PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48cHJvZHVjdExpc3Q+PHByb2R1Y3Q+PHN1YkFtb3VudD4xLjAwPC9zdWJBbW91bnQ+PHBhcmFtcz48cGFyYW0gbmFtZT0icHJvZHVjdE5hbWUiIHZhbHVlPSJOYXp3YSBwcm9kdWt0dSAxIiAvPjwvcGFyYW1zPjwvcHJvZHVjdD48cHJvZHVjdD48c3ViQW1vdW50PjAuNTA8L3N1YkFtb3VudD48cGFyYW1zPjxwYXJhbSBuYW1lPSJwcm9kdWN0VHlwZSIgdmFsdWU9IkFCQ0QiIC8+PHBhcmFtIG5hbWU9IklEIiB2YWx1ZT0iRUZHSCIgLz48L3BhcmFtcz48L3Byb2R1Y3Q+PC9wcm9kdWN0TGlzdD4=|2test2”)

Przykładowe obliczenia wartości funkcji skrótu podczas powrotu Klienta do Serwisu Partnera

Dane Serwisu Partnera:

ServiceID = 2

klucz_współdzielony = 2test2

<https://sklep_nazwa/strona_powrotu?ServiceID=2>&OrderID=100&Hash=254eac9980db56f425acf8a9df715cbd6f56de3c410b05f05016630f7d30a4ed

gdzie

Hash=SHA256("2|100|2test2")

Przykładowe obliczenia wartości funkcji skrótu w komunikacie ITN

Dane Serwisu Partnera:

serviceID = 1

klucz_współdzielony = 1test1

ITN (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<transactionList>
	  <serviceID>1</serviceID>
	  <transactions>
		 <transaction>
			 <orderID>11</orderID>
			 <remoteID>91</remoteID>
			 <amount>11.11</amount>
			 <currency>PLN</currency>
			 <gatewayID>1</gatewayID>
			 <paymentDate>20010101111111</paymentDate>
			 <paymentStatus>SUCCESS</paymentStatus>
			 <paymentStatusDetails>AUTHORIZED</paymentStatusDetails>
		 </transaction>
	  </transactions>
	  <hash>a103bfe581a938e9ad78238cfc674ffafdd6ec70cb6825e7ed5c41787671efe4</hash>
	</transactionList>

gdzie

Hash=SHA256("1\|11\|91\|11.11\|PLN\|1\|20010101111111\|SUCCESS\|AUTHORIZED\|1test1")
Przykładowa odpowiedź (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<confirmationList>
	  <serviceID>1</serviceID>
	  <transactionsConfirmations>
		 <transactionConfirmed>
			 <orderID>11</orderID>
			 <confirmation>CONFIRMED</confirmation>
		 </transactionConfirmed>
	  </transactionsConfirmations>
	  <hash>c1e9888b7d9fb988a4aae0dfbff6d8092fc9581e22e02f335367dd01058f9618</hash>
	</confirmationList>

gdzie wartość

Hash=SHA256("1|11|CONFIRMED|1test1");

Przykładowe obliczenia wartości funkcji skrótu w odpytaniu o listę Kanałów Płatności

Dane Serwisu Partnera:

serviceID = 1

messageID = cfb91538ad854d74813ea76893cc020c

klucz_współdzielony = 1test1

gdzie wartość

Hash=SHA256("1|cfb91538ad854d74813ea76893cc020c|1test1");

Odpowiedź na powyższe wywołanie może być następująca:

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<list>
	  <serviceID>1</serviceID>
	  <messageID>cfb91538ad854d74813ea76893cc020c</messageID>
	  <gateway>
		 <gatewayID>19</gatewayID>
		 <gatewayName>Przelew PKOBP</gatewayName>
		 <gatewayType>Szybki Przelew</gatewayType>
		 <bankName>INTELIGO</bankName>
		 <iconURL>https://host/sciezka/19.png</iconURL>
		 <statusDate>2015-10-14 12:12:31</statusDate>
	  </gateway>
	  <gateway>
		 <gatewayID>106</gatewayID>
		 <gatewayName>platnosc testowa PG</gatewayName>
		 <gatewayType>PBL</gatewayType>
		 <bankName>NONE</bankName>
		 <statusDate>2015-10-14 12:12:31</statusDate>
	  </gateway>
	  <hash>3e344203abf12631ad88a20c60119ff42e7d892f75d148293d4e7938ba18e794</hash>
	</list>

gdzie wartość

Hash=SHA256("1\|cfb91538ad854d74813ea76893cc020c\|19\|Przelew
PKOBP\|Szybki Przelew\|INTELIGO\|https://host
/sciezka/19.png\|2015-10-14 12:12:31\|106\|platnosc testowa
PG\|PBL\|NONE\|2015-10-14 12:12:31\|1test1");

Rejestracja i obsługa Serwisów w oparciu o Formularz Integratorski

Schemat działania usługi dodawania i edycji Serwisów

Niniejszy dokument opisuje zasady związane z wymianą komunikatów pomiędzy BM, a Platformą Integratora w ramach funkcjonalności dodawania i edycji Serwisów, która odbywa się za pomocą technologii REST oraz Web-Services protokołu SOAP (Usługa udostępnia swoją definicję w postaci dokumentu WSDL).

Partner udostępnia na swojej Platformie odnośnik, którego wybór przez Klienta powoduje wysłanie komunikatu do BM celem otrzymania linku kierującego do Formularza Integratorskiego przygotowanego przez BM (efekty wizualne takie jak kolorystyka, czy logo Integratora na formularzu ustalane są podczas integracji).

Dane zebrane na formularzu (po jego wypełnieniu przez Klienta) są przetwarzane przez BM, gdzie w zależności od typu formularza wykonywana jest rejestracja/edycja/dodanie kolejnego serwisu.  Po pozytywnym przejściu tego kroku dane konfiguracyjne serwisu oraz linki weryfikacyjne (przy edycji danych niewrażliwych linki się nie pojawią) wysyłane są asynchronicznie do Integratora kanałami ustalonymi w trakcie integracji. Równolegle odbywa się również wysyłka do Klienta wiadomości email zawierającej linki do płatności weryfikacyjnej.

Klient w tym czasie zostaje automatycznie przekierowany na stronę powrotu Integratora (adres zostaje ustalony w trakcie integracji) lub zostaje mu zaprezentowana strona z podziękowaniem za skorzystanie z usługi, na której opcjonalnie mogą znaleźć się linki do płatności weryfikacyjnych i/lub link do Platformy Integratora.

Po opłaceniu przez Klienta transakcji weryfikacyjnej, BM sprawdza poprawność danych zadeklarowanych przez tegoż Klienta podczas rejestracji serwisu. W przypadku nadania przez BM pozytywnego statusu weryfikacji, usługa płatności w serwisie zostaje aktywowana, a do Klienta zostaje wysłana wiadomość z regulaminem zaakceptowanym przez niego na formularzu rejestracyjnym.

WAŻNE! Produkcyjna wersja usługi znajduje się za firewallem. Dostęp jest przydzielany dla skończonej i zdefiniowanej w trakcie integracji puli IP. Nie dotyczy to środowiska testowego.

WAŻNE! Dla jednego Integratora na danym środowisku (test/produkcja) przewidziany jest jeden identyfikator Platformy (PlatformID) oraz klucz współdzielony wykorzystywany do budowania hasha dla wszystkich komunikatów wymienianych pomiędzy Integratorem a BM w obrębie procesu rejestracji i edycji serwisów.

WAŻNE! Wygenerowany przez BM link prowadzący do formularza rejestracji/edycji danych serwisu ma domyślny czas ważności 24 godzin. Wartość ta może być zmieniona na prośbę Integratora.

WAŻNE! Niedopuszczalne jest udostępnianie w jakiejkolwiek formie (również w kodzie uruchamianej na serwerze osób trzecich) danych autoryzacyjnych do usługi udostępnianej przez BM (PlatformID/klucz współdzielony).

WAŻNE! Jeśli podczas rejestracji lub edycji sklepu klient wybierze kilka walut, przy pomocy których mogą być wykonywane płatności w sklepie, każda z tych walut wraz z przypisanym do niej rachunkiem rozliczeniowym musi zostać osobno zweryfikowana, poprzez przelew weryfikacyjny.

WAŻNE! Na formularzu służącym do edycji danych, przed wyświetlaniem na nim aktualnych danych Serwisu musi nastąpić weryfikacja tożsamości. W tym celu Klientowi zaprezentowane są dwa kanały weryfikacji: wiadomość sms lub email. Po wyborze jednego z nich, do Klienta jest wysyłany kod weryfikacyjny (do tego celu wykorzystany jest numer telefonu lub adres email podany przez Klienta w procesie rejestracji), który musi zostać przez niego wpisany na dodatkowym formularzu. Po poprawnym uzupełnieniu tego pola i jego weryfikacji przez BM Klient otrzymuje dostęp do formularza edycji danych wraz z całą jego zawartością.

UWAGA: W części Obsługa transakcji i rozliczeń opisane zostały funkcjonalności i sposób ich integracji w zakresie związanym z obsługą płatności dla Serwisu oraz usługami powiązanymi z obsługą płatności np. schematem rozliczeń.

W modelu Integratora nie są dostępne poniższe funkcje części transakcyjnej:

a) Dane wymieniane podczas integracji

b) Koszyk produktów

Dane wymieniane podczas integracji Formularza Integratorskiego

Aktywne Kanały Płatności wraz z grafikami przesyłane przez BM do Partnera.

Dane wymieniane w środowisku testowym

Dane przekazywane przez BM do Partnera:

 • Adres Systemu płatności online
 • Adres usługi (adresy, na których wystawione są poszczególne metody, z których może skorzystać Integrator)
 • PlatformID
 • ServiceID (dla usługi Przelewu weryfikacyjnego)
 • Klucz współdzielony dla usługi rejestracji i edycji
 • Klucz współdzielony dla usługi Przelewu weryfikacyjnego
 • Mechanizm funkcji skrótu
 • Adres IP, z którego wysyłane są ITNy
 • Adres do panelu administracyjnego dla integratora (opcja)
 • Login
 • Hasło

Dane przekazywane przez Partnera do BM:

 • Adres ITN po przelewie weryfikacyjnym
 • Adres powrotu po przelewie weryfikacyjnym
 • Informacja o walutach jakie mają być dostępne dla sklepów integratora
 • Informacja o kanałach wysyłki konfiguracji Serwisu oraz Linków Weryfikacyjnych
 • Adres email Integratora w przypadku wysyłki konfiguracji serwisów poprzez adres email
 • Adres, pod którym Integrator wystawi usługę do odbierania komunikatów ICN
 • Informacja w przypadku zmiany domyślnego czasu ważności linka prowadzącego do formularza rejestracji/edycji danych serwisu (domyślnie 24 godziny)

Dane przekazywane w środowisku produkcyjnym

Przez BM do Partnera:

 • Adres Systemu płatności online
 • Adres usługi (adresy, na których wystawione są poszczególne metody, z których może skorzystać Integrator)
 • PlatformID
 • Metoda : registerCompany
 • ServiceID (dla usługi Przelewu weryfikacyjnego)
 • Klucz współdzielony dla usługi rejestracji i edycji
 • Klucz współdzielony dla usługi Przelewu weryfikacyjnego
 • Mechanizm funkcji skrótu
 • Adres IP, z którego wysyłane są ITNy
 • Adres do panelu administracyjnego dla integratora (opcja)
 • Login
 • Hasło

Przez Partnera do BM:

 • Adres IP, z którego następuje połączenie do WS
 • Adres ITN po przelewie weryfikacyjnym
 • Adres powrotu po przelewie weryfikacyjnym
 • Adresy email dla raportów rozliczeniowych dla Integratora
 • Informacja o walutach jakie mają być dostępne dla sklepów integratora
 • Informacja o kanałach wysyłki konfiguracji Serwisu oraz Linków Weryfikacyjnych
 • Adres email Integratora w przypadku wysyłki konfiguracji serwisów poprzez adres email
 • Adres, pod którym Integrator wystawi usługę do odbierania komunikatów ICN
 • Adres, pod którym integrator wystawi usługę do odbierania powiadomień o statusie kartowym (konieczne w przypadku, kiedy Integrator chce taką informację otrzymywać)
 • Informacja w przypadku zmiany domyślnego czasu ważności linka prowadzącego do formularza rejestracji/edycji danych serwisu (domyślnie 24 godziny)

Pobranie przez Integratora linku do Formularza Integratorskiego

Wymiana komunikatów (w formacie JSON) pomiędzy BM, a Platformą Integratora, realizujących funkcjonalność pobierania linków do formularza rejestracji/edycji serwisów odbywa się za pomocą technologii REST. Dostęp do usługi zabezpieczony jest poprzez filtrowanie adresów IP.

Opis pól wysyłanych w komunikacie żądania do BM

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

kolejność do Hashnazwawymaganytypopis
1platformIdTAKintegerStały unikalny identyfikator Platformy nadany przez System płatności online.
2messageIdTAKstring{32}Unikalny identyfikator żądania w ramach Platformy nadawany przez stronę inicjującą dany komunikat.
3messageTimeTAKdateTimeCzas wygenerowania komunikatu, komunikaty z czasem ustawionym późniejszym niż 5 minut od czasu serwera Systemu płatności online będą odrzucane. Warto ustawić czas komunikatu now()-1min, na wypadek rozsynchronizowania czasu na serwerach. Przykład: 2016-07-20T09:35:00.000 (komunikat wygenerowany w chwili 2016-07-20 09:36:00).
nd.hashTAKstringWartość funkcji skrótu, służąca do autentykacji komunikatu, obliczana jest od łańcucha zawierającego sklejone pola komunikatu (konkatenacja pól). Sklejane są wyłącznie wartości pól, bez nazw parametrów. Kolejność sklejania pól jest zgodna z kolejnością ich występowania na liście parametrów. Do powstałego w powyższy sposób łańcucha doklejany jest na jego końcu klucz, współdzielony między System Platformy i System płatności online. Z tak powstałego łańcucha obliczana jest wartość funkcji skrótu SHA256 i stanowi ona wartość pola Hash komunikatu.
Hash = SHA256(wartości_pól_komunikatu + klucz_współdzielony)
nd.formActionTAKstringParametr wskazujący jaki link do formularza ma zostać zwrócony w odpowiedzi na przesłane żądanie. Dozwolone wartości:
 • REGISTRATION – zostanie zwrócony link do formularza rejestracyjnego
 • UPDATE – zostanie zwrócony link do formularza pozwalającego na edycję danych serwisu
 • ADD_SERVICE – zostanie zwrócony link do formularza pozwalającego na dodanie kolejnego serwisu do istniejącego akceptanta
nd.formParamsTAK/NIEstring{32}Wymagalność zależy od konfiguracji Integratora. Jest to obiekt zawierający dodatkowe pola, będące dla BM informacją o tym, jakiej konfiguracji rejestrowanego Serwisu oczekuje Integrator. Aktualnie dostępne pola:
 • SERVICE_URL – adres url sklepu.
 • COMMISSION_MODEL – model prowizyjny z jakim ma zostać zarejestrowany sklep.
 • IS_CARDS_ENABLED – informacja o tym, czy Klientowi maja zostać uruchomione płatności kartowe na Serwisie.
 • RETURN_URL – adres URL, na który na zostać przekierowany Klient po wykonaniu płatności; akceptowany jest jedynie protokół HTTPS
 • ITN_URL – adres URL, na który mają być wysyłane natychmiastowe powiadomienia o statusach płatności
 • IS_REFUNDS_ENABLED – informacja czy Partner chce udostępnić dla Serwisu opcję wypłat z Rachunku Płatniczego oraz zwrotów transakcji.
 • SERVICE_NAME – nazwa sklepu.

Przykład 1:

	{ 
	  "platformId":1,
	  "messageId":"22111111112411111111111111111130",
	  "messageTime":"2016-07-20T09:35:00.000",
	  "hash":"43688c048e451fba81ea7895cca13c5b6eb953a6ddf23c6089918259163381e1",
	  "formAction":"REGISTRATION",
	  "formParams":{ 
		 "SERVICE_URL":"https://serivce-integrator-test.pl",
		 "COMMISSION_MODEL":{ 
			 "PLN":"5"
		 },
		 "IS_CARDS_ENABLED":"TRUE"
	  }
	}

Przykład 2:

	{ 
	  "platformId":1,
	  "messageId":"11111111111111111111111111211254",
	  "messageTime":"2016-07-20T09:35:00.000",
	  "hash":"b16c13f8b2f6e43d583689287aaa8ca87181d037df8083c9d678e34a23983750",
	  "formAction":"UPDATE",
	  "acceptorId":120,
	  "serviceIds":[ 
		 11111
	  ]
	}

Przykład 3:

	{ 
	  "platformId":1,
	  "messageId":"11111111111111111111111111211254",
	  "messageTime":"2016-07-20T09:35:00.000",
	  "hash":"b16c13f8b2f6e43d583689287aaa8ca87181d037df8083c9d678e34a23983750",
	  "formAction":"UPDATE",
	  "formParams":{ 
		 "SERVICE_URL":"https://serivce-integrator-test-nowy.pl",
		 "COMMISSION_MODEL":{ 
			 "PLN":"4"
		 },
	  "acceptorId":120,
	  "serviceIds":[ 
		 11111
	  ]
	}

Przykład 4:

	{ 
	  "platformId":1,
	  "requestId":"22111111112411111111111111111131",
	  "messageTime":"2016-07-20T09:35:00.000",
	  "hash":"81bc2f50d4284cf4c638c4cf0ca6a07827eccf937152db151979b394a67a863d",
	  "formAction":"ADD_SERVICE",
	  "acceptorId":222222,
	  "formParams":{ 
		 "SERVICE_URL":"https:// serivce-integrator-test.pl ",
		 "COMMISSION_MODEL":{ 
			 "PLN":"5"
		 },
		 "IS_CARDS_ENABLED":"TRUE"
	  }
	}

Opis pól komunikatu odpowiedzi do Integratora

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

WSKAZÓWKA: Poprawna odpowiedź – status http 200.

kolejność do Hashnazwawymaganytypopis
1linkTAKintegerZawiera wygenerowany link do formularza rejestracyjnego.
2messageIdTAKstring{32}Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID), wartość pola musi być unikalna w obrębie Integratora.
3formHashTAKstringIdentyfikator linku do formularza, który służy Integratorowi do powiązania linku do formularza konkretnego Klienta z komunikatem wysyłanym po rejestracji, informującym o powstałej konfiguracji serwisu.
nd.hashTAKstringWartość funkcji skrótu, służąca do autentykacji komunikatu, obliczana jest od łańcucha zawierającego sklejone pola komunikatu (konkatenacja pól). Sklejane są wyłącznie wartości pól, bez nazw parametrów Kolejność sklejania pól jest zgodna z kolejnością.

WSKAZÓWKA: Odpowiedź z komunikatem błędu – status http 400.

kolejność do Hashnazwawymaganytypopis
nd.errorsTAK/NIEZawiera wygenerowany link do formularza rejestracyjnego.
nd.fieldTAKstringWskazuje na pole, którego dotyczy błąd.
nd.errorTAKstringSłowny opis błędu.
nd.errorCodeTAKintegerKod błędu – pełen wykaz błędów poniżej.

Przykład poprawnej odpowiedzi:

	{
		"link": "https://integrator-form-domain/ e2287514541105a2eda2b85751e88be5998aec8c99cd83ba3073365ce1a243a1",
		"hash": "f9e02e83fe50920ee2efb0d2322b6200a71f3afcc366893487ced7ad2330a610",
		"messageId": "11111111111111111111111111111229",
		"formHash": "e2287514541105a2eda2b85751e88be5998aec8c99cd83ba3073365ce1a243a1"
	}

Przykłady błędnej odpowiedzi:

	{
		"errors": [
			{
				"field": "acceptorId",
				"error": "Value for field acceptorId required!",
				"errorCode": 6003
			}
		]
	}

>

	{
		"errors": [
			{
				"field": "messageTime",
				"error": "Message time is outdated",
				"errorCode": 6016
			}
		]
	}

>

	{
		"errors": [
			{
				"field": "hash",
				"error": "Invalid hash",
				"errorCode": 6000
			}
		]
	}

Wykaz kodów błędów

Paramert, którego dotyczy błądKod błęduOpis
hash6000Błędny hash.
messageId6001Wartość parametru messageId nie jest unikatowa.
acceptorId6002Został podany parametr acceptorId, który jest niedozwolony.
acceptorId6003Parametr acceptorId nie został podany a jest wymagany.
serviceId6004Został podany parametr serviceId, który jest niedozwolony.
acceptorId6005Akceptor z podanym Id nie istnieje.
serviceId6006Serwis z podanym Id nie istnieje.
serviceIds6007Parametr serviceIds zawiera więcej lub mniej niż jeden element.
serviceIds6008Sklep jest aktualnie weryfikowany, nie jest obecnie możliwe wykonanie kolejnej edycji.
formParams6009Dla formularza edycji podano dodatkowe parametry które są niedozwolone.
formParams6010W żądaniu o link do rejestracji serwisu podano nieznane parametry.
formParams6011W żądaniu o link do rejestracji nie podano wymaganego parametru.
formParams6012W żądaniu o link do rejestracji podano błędny format parametru.
formParams6013W żądaniu o link do rejestracji podano błędny CommissionModel.
formParams6014W żądaniu o link do rejestracji podano nieobsługiwaną walutę.
messageTime6015Błędny format daty wysłanej w odpytaniu o link do formularza.
messageTime6016Data wysłana w odpytaniu o link do formularza jest nie poza dopuszczalnym zakresem.
platformId6017Parametr platformId nie został podany a jest wymagany.
messageId6018Parametr messageId nie został podany a jest wymagany.
messageId6019Wartość parametru messageId ma niepoprawną długość.
formAction6020Niedozwolona wartość parametru formAction.
messageTime6021Parametr messageTime nie został podany a jest wymagany.
hash6022Parametr hash nie został podany a jest wymagany.
hash6023Podano błędną wartość parametru hash.
formAction6024Parametr formAction nie został podany a jest wymagany.
hash6025Podano niepoprawny protokół w którymś z adresów URL. Oczekiwany HTTPS.
formparams6026Podano błędny składniowo adres URL w którymś z parametrów.
-6099Wystąpił nieoczekiwany/nieokreślony błąd.

Powrót Klienta do Platformy Integratora

Przekierowanie Klienta może nastąpić bezpośrednio po poprawnym wykonaniu rejestracji/edycji serwisu lub może być udostępnione na stronie z podziękowaniem w formie odnośnika.

Wysyłka danych konfiguracyjnych Serwisu oraz Linków Weryfikacyjnych (ICN)

Po wysłaniu formularza przez Klienta i finalizacji procesu rejestracji/edycji, BM musi wysłać dane konfiguracyjne Serwisu oraz Linków Weryfikacyjnych do Integratora. Może się to odbyć na kilka sposobów. Kanały wysyłki ustalane są z Integratorem w trakcie integracji.

Umożliwiamy dostarczenie powyższych informacji poprzez wymianę komunikatów w technologii REST, Web-Services lub poprzez wysyłkę wiadomości email pocztą elektroniczną.

Każdy z kanałów wysyłek ma swój system ponawiania w przypadku nieudanej próby przesłania informacji do Integratora.

Ze względów bezpieczeństwa sugerujemy, aby wymiana informacji o danych konfiguracyjnych była wykonywana przy użyciu jednej z technologii REST lub Web-Services na zestawionym tunelu IPSec lub poprzez filtrowanie adresów IP.

Do powiązania komunikatu ICN (otrzymanego przez Integratora) z konkretną rejestracją Klienta z formularza służy pole formHash, które jest wysyłane zarówno w komunikacie ICN jak i w odpowiedzi na odpytanie o link do formularza. Dzięki temu Integrator posiada informację, dla której rejestracji otrzymał dane konfiguracyjne w komunikacie ICN.

Wysyłka danych konfiguracyjnych poprzez REST

Wymiana komunikatów pomiędzy BM, a Serwisem Partnera realizujących funkcjonalności dodawania i edycji Serwisów Partnerów odbywa się za pomocą technologii REST. Komunikaty wysyłane są w formacie JSON.

Opis pól wysyłanych w komunikacie żądania do Integratora

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

kolejność do Hashnazwawymaganytypopis
1acceptorIdTAKintegerId akceptanta.
2serviceIdTAKintegerId serwisu.
3serviceKeyTAKstringSól do hasha przypisana do serwisu. Przy jej pomocy Integrator będzie generował hash wykorzystywany w komunikatach dotyczących procesu płatności i rozliczeń za transakcje.
4linkTAKstringLink do przelewu weryfikacyjnego. W komunikacie przekazywany w formie listy linków obiektu verificationLinks. W przypadku przekazania kilku linków weryfikacyjnych kolejność do wyliczenia hash powinna być taka sama jak kolejność występowania linków w komunikacie.
nd.hashTAKintegerWartość funkcji skrótu, służąca do autentykacji komunikatu, obliczana jest od łańcucha zawierającego sklejone pola komunikatu (konkatenacja pól). Sklejane są wyłącznie wartości pól, bez nazw parametrów. Kolejność sklejania pól jest zgodna z kolejnością ich występowania na liście parametrów.
Przykład wyliczenia:
SHA256(wartość_acceptoridwartość_
serviceIdwartość_serviceKeywartość_link1wartość_link2sól_do_hash)
nd.verificationLinksNIEObiekt przechowujący listę parametrów dotyczących linków weryfikacyjnych.
nd.currencyNIEstringWaluta, której dotyczy link weryfikacyjny.
nd.panelLoginNIEstringLogin Klienta do panelu administracyjnego.
nd.panelAddressNIEstringAdres URL do panelu administracyjnego.
nd.formHashTAKstringIdentyfikator linku do formularza, który służy Integratorowi do powiązania linku do formularza konkretnego Klienta z komunikatem wysyłanym po rejestracji, informującym o powstałej konfiguracji serwisu.
nd.methodNIEstringInformacja o tym, jakiego typu formularza dotyczy wysłana konfiguracja. Dopuszczalne wartości:
REGISTER
UPDATE
ADD_SERVICE

Przykład 1.

	{ 
	  "acceptorID":11111,
	  "serviceID":22222,
	  "serviceKey":"sa22a2729462f643cf4c989dddcf226b99b3a6bda11db43a433ab31a7ec2abe925",
	  "hash":"580a285b9bf95e60d4eaeb470d32858a5f0191a2a51b40a18ee7612fa9ced187",
	  "verificationLinks ":[ 
		 { 
			 "link":"sampleLink",
			 "currency":"PLN"
		 }
	  ],
	  "panelLogin":"sample panel login",
	  "panelPassword":"sample panel password",
	  "panelAddress":"sample panel address",
	  "formHash":"sample form hash",
	  "method":"REGISTER"
	}

Opis pól komunikatu odpowiedzi do BM

nazwawymaganytypopis
resultStatusTAKstringStatus odpowiedzi. Dopuszczalne wartości:
OK
ERROR
descriptionTAKstringDodatkowy opis dla odpowiedzi.
	{
		"resultStatus":"OK",
		"description":"sample description"
	}

Wysyłka danych konfiguracyjnych poprzez Web-Services

Wymiana komunikatów pomiędzy BM, a Serwisem Partnera realizujących funkcjonalności dodawania i edycji Serwisów Partnerów odbywa się za pomocą technologii Web-Services protokołu SOAP.

Usługa ta udostępnia swoją definicję w postaci dokumentu WSDL (Web Service Definitions Language), dostarczanego przez BM podczas integracji.

Opis pól wysyłanych w komunikacie żądania do Integratora – InstantConfigurationNotificationRequest

	<xsd:element name="InstantConfigurationNotificationRequest">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence>
				<xsd:elementname="InstantConfigurationNotification" type="tns: InstantConfigurationNotification "/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:complexType name=" InstantConfigurationNotification ">
		<xsd:sequence>
			<xsd:sequence>
				<xsd:element name="AcceptorID" type="xsd:int"/>
				<xsd:element name="ServiceID" type="xsd:int"/>
				<xsd:element name="ServiceKey" type="xsd:string"/>
				<xsd:element name="Hash" type="xsd:string"/>
				<xsd:element minOccurs="0" name="VerificationLinks" type="tns:VerificationLinks"/>
				<xsd:element minOccurs="0" name="PanelLogin" type="xsd:string"/>
				<xsd:element minOccurs="0" name="PanelPassword" type="xsd:string"/>
				<xsd:element minOccurs="0" name="PanelAddress" type="xsd:string"/>
				<xsd:element name="FormHash" type="xsd:string"/>
				<xsd:element name="Method" type="tns:Method"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="VerificationLink">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="Currency" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="Link" type="xsd:string"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="VerificationLinks">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="VerificationLink" type="tns:VerificationLink"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:simpleType name="Method">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:enumeration value="REGISTER"/>
			<xsd:enumeration value="UPDATE"/>
			<xsd:enumeration value="ADD_SERVICE"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>

Opis pól komunikatu

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

kolejność do Hashnazwawymaganytypopis
1AcceptorIdTAKintegerId akceptanta.
2ServiceIdTAKintegerId serwisu.
3ServiceKeyTAKstringSól do hasha przypisana do serwisu. Przy jej pomocy Integrator będzie generował hash wykorzystywany w komunikatach dotyczących procesu płatności i rozliczeń za transakcje.
4LinkNIEstringLink do przelewu weryfikacyjnego.
nd.HashTAKintegerWartość funkcji skrótu, służąca do autentykacji komunikatu, obliczana jest od łańcucha zawierającego sklejone pola komunikatu (konkatenacja pól). Sklejane są wyłącznie wartości pól, bez nazw parametrów. Kolejność sklejania pól jest zgodna z kolejnością ich występowania na liście parametrów. Przykład wyliczenia:
SHA256(wartośćacceptoridwartość serviceIdwartość_ serviceKeywartość_link1wartość_link2sól_do_hash)
nd.VerificationLinksNIEstringObiekt przechowujący listę obiektów VerificationLink dotyczących Linków Weryfikacyjnych.
nd.VerificationLinkNIEstringObiekt przechowujący parametry dotyczące Linków Weryfikacyjnych.
nd.LinkNIEstringLink do przelewu weryfikacyjnego.
nd.CurrencyNIEstringWaluta, której dotyczy Link Weryfikacyjny.
nd.PanelLoginNIEstringLogin Klienta do panelu administracyjnego.
nd.PanelPasswordNIEstringTymczasowe hasło Klienta do panelu administracyjnego.
nd.PanelAddressNIEstringTymczasowe hasłoAdres URL do panelu administracyjnego.
nd.FormHashTAKstringIdentyfikator linku do formularza, który służy Integratorowi do powiązania linku do formularza konkretnego Klienta z komunikatem wysyłanym po rejestracji, informującym o powstałej konfiguracji serwisu.
nd.MethodNIEstringInformacja o tym, jakiego typu formularza dotyczy wysłana konfiguracja. Dopuszczalne wartości:
REGISTER
UPDATE
ADD_SERVICE

Przykład 1.

	<SOAP-ENV:Envelope
		xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
		<SOAP-ENV:Header/>
		<SOAP-ENV:Body>
			<ns2: InstantConfigurationNotificationRequest
				xmlns:ns2="http://integrator/ws/">
				< InstantConfigurationNotification>
					<AcceptorID>11111</AcceptorID>
					<ServiceID>22222</ServiceID>        
					<ServiceKey>22a2729462f643cf4c989dddcf226b99b3a6bda11db43a433ab31a7ec2abe925</ServiceKey>        
					<Hash>580a285b9bf95e60d4eaeb470d32858a5f0191a2a51b40a18ee7612fa9ced187</Hash>
					<VerificationLinks>
						<VerificationLink>
							<Currency>PLN</Currency>
							<Link>sampleLink</Link>
						</VerificationLink>
					 </VerificationLinks>
					<FormHash>generated_hash</FormHash>
		  <Method>REGISTER</Method>
				</ InstantConfigurationNotification>
			</ns2: InstantConfigurationNotificationRquest>
		</SOAP-ENV:Body>
	</SOAP-ENV:Envelope>

Komunikat odpowiedzi do BM

	<xsd:element name=" InstantConfigurationNotificationResponse">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence>
				<xsd:element name="Result" type="tns:ResultStatus"/>
				<xsd:element name="Description" type="xsd:string"/>
			 </xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>

>

	<xsd:simpleType name="ResultStatus">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:enumeration value="OK"/>
			<xsd:enumeration value="ERROR"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
Opis pól komunikatu
nazwawymaganytypopis
ResultStatusTAKstringStatus odpowiedzi. Dopuszczalne wartości:
OK
ERROR
DescriptionTAKstringDodatkowy opis dla odpowiedzi.
	<SOAP-ENV:Envelope
		xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
		<SOAP-ENV:Header/>
		<SOAP-ENV:Body>
			<ns2: InstantConfigurationNotificationResponse
				xmlns:ns2="http://integrator/ws/">
				 <Result>OK</Result>
				 <Description>sample description</Description>
			</ns2: InstantConfigurationNotificationResponse>
		</SOAP-ENV:Body>
	</SOAP-ENV:Envelope>

Wysyłka danych konfiguracyjnych poprzez Email

Informacje o serwisie są wysyłane na adres email wskazany przez integratora w formie pliku zabezpieczonego hasłem. Numer telefonu, na który mają być wysyłane hasła jest ustalany z Integratorem w trakcie integracji.

Natychmiastowe powiadomienie o zmianie statusu płatności kartowych

Proces udostępnienia sklepowi płatności za pośrednictwem kart płatniczych, wymaga weryfikacji sklepu zarówno po stronie BM jak i po stronie administratora płatności kartowych, dlatego uruchomienie zazwyczaj trwa dłużej niż sama aktywacja sklepu.

System umożliwia wysyłkę natychmiastowego powiadomienia w przypadku włączania lub wyłączenia możliwości wykonywania płatności przy użyciu kart płatniczych w sklepie, aby zapewnić spójność konfiguracji sklepu pomiędzy Platformą Integratora a BM. Zostało to zrealizowane poprzez wysyłkę komunikatu w formacie JSON przy użyciu technologii REST.

UWAGA: Poprawne działanie usługi wymaga zaimplementowania po stronie Integratora metody pozwalającej na przyjęcie wspomnianego komunikatu.

Opis pól komunikatu wysyłanego do Integratora

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

kolejność do Hashnazwawymaganytypopis
1serviceIdTAKintegerStały unikalny identyfikator sklepu nadany przez System płatności online.
2orderIdTAKstringUnikalny identyfikator żądania nadawany przez BM. Składnia orderId: wartośćserviceId_unikalnylosowyciągznaków
3cardsStatusTAKstringStatus uruchomienia płatności kartowych w sklepie. Dostępne wartości:
ACTIVE
INACTIVE
nd.hashTAKstringWartość funkcji skrótu, służąca do autentykacji komunikatu, obliczana jest od łańcucha zawierającego sklejone pola komunikatu (konkatenacja pól). Sklejane są wyłącznie wartości pól, bez nazw parametrów. Kolejność sklejania pól jest zgodna z kolejnością ich występowania na liście parametrów. Do powstałego w powyższy sposób łańcucha doklejany jest na jego końcu klucz, współdzielony między System Platformy i System płatności online. Z tak powstałego łańcucha obliczana jest wartość funkcji skrótu SHA256 i stanowi ona wartość pola Hash komunikatu.
Hash = SHA256(wartości_pól_komunikatu + klucz_współdzielony)

Przykład.

	{
	"serviceId":"1111111",
	"orderId":"22222",
	"cardsStatus":"ACTIVE",
	"hash":"81eb70b8f2c4576bfb375a7ccbfcfb196b235556bcc329aa40a3dc8bfd"
	}

Opis pól komunikatu zwrotnego do BM

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

kolejność do Hashnazwawymaganytypopis
1serviceIdTAKintegerStały unikalny identyfikator sklepu nadany przez System płatności online.
2orderIdTAKstringUnikalny identyfikator żądania nadawany przez BM.
3confirmationTAKstringStatus potwierdzenia:
CONFIRMED
NOTCONFIRMED
nd.hashTAKstringWartość funkcji skrótu, służąca do autentykacji komunikatu, obliczana jest od łańcucha zawierającego sklejone pola komunikatu (konkatenacja pól). Sklejane są wyłącznie wartości pól, bez nazw parametrów. Kolejność sklejania pól jest zgodna z kolejnością ich występowania na liście parametrów. Do powstałego w powyższy sposób łańcucha doklejany jest na jego końcu klucz, współdzielony między System Platformy i System płatności online. Z tak powstałego łańcucha obliczana jest wartość funkcji skrótu SHA256 i stanowi ona wartość pola Hash komunikatu.
Hash = SHA256(wartości_pól_komunikatu + klucz_współdzielony)

Przykład.

	{
	"serviceId":"1111111",
	"orderId":"22222",
	"confirmation":"CONFIRMED",
	"hash":"81eb70bcb8f2c4576bfb375a7ccbfcfb196b2355986556b29aa40a3dc8bfd"
	}

Pobranie przez integratora danych Serwisu – GetAMLCompanyData

GetAMLCompanyDataReq

Komunikat służący do uzyskania aktualnych w Systemie danych Partnera. Ponieważ BM jest zobligowane, aby gwarantować aktualność danych obsługiwanych Partnerów, może nastąpić ich aktualizacja (w dowolnym momencie) na podstawie zaufanych źródeł zewnętrznych. W związku z powyższym, wymagane jest, aby przed każdym wyświetleniem na Platformie Integratora, nastąpiła ich aktualizacja na Platformie poprzez wywołanie metody GetAMLCompanyData.

	<xsd:element name="GetAMLCompanyDataReq">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence>
				<xsd:element name="AcceptorID" type="xsd:int"/>
				<xsd:element name="Header" type="tns:Header"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>

Opis pól komunikatu

nazwa polatypopis
AcceptorIDintegerID akceptanta.
HeaderheaderObiekt służący do przekazywania danych nagłówka dotyczących bezpieczeństwa komunikacji i poprawności przesyłanych danych.
	<xsd:complexType name="Header">
		  <xsd:sequence>
				  <xsd:element name="PlatformId" type="xsd:string"/>
				  <xsd:element name="MessageTime" type="xsd:dateTime"/>
				  <xsd:element name="RequestId" type="xsd:long"/>
				  <xsd:element name="Hash" type="xsd:string"/>
			 </xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

Opis pól komunikatu

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

kolejność do Hashnazwawymaganytypopis
1PlatformIdTAKstringStały unikalny identyfikator Platformy nadany przez System płatności online.
2MessageTimeTAKdateTimeCzas wygenerowania komunikatu, komunikaty z czasem ustawionym późniejszym niż 5 minut od czasu serwera Systemu płatności online będą odrzucane. Warto ustawić czas komunikatu now()-1min, na wypadek rozsynchronizowania czasu na serwerach. Przykład:
2016-07-20T09:35:00.000 (komunikat wygenerowany w chwili 2016-07-20 09:36:00).
3RequestIdTAKlongUnikalny identyfikator żądania w ramach Platformy nadawany przez stronę inicjującą dany komunikat.
nd.HashTAKstring{64}Wartość funkcji skrótu, służąca do autentykacji komunikatu, obliczana jest od łańcucha zawierającego sklejone pola komunikatu (konkatenacja pól). Sklejane są wyłącznie wartości pól, bez nazw parametrów. Kolejność sklejania pól jest zgodna z kolejnością ich występowania na liście parametrów. Do powstałego w powyższy sposób łańcucha doklejany jest na jego końcu klucz, współdzielony między System Platformy i System płatności online. Z tak powstałego łańcucha obliczana jest wartość funkcji skrótu SHA256 i stanowi ona wartość pola Hash komunikatu.
Hash = SHA256(wartości_pól_komunikatu + klucz_współdzielony)
Przykład:
SHA256(11112016-07-20T09:35:00.
000111222333aaabbbccc)
gdzie:
PlatfromId = 1111
MessageTime = 2016-07-20T09:35:00.000
RequestId = 111222333
Klucz współdzielony = aaabbbccc

"GetAMLCompanyDataResp"

Komunikat jest odpowiedzią na GetAMLCompanyDataResp.

	<xsd:element name="GetAMLCompanyDataResp">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence>
				<xsd:element name="Result" type="xsd:string"/>
				<xsd:element name="ErrorStatus" type="xsd:string" nillable="true"/>
				<xsd:element name="Company" type="tns:Company"/>
				<xsd:element name="isServiceActive" type="xsd:boolean" nillable="true"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>

Opis pól komunikatu

nazwa polatypopis
ResultstringOK – operacja zakończona sukcesem
ERROR – błąd przy edycji Partnera

Result string

OK – operacja zakończona sukcesem

ERROR – błąd przy edycji Partnera

ErrorStatus string

Status błędu.

Company Company

Obiekt z danymi firmy Partnera.

WSKAZÓWKA: Typ komunikatu Company, oraz poszczególne jego składowe, opisano szczegółowo w części Typy złożone.

isServiceActive boolean

Informacja o tym, czy serwis jest aktywny.

Zmiana konfiguracji Serwisu – "UpdateConfiguration"

"UpdateConfigurationReq"

Komunikat umożliwiający zmianę konfiguracji Sklepu przez Integratora bez konieczności wykonywania przelewu weryfikacyjnego.

	<xsd:element name="UpdateConfigurationReq">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence>
				<xsd:element name="ServiceID" type="xsd:int" minOccurs="0"/>
				<xsd:element name="Header" type="tns:Header"/>
				<xsd:element name="ConfigurationData" type="tns:ConfigurationData"/>
				<xsd:element name="Currency" type="xsd:string"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>

Opis pól komunikatu

nazwawymaganytypopis
ServiceIDNIEintegerID serwisu.
HeaderNIEHeaderObiekt służący do przekazywania danych nagłówka dotyczących bezpieczeństwa komunikacji i poprawności przesyłanych danych.
ConfigurationDataNIEConfigurationDataObiekt służący do przekazania informacji o nowej konfiguracji sklepu.
CurrencyNIEstringWaluta.
	<xsd:complexType name="Header">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="PlatformId" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="MessageTime" type="xsd:dateTime"/>
			<xsd:element name="RequestId" type="xsd:long"/>
			<xsd:element name="Hash" type="xsd:string"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

Opis pól komunikatu

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. PlatformId string [wymagany]

Stały unikalny identyfikator Platformy nadany przez System płatności online.

3. MessageTime dateTime [wymagany]

Czas wygenerowania komunikatu, komunikaty z czasem ustawionym późniejszym niż 5 minut od czasu serwera Systemu płatności online będą odrzucane. Warto ustawić czas komunikatu now()-1min, na wypadek rozsynchronizowania czasu na serwerach. Przykład: 2016-07-20T09:35:00.000 (komunikat wygenerowany w chwili 2016-07-20 09:36:00).

4. RequestId long [wymagany]

Unikalny identyfikator żądania w ramach Platformy nadawany przez stronę inicjującą dany komunikat.

Hash string{64} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu, służąca do autentykacji komunikatu, obliczana jest od łańcucha zawierającego sklejone pola komunikatu (konkatenacja pól). Sklejane są wyłącznie wartości pól, bez nazw parametrów. Kolejność sklejania pól jest zgodna z kolejnością ich występowania na liście parametrów. Do powstałego w powyższy sposób łańcucha doklejany jest na jego końcu klucz, współdzielony między System Platformy i System płatności online. Z tak powstałego łańcucha obliczana jest wartość funkcji skrótu SHA256 i stanowi ona wartość pola Hash komunikatu.

Hash = SHA256(wartości_pól_komunikatu + klucz_współdzielony)

	<xsd:complexType name="ConfigurationData">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="isTransactionRefundAllowed" type="tns:BooleanType" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="CommissionModel" type="xsd:long" nillable="true"/>
			<xsd:element name="isCardsPaymentRequired" type="tns:BooleanType" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="ServiceUrl" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	 </xsd:complexType>

Opis pól komunikatu

isTransactionRefundAllowed BooleanType

Informacja czy Partner chce udostępnić dla Serwisu opcję wypłat z Rachunku Płatniczego oraz zwrotów transakcji (obie usługi opisane są w Dokumencie powiązanym z tą Specyfikacją). Niewysłanie elementu bądź wysłanie wartości FALSE, powoduje zablokowanie tej opcji. Wysłanie TRUE, powoduje jej udostępnienie Serwisowi.

CommissionModel long

Numer uzgodnionego w trakcie integracji modelu prowizyjnego.

isCardsPaymentRequired BooleanType

Informacja czy Partner chce udostępnić dla Serwisu opcję płatności kartami. Niewysłanie elementu bądź wysłanie wartości false, powoduje wyłączenie kart. Wysłanie TRUE, powoduje rozpoczęcie procesu aktywacji kart, lub utrzymanie dostępności kart (w przypadku pozytywnie zakończonego procesu aktywacji kart dla Serwisu).

ServiceUrl string

Pole pozwalające na zmianę adresu tymczasowego podanego podczas rejestracji na adres docelowy.

UWAGA: Podany adres musi zawierać stałą część domeny.

Na przykład zmiana adresu: https://nazwasklepu.integrator.pl na https://nazwasklepu.pl

"UpdateConfigurationResp"

Komunikat jest odpowiedzią na UpdateConfigurationReq.

	<xsd:element name="UpdateConfigurationResp">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence>
				<xsd:element name="Result" type="xsd:string"/>
				<xsd:element name="ErrorStatus" type="xsd:string" nillable="true"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>

Opis pól komunikatu

Result xsd:string

OK – operacja zakończona sukcesem,

ERROR – błąd przy edycji serwisu

ErrorStatus xsd:string

Gdy wystąpił ERROR.

ActivationLink xsd:string

Adres url, prowadzący do Systemu skonfigurowanej pod proces weryfikacji poprzez przelew.

Anulowanie aktualnej edycji serwisu, która jest w trakcie weryfikacji – "CancelUpdate"

Komunikat służący do anulowania edycji danych serwisu, który jest aktualnie w trakcie weryfikacji. Poprawne wykonanie CancelUpdate umożliwia wysłanie danych z formularza celem edycji danych sklepu, bez oczekiwania na finalny status weryfikacji poprzedniej edycji.

UWAGA: Próby pobrania linka do formularza dla serwisu, który jest aktualnie w trakcie weryfikacji zakończą się błędem: SHOP_IN_VERIFICATION_STATUS.

CancelUpdateReq

	<xsd:element name="CancelUpdateReq">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence>
				<xsd:element name="ServiceID" type="xsd:int" minOccurs="0"/>
				<xsd:element name="AcceptorID" type="xsd:int" minOccurs="0"/>
				<xsd:element name="Header" type="tns:Header"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>

Opis pól

ServiceID int

ID serwisu.

AcceptorID int

ID akceptanta.

Header Header

Obiekt służący do przekazywania danych nagłówka dotyczących bezpieczeństwa komunikacji i poprawności przesyłanych danych.

CancelUpdateResp

	<xsd:element name="CancelUpdateResp">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence>
				<xsd:element name="Result" type="xsd:string"/>
				<xsd:element name="ErrorStatus" type="xsd:string" nillable="true"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>

Opis pól

Result xsd:string

OK- operacja zakończona sukcesem

ERROR – błąd przy edycji serwisu

ErrorStatus xsd:string

Gdy wystąpił ERROR.

Typy złożone

Typ komunikatu służący do przekazywania danych nagłówka dotyczących bezpieczeństwa komunikacji i poprawności przesyłanych danych.

	<xsd:complexType name="Header">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="PlatformId" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="MessageTime" type="xsd:date"/>
			<xsd:element name="RequestId" type="xsd:long"/>
			<xsd:element name="Hash" type="xsd:string"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

Opis pól komunikatu

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

kolejność do Hashnazwawymaganytypopis
1PlatformIdTAKstringStały unikalny identyfikator Platformy nadany przez System płatności online.
3MessageTimeTAKdateTimeCzas wygenerowania komunikatu, komunikaty z czasem ustawionym późniejszym niż 5 minut od czasu serwera Systemu płatności online będą odrzucane. Warto ustawić czas komunikatu now()-1min, na wypadek rozsynchronizowania czasu na serwerach. Przykład: 2016-07-20T09:35:00.000 (komunikat wygenerowany w chwili 2016-07-20 09:36:00).
4RequestIdTAKlongUnikalny identyfikator żądania w ramach Platformy nadawany przez stronę inicjującą dany komunikat.
nd.HashTAKstring{64}Wartość funkcji skrótu, służąca do autentykacji komunikatu, obliczana jest od łańcucha zawierającego sklejone pola komunikatu (konkatenacja pól). Sklejane są wyłącznie wartości pól, bez nazw parametrów. Kolejność sklejania pól jest zgodna z kolejnością ich występowania na liście parametrów. Do powstałego w powyższy sposób łańcucha doklejany jest na jego końcu klucz, współdzielony między System Platformy i System płatności online. Z tak powstałego łańcucha obliczana jest wartość funkcji skrótu SHA256 i stanowi ona wartość pola Hash komunikatu.
Hash = SHA256(wartości_pól_komunikatu + klucz_współdzielony)

Address

Ten typ komunikatu służy do przekazywania adresu danego podmiotu.

	<xsd:complexType name="Address">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name=”Address” type=”xsd:string/>
			<xsd:element name=”PostalCode” type=”xsd:string/>
			<xsd:element name=”City” type=”xsd:string/>
			<xsd:element name=”Country” type=”xsd:string/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

Opis pól komunikatu

Address string [wymagany]

Adres.

PostalCode string [wymagany]

Kod pocztowy.

City string [wymagany]

Miasto.

Country string [wymagany]

Kraj.

NIPType

Typ opisujący numer NIP z ograniczeniem od 2 do 15 znaków.

	<xsd:simpleType name="NIPType">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:minLength value="2"/>
			<xsd:maxLength value="15"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>

Currency

Typ opisujący walutę.

	<xsd:simpleType name="Currency">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:enumeration value="PLN"/>
			<xsd:enumeration value="EUR"/>
			<xsd:enumeration value="USD"/>
			<xsd:enumeration value="GBP"/>
			<xsd:enumeration value="CZK"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>

ForeignTransferModeType

System przelewu rozliczeniowego w przypadku rachunku zagranicznego.

<xsd:simpleType name="ForeignTransferModeType">
	<xsd:restriction base="xsd:string">
		<xsd:enumeration value="SWIFT"/>
		<xsd:enumeration value="SEPA"/>
	</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

Beneficials

Obiekt jest listą typów beneficjentów rzeczywistych Partnera.

	<xsd:complexType name="Beneficials">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="Beneficial" type="tns:Beneficial" minOccurs="0" maxOccurs="2"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

Beneficial

Obiekt zawiera typ beneficjenta rzeczywistego oraz ewentualną listę beneficjentów tego typu.

	<xsd:complexType name="Beneficial">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="BeneficialType" type="xsd:int"/>
			<xsd:element name="BeneficialOwners" type="tns:BeneficialOwners" minOccurs="0" />
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

Opis pól komunikatu

BeneficialType int [wymagany]

Typ beneficjenta:

11 - BENEFICJENT UDZIAŁOWIEC- osoba fizyczna, która ma pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 25% udziałów/głosów

12 - BENEFICJENT KONTROLA- osoba fizyczna, sprawująca kontrolę poprzez jednostkę dominującą według przepisów o rachunkowości

13 - BENEFICJENT KIEROWNICTWO- osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze w Spółce (zarząd lub rada nadzorcza)

14 - BENEFICJENT WSPÓLNIK-wspólnik spółki

15 - BENEFICJENT INNY- osoba nie będąca beneficjentem rzeczywistym; istnieje osoba fizyczna wywierająca na nią wpływ lub sprawująca nad nią kontrolę

16 - BENEFICJENT WŁAŚCICIEL

BeneficialOwners BeneficialOwners

Lista beneficjentów danego typu.

BeneficialOwners

Typ opisuje listę beneficjentów rzeczywistych.

	<xsd:complexType name="BeneficialOwners">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="BeneficialOwner" type="tns:BeneficialOwner" minOccurs="0" maxOccurs="8"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

BeneficialOwner

Typ opisuje dane pojedynczego beneficjenta rzeczywistego.

	<xsd:complexType name="BeneficialOwner">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="FirstName" type="xsd:string" nillable="false"/>
			<xsd:element name="LastName" type="xsd:string" nillable="false"/>
			<xsd:element name="Citizenship" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="Share" type="xsd:int" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

Opis pól komunikatu

FirstName string [wymagany]

Imię beneficjenta.

LastName string [wymagany]

Nazwisko beneficjenta.

Citizenship string [wymagany]

Obywatelstwo beneficjenta.

Share int

Ilość udziałów/akcji beneficjenta wyrażona w procentach. Udział musi być większy lub równy 25[%]. Suma udziałów wszystkich beneficjentów Partnera nie powinna przekraczać 100[%]. Udziały określane są tylko dla beneficjentów typu 11.

Plenipotentiary

Typ komunikatu opisujący pełnomocnika.

	<xsd:complexType name="Plenipotentiary">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="FirstName" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="LastName" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="Citizenship" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="Pesel" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="BirthDate" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="BirthCountry" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DocumentType" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="Document" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DocumentExpirationDate" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DocumentCountryId" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

Opis pól komunikatu

FirstName string [wymagany]

Imię pełnomocnika.

LastName string [wymagany]

Nazwisko pełnomocnika.

Citizenship string [wymagany]

Obywatelstwo pełnomocnika.

Pesel string

Pesel pełnomocnika. W przypadku braku peselu należy podać datę oraz państwo urodzenia.

BirthDate string

Data urodzenia pełnomocnika w formacie YYYY-mm-dd (np. 1990-01-01). Podawana, kiedy nie jest znany pesel lub pełnomocnik nie posiada numeru pesel.

BirthCountry string

Państwo urodzenia pełnomocnika.

DocumentType string [wymagany]

Typ dokumentu.

Akceptowane wartości:

PASSPORT

ID

Document string [wymagany]

Numer dokumentu.

DocumentExpirationDate string [wymagany]

Data ważności dokumentu.

DocumentCountryId string [wymagany]

ID państwa dokumentu beneficjenta. Wymagane w przypadku podania DocumentType=PASSPORT

WSKAZÓWKA: Akceptowalne wartości zostały podane w części Zmiana konfiguracji Serwisu - "UPDATECONFIGURATION"

Partners

Typ opisuje listę wspólników.

	<xsd:complexType name="Partners">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="Partner" type="tns:Partner" minOccurs="0" maxOccurs="7"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

Partner

Typ komunikatu opisujący wspólnika.

	<xsd:complexType name="Partners">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="FirstName" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="LastName" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="Citizenship" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="Pesel" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="BirthDate" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="BirthCountry" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DocumentType" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="Document" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DocumentExpirationDate" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DocumentCountryId" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

Opis pól komunikatu

FirstName string [wymagany]

Imię wspólnika.

LastName string [wymagany]

Nazwisko wspólnika.

Citizenship string [wymagany]

Obywatelstwo wspólnika.

Pesel string

Pesel wspólnika. W przypadku braku peselu należy podać datę oraz państwo urodzenia.

BirthDate string

Data urodzenia wspólnika w formacie YYYY-mm-dd (np. 1990-01-01). Podawana, kiedy nie jest znany pesel lub partner nie posiada numeru pesel.

DocumentType string [wymagany]

Typ dokumentu.

Akceptowane wartości:

PASSPORT

ID

Document string [wymagany]

Numer dokumentu. Wymagany dla activitykind: CIVIL_PARTNERSHIP.

Dla innych form prawnych pole nie powinno być wypełniane.

DocumentExpirationDate string [wymagany]

Data ważności dokumentu.

DocumentCountryId string [wymagany]

ID państwa dokumentu beneficjenta. Wymagane w przypadku podania DocumentType=PASSPORT

WSKAZÓWKA: Akceptowalne wartości zostały podane w części Zmiana konfiguracji Serwisu - "UPDATECONFIGURATION"

Service

Typ komunikatu opisujący Serwis Partnera.

	<xsd:complexType name="Service">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="Name" type="xsd:string" nillable="false"/>
			<xsd:element name="ServiceUrl" type="xsd:string" nillable="false"/>
			<xsd:element name="UrlITN" type="xsd:string" nillable="false"/>
			<xsd:element name="ReturnUrl" type="xsd:string" nillable="false"/>
			<xsd:element name="SettlementNRB" type="xsd:string" />
			<xsd:element name="SwiftCode" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="ForeignTransferMode" type="tns:ForeignTransferModeType" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="CommissionModel" type="xsd:long" nillable="true"/>
			<xsd:element name="isCardsPaymentRequired" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />
			<xsd:element name="AverageServiceTurnover" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />
			<xsd:element name="AverageTransactionAmount" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />
			<xsd:element name="EconomicPurpose" type="xsd:string" minOccurs="0" />
			<xsd:element name="EconomicPurposeDescription" type="xsd:string" minOccurs="0" />
			<xsd:element name="NumericTrade" type="xsd:int" minOccurs="0" />
			<xsd:element name="InvoiceEmail" type="xsd:string" minOccurs="0" />
			<xsd:element name="ContactEmail" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="ComplaintEmail" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="ReportEmail" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name=" isTransactionRefundAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />
			<xsd:element name="Currency" type="tns:Currency" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

Opis pól komunikatu

Name string [wymagany]

Nazwa Serwisu Partnera.

ServiceUrl string [wymagany]

Adres URL Serwisu Partnera.

UrlITN string [wymagany]

Adres URL, na który jest wysyłany ITN z powiadomieniem o zmianie statusu transakcji po otrzymaniu takiej informacji z Kanału Płatności.

ReturnUrl string [wymagany]

Adres URL strony powrotu do płatności.

SettlementNRB string [wymagany]

Numer konta bankowego do przekazu środków i weryfikacji poprzez Przelew weryfikacyjny.

SwiftCode string

Kod SWIFT. Wymagany w przypadku podania numeru rachunku innego niż polski.

ForeignTransferMode ForeignTransferModeType

System jakim wykonywane będą przelewy rozliczeniowe. Wymagany w przypadku podania numeru rachunku innego niż polski.

CommissionModel long

Numer uzgodnionego w trakcie integracji modelu prowizyjnego.

isCardsPaymentRequired boolean

Informacja czy Partner chce udostępnić dla Serwisu opcję płatności kartami. Niewysłanie elementu bądź wysłanie wartości FALSE, powoduje wyłączenie kart. Wysłanie TRUE powoduje rozpoczęcie procesu aktywacji kart lub utrzymanie dostępności kart (w przypadku pozytywnie zakończonego procesu aktywacji kart dla Serwisu).

AverageServiceTurnover decimal(2)

Średni obrót Serwisu. Jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2 po kropce.

AverageTransactionAmount decimal(2)

Średnia wartość transakcji. Jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2 po kropce.

EconomicPurpose string [wymagany]

Partner oświadcza, iż zawiera Umowę w następującym celu gospodarczym:

DEVELOPMENT_ACTIVITY: rozwój działalności gospodarczej Partnera poprzez przyjmowanie od Klientów zapłaty za pośrednictwem Instrumentów Płatniczych (PBL, Karta, Szybki Przelew), o których mowa w Umowie,

START_ACTIVITY: rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Partnera w ramach realizowania sprzedaży Produktów na odległość,

OTHER: opis szczegółowy w polu EconomicPurposeDescription

EconomicPurposeDescription string

Opis celu gospodarczego wypełniany dla pola EconomicPurpose o wartości OTHER.

Dopuszczalne jedynie wielkie litery alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu: ĘęÓ󥹌śŁłŻżŹźĆćŃń

NumericTrade int [wymagany]

Branża, w której specjalizuje się Serwis Partnera. Pole jednokrotnego wyboru. Jeśli Serwis Partnera podlega pod kilka kategorii wybiera główną, która generuje największy obrót.

Słownik wartości:

1 Alkohol

2 Antyki, dzieła sztuki

3 Apteki i suplementy diety

4 Artykuły medyczne

5 Artykuły parafarmaceutyczne, suplementy, zioła

6 Artykuły spożywcze

7 Aukcje

8 Bielizna

9 Bilety

10 Biżuteria i zegarki

11 Militaria

12 Budowlane

13 Charytatywna

14 Chemia gospodarcza i przemysłowa

15 Dewocjonalia

16 Dom i ogród

17 Dziecko

18 E-book (książki elektroniczne)

19 Edukacja

20 Elektronika

21 E-papierosy

22 Filatelistyka

23 Finanse

24 Fundacja

25 Gadżety

26 Galanteria

27 Gastronomia

28 Gry online (nie hazard), loga, dzwonki do tel. komórkowych

29 Instytucje

30 Karty/kody pre-paid/telekarty

31 Kolekcjonerstwo

32 Komputery i sprzęt komputerowy, drukarki

33 Konta WWW i pocztowe

34 Kosmetyki i perfumy

35 Książki, gazety, czasopisma

36 Kwiaty i prezenty

37 Materiały biurowe

38 Motoryzacja

39 Multimedia i muzyka

40 Masowy Wystawca Faktur

41 Numizmatyka

42 Odzież

43 Ogłoszenia

44 Oprogramowanie, gry komputerowe i aplikacje

45 Prasa/Prenumerata

46 Rachunki

47 Rękodzieło

48 Sektor publiczny

49 Sprzęt AGD/RTV

50 Sprzęt fotograficzny

51 Sprzęt medyczny

52 Sprzęt sportowy

53 Szkolenia

54 Turystyka i hotelarstwo

55 Ubezpieczenia

56 Usługi

57 Usługi foto (odbitki) i poligraficzne

58 Usługi medyczne

59 VOD

60 Wędkarstwo

61 Wielobranżowość

62 Wyposażenie wnętrz, meble

63 Wypożyczalnia samochodów

64 Wyroby tytoniowe

65 Zabawki

66 Zoologia

InvoiceEmail string [wymagany]

Adres email do wysyłki faktur oraz raportów miesięcznych.

ContactEmail string [wymagany]

Adres email Partnera.

ComplaintEmail string [wymagany]

Adres email do reklamacji.

ReportEmail string [wymagany]

Adres email do wysyłki raportów dziennych.

isTransactionRefundAllowed boolean [wymagany]

Informacja czy Partner chce udostępnić dla Serwisu opcję wypłat z Rachunku Płatniczego oraz zwrotów transakcji (obie usługi opisane są w Dokumencie powiązanym z tą Specyfikacją). Niewysłanie elementu bądź wysłanie wartości FALSE powoduje zablokowanie tej opcji. Wysłanie TRUE powoduje jej udostępnienie Serwisowi.

Currency Currency [wymagany]

Waluta serwisu.

Company

Typ komunikatu służący do przekazywania danych Partnera.

	<xsd:complexType name="Company">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="CompanyRemoteId" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="Name" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="Address" type="tns:Address"/>
			<xsd:element name="Nip" type="tns:NIPType"/>
			<xsd:element name="Krs" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="Phone" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="RepresentingPersonFirstName" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="RepresentingPersonLastName" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="RepresentingPersonPesel" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="RepresentingPersonDateOfBirth" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="RepresentingPersonBirthCountry" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="RepresentingPersonCitizenship" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="RepresentingPersonPersonalDocumentType" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="RepresentingPersonPersonalDocument" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="RepresentingPersonPersonalDocumentExpirationDate" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="RepresentingPersonPersonalDocumentCountryId" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="Service" type="tns:Service"/>
			<xsd:element name="ActivityKind" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="LegalForm" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="PanelAdministrator" type="xsd:string" minOccurs="0" />
			<xsd:element name="isListedOnTheStockExchange" type="tns:BooleanType" />
			<xsd:element name="Beneficials" type="tns:Beneficials" minOccurs="0" />
			<xsd:element name="TradeRegisterName" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="RegistrationDate" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="Plenipotentiary" type="tns:Plenipotentiary" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="Partners" type="tns:Partners" minOccurs="0" />
			<xsd:element name="PhysicalPerson" type="tns:PhysicalPerson" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

Opis pól komunikatu

CompanyRemoteId string [wymagany]

ID reprezentujące Partnera.

Name string [wymagany]

Pełna nazwa handlowa Partnera. Nazwa Akceptanta.

Niedozwolone dla ActivityKind=NON_ACCOUNTED_ACTIVITY.

Address address [wymagany]

Adres, pod którym jest zarejestrowana działalność handlowa Partnera (możliwość rejestracji wyłącznie z krajów należących do EOG).

Niedozwolone dla ActivityKind=NON_ACCOUNTED_ACTIVITY.

Nip NIPType [wymagany]

NIP Partnera.

Niedozwolone dla ActivityKind=NON_ACCOUNTED_ACTIVITY.

Krs string [Wymagany dla ActivityKind= GENERAL_PARTNERSHIP, LIMITED_LIABILITY_PARTNERSHIP, LIMITED_PARTNERSHIP, LIMITED_JOINT_STOCK_PARTNERSHIP, SP_ZOO, SA, SOCIETY, FOUNDATION, COOPERATIVE, CHURCH]

KRS Partnera.

Phone string [wymagany]

Telefon kontaktowy Partnera.

RepresentingPersonFirstName string [wymagany]

Imię osoby reprezentującej Partnera.

Niedozwolone dla ActivityKind=NON_ACCOUNTED_ACTIVITY.

RepresentingPersonLastName string [wymagany]

Nazwisko osoby reprezentującej Partnera.

Niedozwolone dla ActivityKind=NON_ACCOUNTED_ACTIVITY.

RepresentingPersonPesel string

PESEL osoby reprezentującej Partnera.

Niedozwolone dla ActivityKind=NON_ACCOUNTED_ACTIVITY.

RepresentingPersonDateOfBirth string [wymagany, kiedy reprezentant nie posiada numeru PESEL]

Data urodzenia osoby reprezentującej Partnera w formacie YYYY-mm-dd (np. 1990-01-01).

Niedozwolone dla ActivityKind=NON_ACCOUNTED_ACTIVITY.

RepresentingPersonBirthCountry string [wymagany, kiedy reprezentant nie posiada numeru PESEL]

Państwo urodzenia.

Niedozwolone dla ActivityKind=NON_ACCOUNTED_ACTIVITY.

RepresentingPersonCitizenship string [wymagany]

Obywatelstwo.

Niedozwolone dla ActivityKind=NON_ACCOUNTED_ACTIVITY.

RepresentingPersonPersonalDocumentType string [wymagany dla form prawnych: CIVIL_PARTNERSHIP, PROPRIETORSHIP]

Typ dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby reprezentującej Partnera.

Dopuszczalne wartości:

PASSPORT – paszport

ID – dowód osobisty

Niedozwolone dla ActivityKind=NON_ACCOUNTED_ACTIVITY, GENERAL_PARTNERSHIP, LIMITED_LIABILITY_PARTNERSHIP, LIMITED_PARTNERSHIP, LIMITED_JOINT_STOCK_PARTNERSHIP, SP_ZOO, SA, SOCIETY, FOUNDATION, COOPERATIVE, GOVERNMENT, SELF_GOVERNMENTAL_UNIT, SELF_GOVERNMENTAL, CULTURAL_INSTITUTION, STATE_OWNED_ENTERPRISE, STATE_CULTURAL_INSTITUTION, PUBLIC_SECTOR_INSTITUTION, RESEARCH_INSTITUTION, CHURCH, FOREIGN

RepresentingPersonPersonalDocument string [wymagany dla form prawnych: CIVIL_PARTNERSHIP, PROPRIETORSHIP]

Seria i numer dowodu osobistego (lub nr paszportu - dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby nieposiadającej dowodu osobistego).

Niedozwolone dla ActivityKind=NON_ACCOUNTED_ACTIVITY, GENERAL_PARTNERSHIP, LIMITED_LIABILITY_PARTNERSHIP, LIMITED_PARTNERSHIP, LIMITED_JOINT_STOCK_PARTNERSHIP, SP_ZOO, SA, SOCIETY, FOUNDATION, COOPERATIVE, GOVERNMENT, SELF_GOVERNMENTAL_UNIT, SELF_GOVERNMENTAL, CULTURAL_INSTITUTION, STATE_OWNED_ENTERPRISE, STATE_CULTURAL_INSTITUTION, PUBLIC_SECTOR_INSTITUTION, RESEARCH_INSTITUTION, CHURCH, FOREIGN

Dopuszczalne jedynie wielkie cyfry oraz litery alfabetu łacińskiego.

RepresentingPersonPersonalDocumentExpirationDate string [wymagany dla form prawnych: CIVIL_PARTNERSHIP, PROPRIETORSHIP]

Data ważności dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Niedozwolone dla ActivityKind=NON_ACCOUNTED_ACTIVITY, GENERAL_PARTNERSHIP, LIMITED_LIABILITY_PARTNERSHIP, LIMITED_PARTNERSHIP, LIMITED_JOINT_STOCK_PARTNERSHIP, SP_ZOO, SA, SOCIETY, FOUNDATION, COOPERATIVE, GOVERNMENT, SELF_GOVERNMENTAL_UNIT, SELF_GOVERNMENTAL, CULTURAL_INSTITUTION, STATE_OWNED_ENTERPRISE, STATE_CULTURAL_INSTITUTION, PUBLIC_SECTOR_INSTITUTION, RESEARCH_INSTITUTION, CHURCH, FOREIGN.

Dokument musi być ważny przynajmniej jeden dzień.

RepresentingPersonPersonalDocumentCountryId string [wymagany dla form prawnych: CIVIL_PARTNERSHIP, PROPRIETORSHIP]

ID kraju dokumentu.

Niedozwolone dla ActivityKind=NON_ACCOUNTED_ACTIVITY, GENERAL_PARTNERSHIP, LIMITED_LIABILITY_PARTNERSHIP, LIMITED_PARTNERSHIP, LIMITED_JOINT_STOCK_PARTNERSHIP, SP_ZOO, SA, SOCIETY, FOUNDATION, COOPERATIVE, GOVERNMENT, SELF_GOVERNMENTAL_UNIT, SELF_GOVERNMENTAL, CULTURAL_INSTITUTION, STATE_OWNED_ENTERPRISE, STATE_CULTURAL_INSTITUTION, PUBLIC_SECTOR_INSTITUTION, RESEARCH_INSTITUTION, CHURCH, FOREIGN.

Service string [wymagany]

Serwis Partnera.

LegalForm string [wymagany dla ActivityKind = FOREIGN]

Forma prawna.

ActivityKind string [wymagany]

Forma prawna. Poniżej prezentujemy dopuszczalne wartości. Integrator powinien prezentować Partnerowi formę prawną zgodną z wersją językową platformy:

NON_ACCOUNTED_ACTIVITY – Działalność nieewidencjonowana osoby fizycznej

PROPRIETORSHIP – Jednoosobowa działalność gospodarcza

CIVIL_PARTNERSHIP – Spółka cywilna

LIMITED_LIABILITY_PARTNERSHIP – Spółka partnerska

GENERAL_PARTNERSHIP – Spółka jawna

SP_ZOO – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SA – Spółka akcyjna

LIMITED_PARTNERSHIP – Spółka komandytowa

LIMITED_JOINT_STOCK_PARTNERSHIP – Spółka komandytowo-akcyjna

SOCIETY – Stowarzyszenie

FOUNDATION – Fundacja

COOPERATIVE – Spółdzielnia

GOVERNMENT – Organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub organ egzekucyjny

(gminy, urzędy)

SELF_GOVERNMENTAL_UNIT – Jednostka samorządu terytorialnego

SELF_GOVERNMENTAL_CULTURAL_INSTITUTION – Samorządowa instytucja kultury

STATE_OWNED_ENTERPRISE – Przedsiębiorstwo państwowe

STATE_CULTURAL_INSTITUTION – Państwowa instytucja kultury

PUBLIC_SECTOR_INSTITUTION – Instytucja gospodarki budżetowej

RESEARCH_INSTITUTION – Instytut badawczy

CHURCH – Kościół

FOREIGN – Przedsiębiorca zagraniczny

PanelAdministrator string

Imię i nazwisko administratora panelu Systemu płatności online.

isListedOnTheStockExchange boolean [wymagany]

Czy Partner prowadzi spółkę, której papiery wartościowe są notowane na giełdzie w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie równoważnym .

Beneficials Beneficials [wymagany]

Beneficjenci.

TradeRegisterName string [wymagany w przypadku firmy zagranicznej]

Nazwa rejestru handlowego.

RegistrationDate string

Data rejestracji firmy.

Plenipotentiary Plenipotentiary

Pełnomocnik.

Partners [wymagany dla aktivitykind= CIVIL_PARTNERSHIP, GENERAL_PARTNERSHIP, LIMITED_LIABILITY_PARTNERSHIP, LIMITED_PARTNERSHIP, LIMITED_JOINT_STOCK_PARTNERSHIP.]

Lista wspólników.

PhysicalPerson PhysicalPerson [wymagany dla ActivityKind=NON_ACCOUNTED_ACTIVITY]

Osoba fizyczna.

PhysicalPerson

Typ komunikatu służący do przekazywania danych osoby fizycznej. Wypełniany, kiedy ActivityKind = NON_ACCOUNTED_ACTIVITY.

	<xsd:complexType name="PhysicalPerson">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="FirstName" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="LastName" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="Pesel" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="DocumentType" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="Document" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="DocumentExpirationDate" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="DocumentCountryId" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="Citizenship" type="xsd:string"/>
			<xsd:element name="BirthDate" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="BirthCountry" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

Opis pól komunikatu

FirstName string [wymagany]

Imię osoby fizycznej.

LastName string [wymagany]

Nazwisko osoby fizycznej.

Pesel string

PESEL osoby fizycznej. W przypadku braku peselu należy podać datę oraz państwo urodzenia.

DocumentType string [wymagany]

Typ dokumentu.

Akceptowane wartości:

PASSPORT

ID

Document string [wymagany]

Numer dokumentu.

DocumentExpirationDate string [wymagany]

Data ważności dokumentu.

DocumentCountryId string [wymagany w przypadku DocumentType=PASSPORT]

ID państwa dokumentu osoby fizycznej.

Citizenship string [wymagany]

Obywatelstwo osoby fizycznej.

BirthDate string

Data urodzenia osoby fizycznej w formacie YYYY-mm-dd (np. 1990-01-01). Podawana, kiedy nie jest znany PESEL lub beneficjent nie posiada numeru PESEL.

BirthCountry string

Państwo urodzenia osoby fizycznej.

Zasady weryfikacji na formularzu danych dotyczących beneficjentów

Weryfikacja danych na formularzu odbywa się głównie w oparciu o formę prawną firmy. W zależności od niej oczekiwane są typy beneficjentów, określone są ich wzajemne wykluczenia oraz maksymalna ilość wystąpień dla każdego typu.

Typ beneficjenta jest definiowany na formularzu poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego oświadczenia.

NON_ACCOUNTED_ACTIVITY - Działalność nieewidencjonowana osoby fizycznej

UWAGA: Klient wypełnia dane beneficjanta tylko w przypadku zaznaczenia oświadczenia dla typu BENEFICJENT INNY.

BENEFICJENT WŁAŚCICIEL Maks. wystąpień: 0

Jestem beneficjentem rzeczywistym - nie istnieje inna osoba fizyczna wywierająca na mnie wpływ lub sprawująca nade mną kontrolę.

BENEFICJENT INNY Maks. wystąpień: 1

Nie jestem beneficjentem rzeczywistym - istnieje osoba fizyczna wywierająca na mnie wpływ lub sprawująca nade mną kontrolę.

PROPRIETORSHIP - Jednoosobowa działalność gospodarcza

UWAGA: Klient wypełnia dane beneficjanta tylko w przypadku zaznaczenia oświadczenia dla typu BENEFICJENT INNY.

BENEFICJENT WŁAŚCICIEL Maks. wystąpień: 0

Jestem beneficjentem rzeczywistym - nie istnieje inna osoba fizyczna wywierająca na mnie wpływ lub sprawująca nade mną kontrolę.

BENEFICJENT INNY Maks. wystąpień: 1

Nie jestem beneficjentem rzeczywistym - istnieje osoba fizyczna wywierająca na mnie wpływ lub sprawująca nade mną kontrolę.

CIVIL_PARTNERSHIP – Spółka cywilna

UWAGA: Klient wypełnia dane beneficjanta tylko w przypadku zaznaczenia oświadczenia dla typu BENEFICJENT INNY.

BENEFICJENT WŁAŚCICIEL Maks. wystąpień: 0

Jestem beneficjentem rzeczywistym - nie istnieje inna osoba fizyczna wywierająca na mnie wpływ lub sprawująca nade mną kontrolę.

BENEFICJENT INNY Maks. wystąpień: 8

Nie jestem beneficjentem rzeczywistym - istnieje osoba fizyczna wywierająca na mnie wpływ lub sprawująca nade mną kontrolę.

GENERAL_PARTNERSHIP – Spółka jawna

UWAGA: Klient wypełnia dane beneficjanta tylko w przypadku zaznaczenia oświadczenia dla typu BENEFICJENT INNY.

BENEFICJENT WSPÓLNIK Maks. wystąpień: 0

Beneficjentem rzeczywistym są wspólnicy Spółki.

BENEFICJENT INNY Maks. wystąpień: 8

Istnieje osoba fizyczna, inna niż wspólnicy, która wywiera wpływ lub sprawuje kontrolę nad Spółką.

LIMITED_LIABILITY_PARTNERSHIP - Spółka partnerska

WSKAZÓWKA: Analogiczne zasady weryfikacji danych beneficjenta.

LIMITED_PARTNERSHIP - Spółka komandytowa

WSKAZÓWKA: Analogiczne zasady weryfikacji danych beneficjenta.

LIMITED_JOINT_STOCK_PARTNERSHIP - Spółka komandytowo-akcyjna

UWAGA: Klient wypełnia dane beneficjanta tylko w przypadku zaznaczenia oświadczenia dla typu BENEFICJENT UDZIAŁOWIEC.

BENEFICJENT UDZIAŁOWIEC Maks. wystąpień: 3

Istnieje osoba fizyczna, która ma pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 25% akcji/głosów.

BENEFICJENT WSPÓLNIK Maks. wystąpień: 0

Nie istnieje osoba fizyczna, która ma pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 25% akcji/głosów.

SP_ZOO – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UWAGA: Typ BENEFICJENT KIEROWNICTWO nie może współistnieć z innymi typami beneficjentów.

Typy BENEFICJENT UDZIAŁOWIEC oraz BENEFICJENT KONTROLA mogą ze sobą współistnieć, więc klient może zaznaczyć na formularzu oba oświadczenia odpowiadające tym typom.

BENEFICJENT UDZIAŁOWIEC Maks. wystąpień: 3

Istnieje osoba fizyczna, która ma pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 25% akcji/głosów.

BENEFICJENT KONTROLA Maks. wystąpień: 8

Istnieje osoba fizyczna, sprawująca kontrolę poprzez jednostkę dominującą według przepisów o rachunkowości.

BENEFICJENT KIEROWNICTWO Maks. wystąpień: 8

Osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze w Spółce (zarząd lub rada nadzorcza).

SA – Spółka akcyjna

WSKAZÓWKA: Analogiczne zasady weryfikacji danych beneficjenta.

SOCIETY – Stowarzyszenie

UWAGA: W komunikacie może wystąpić tylko jeden z typów beneficjentów: BENEFICJENT KIEROWNICTWO lub BENEFICJENT INNY. Typy te się wzajemnie wykluczają.

BENEFICJENT KIEROWNICTWO Maks. wystąpień: 8

Beneficjentem rzeczywistym jest zarząd stowarzyszenia.

BENEFICJENT INNY Maks. wystąpień: 2

Istnieje osoba fizyczna, inna niż zarząd stowarzyszenia, która wywiera wpływ lub sprawuje kontrolę nad stowarzyszeniem.

FOUNDATION – Fundacja

UWAGA: Klient może zaznaczyć na formularzu tylko jedno z oświadczeń. Typy im odpowiadające wzajemnie wykluczają.

BENEFICJENT KIEROWNICTWO Maks. wystąpień: 8

Beneficjentem rzeczywistym jest zarząd fundacji.

BENEFICJENT INNY Maks. wystąpień: 2

Istnieje osoba fizyczna, inna niż zarząd stowarzyszenia, która wywiera wpływ lub sprawuje kontrolę nad fundacją

COOPERATIVE – Spółdzielnia

UWAGA: Klient może zaznaczyć na formularzu tylko jedno z oświadczeń. Typy im odpowiadające wzajemnie wykluczają.

BENEFICJENT KIEROWNICTWO Maks. wystąpień: 8

Beneficjentem rzeczywistym jest zarząd spółdzielni.

BENEFICJENT INNY Maks. wystąpień: 2

Istnieje osoba fizyczna, inna niż zarząd spółdzielni, która wywiera wpływ lub sprawuje kontrolę nad spółdzielnią.

GOVERNMENT – Organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub organ egzekucyjny (gminy, urzędy)

Informacje o beneficjentach nie są zbierane.

SELF_GOVERNMENTAL_UNIT – Jednostka samorządu terytorialnego

Informacje o beneficjentach nie są zbierane.

SELF_GOVERNMENTAL_CULTURAL_INSTITUTION – Samorządowa instytucja kultury

Informacje o beneficjentach nie są zbierane.

STATE_OWNED_ENTERPRISE – Przedsiębiorstwo państwowe

Informacje o beneficjentach nie są zbierane.

STATE_CULTURAL_INSTITUTION – Państwowa instytucja kultury

Informacje o beneficjentach nie są zbierane.

PUBLIC_SECTOR_INSTITUTION – Instytucja gospodarki budżetowej

Informacje o beneficjentach nie są zbierane.

RESEARCH_INSTITUTION – Instytut badawczy

Informacje o beneficjentach nie są zbierane.

CHURCH – Kościelna osoba prawna lub jej jednostka organizacyjna

UWAGA: Klient może zaznaczyć na formularzu tylko jedno z oświadczeń. Typy im odpowiadające wzajemnie wykluczają.

BENEFICJENT KIEROWNICTWO Maks. wystąpień: 8

Beneficjentem jest organ osoby prawnej (np. dla parafii beneficjentem rzeczywistym jest proboszcz).

BENEFICJENT INNY Maks. wystąpień: 2

Istnieje inna osoba fizyczna, inna niż organ kościelnej osoby prawnej, która wywiera wpływ lub sprawuje nad nią kontrolę.

FOREIGN – Przedsiębiorca zagraniczny

UWAGA: Klient może zaznaczyć na formularzu tylko jedno z oświadczeń. Typy im odpowiadające wzajemnie wykluczają.

BENEFICJENT UDZIAŁOWIEC Maks. wystąpień: 2

Istnieje osoba fizyczna, która ma pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 25% udziałów/głosów.

BENEFICJENT KONTROLA Maks. wystąpień: 8

Istnieje osoba fizyczna sprawująca kontrolę poprzez jednostkę dominującą według przepisów o rachunkowości.

BENEFICJENT KIEROWNICTWO Maks. wystąpień: 8

Osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze w firmie (zarząd lub rada nadzorcza).

Lista parametrów dla Przelewu weryfikacyjnego

Partner zakładający nowe konto w Systemie zobowiązany jest wykonać Przelew weryfikacyjny. Po jego wykonaniu BM przeprowadza ocenę wiarygodności, prawidłowości danych Partnera oraz ocenę AML.

Kiedy Partner zaktualizuje dane, BM oczekuje wykonania Przelewu weryfikacyjnego – wyłącznie w przypadku wrażliwych i kluczowych danych.

Lista parametrów, dla których rejestracja lub edycja danych serwisu spowoduje wygenerowanie linku Przelewu weryfikacyjnego

Name

Address

Email

Nip

Krs

ActivityKind

ServiceUrl

SettlementNRB

NumericTrade

TradeRegisterName

RegistrationDate

SwiftCode

FirstName

LastName

Pesel

DocumentType

Document

DocumentExpirationDate

DocumentCountryId

Citizenship

BirthDate

BirthCountry

UWAGA: ServiceUrl jest traktowany jako taki sam, jeśli:

a. różni się tylko protokołem (http/https)

b. w trakcie integracji z Partnerem został potwierdzony proces migracji adresu Serwisu z/do subdomeny CMSa Integratora (np. przykladowastrona.integrator.pl = przykladowastrona.pl)

c. została pominięta lub dodana składowa „www" adresu sklepu (np. przykladowastrona.pl = www. przykladowastrona.pl)

UWAGA: NIP, KRS oraz forma prawna są danymi, których nie można edytować. W przypadku konieczności zmiany tych danych należy ponownie zarejestrować Serwis.

Link do Przelewu weryfikacyjnego oraz wszystkie jego notyfikacje ITN, zawierają wymieniony podczas integracji dedykowany dla tego procesu ServiceID oraz OrderID zbudowany według schematu:

OrderID = ActivationServiceID_UID

gdzie:

ActivationServiceID – jest wartością ServiceID weryfikowanego Serwisu

UID – jest ciągiem znaków, gwarantującym unikalność Przelewu weryfikacyjnego danego Serwisu.

Wszystkie komunikaty (start oraz powrót z transakcji weryfikacyjnej, a także wszystkie jej notyfikacje ITN, przekazujące informacje o postępie procesu weryfikacji) podpisane są kluczem współdzielonym dla usługi Przelewu weryfikacyjnego (również wymienionym podczas integracji).

WSKAZÓWKA: Parametry ITN dedykowane do procesu weryfikacji opisane są w ramach części Dodatkowe pola w komunikacie ITN. W szczególności mowa tutaj o polach verificationStatus oraz verificationStatusReasons.

WSKAZÓWKA: Możliwe przejścia statusów płatności, weryfikacji oraz ich szczegółów zawierają części: Szczegółowy opis zmiany statusu weryfikacji – dla transakcji zakończonej poprawnie (wynik pozytywny lub negatywny), Szczegółowy opis zmiany statusu weryfikacji – dla transakcji nie zakończonej poprawnie.

Rejestracja i obsługa Punktów Rozliczeń pomiędzy BM a Platformą Marketplace Partnera

Opis działania usługi automatycznej rejestracji i obsługi Punktów Rozliczeń

Niniejszy dokument opisuje zasady związane z wymianą komunikatów pomiędzy BM, a Platformą Marketplace Partnera w ramach funkcjonalności dodawania Punktów Rozliczeń (technologia REST).

Partner powinien na swojej Platformie Marketplace udostępnić przycisk, którego kliknięcie przez Klienta spowoduje wywołanie w systemie BM metody generującej aktualny link do formularza pozwalającego na rejestrację Punktu Rozliczeń.

Po otrzymaniu wspomnianego linku Platforma Marketplace powinna wykonać automatyczne przekierowanie na formularz znajdujący się pod tym linkiem.

Wypełnienie i wysłanie danych Sklepu przez Klienta spowoduje rejestrację Punktu Rozliczeń w systemie BM oraz zwrócenie strony z podziękowaniem oraz linkiem do weryfikacji online, celem sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych. Link weryfikacyjny jest wysyłany również na adres email podany przez Klienta na formularzu.

Po wykonaniu płatności weryfikacyjnej przez Klienta oraz otrzymaniu przez BM niezbędnych danych z Kanału Płatności, Punkt Rozliczeń otrzymuje końcowy status weryfikacji. Jego pozytywna wartość powoduje aktywację Punktu Rozliczeń i gotowość do wykonywania płatności przy jego udziale, a do Klienta zostanie wysłana wiadomość z regulaminem zaakceptowanym przez niego na formularzu rejestracyjnym.

WAŻNE! Produkcyjna wersja usługi znajduje się za firewallem. Dostęp do niej jest przydzielany dla skończonej i zdefiniowanej w trakcie integracji puli IP. Nie dotyczy to środowiska testowego.

WAŻNE! Dla jednej Platformy Marketplace na danym środowisku (test/produkcja) przewidziany jest jeden identyfikator Platformy (MarketplaceID) oraz klucz współdzielony dla usługi rejestracji.

WAŻNE! Niedopuszczalne jest udostępnianie w jakiejkolwiek formie (również w kodzie aplikacji uruchamianej na serwerze osób trzecich) danych autoryzacyjnych do usługi tj. MarketplaceID i klucza współdzielonego.

Dane wymieniane podczas integracji obsługi Punktów Rozliczeń

Dane wymieniane w środowisku testowym

Dane przekazywane przez BM do Partnera:

Adres REST

MarketplaceID

Metoda : link

ServiceID (dla usługi Przelewu weryfikacyjnego)

Klucz współdzielony dla usługi rejestracji Punktu Rozliczeń

Klucz współdzielony dla usługi Przelewu weryfikacyjnego

Mechanizm funkcji skrótu

Adres testowego formularza

Adres IP, z którego wysyłane są ITNy informujące o statusie weryfikacji Punktu Rozliczeń

Adres do panelu administracyjnego dla Partnera (opcja)

Login

Hasło

Dane przekazywane przez Partnera do BM:

Adres ITN po przelewie weryfikacyjnym

Adres powrotu po przelewie weryfikacyjnym

Dane przekazywane w środowisku produkcyjnym

Przez BM do Partnera:

Adres REST

MarketplaceID

Metoda : link

ServiceID (dla usługi Przelewu weryfikacyjnego)

Klucz współdzielony dla usługi rejestracji Punktu Rozliczeń

Klucz współdzielony dla usługi Przelewu weryfikacyjnego

Mechanizm funkcji skrótu

Adres IP, z którego wysyłane są ITNy informujące o statusie weryfikacji Punktu Rozliczeń

Adres do panelu administracyjnego dla Partnera (opcja)

Login

Hasło

Przez Partnera do BM:

Adres REST

MarketplaceID

Metoda : link

ServiceID (dla usługi Przelewu weryfikacyjnego)

Klucz współdzielony dla usługi rejestracji Punktu Rozliczeń

Klucz współdzielony dla usługi Przelewu weryfikacyjnego

Mechanizm funkcji skrótu

Adres IP, z którego wysyłane są ITNy informujące o statusie weryfikacji Punktu Rozliczeń

Adres do panelu administracyjnego dla Partnera (opcja)

Login

Hasło

Proces dodawania Punktów Rozliczeń

Opis procesu

Wymiana komunikatów pomiędzy BM, a Serwisem Partnera realizujących funkcjonalności dodawania Punktów Rozliczeń odbywa się za pomocą technologii REST. Wszystkie parametry w komunikatach przekazywane są metodą POST. Protokół rozróżnia wielkość liter, zarówno w nazwach, jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.

Pobranie aktywnego linku do formularza rejestracyjnego

Po kliknięciu przez klienta przycisku rejestracji na Platformie Marketplace, na adres https://adres_usługi/api/marketplace/link powinno zostać wysłane odpytanie o aktualny link do formularza rejestracyjnego. Komunikat powinien zostać wysłany z nagłówkiem Content-Type: application/json oraz parametrami wskazanymi w tabeli poniżej:

Opis pól komunikatu

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. marketplaceID string [wymagany]

Stały unikalny identyfikator Marketplace nadany przez System płatności online

2. messageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID). Wartość pola musi być unikalna dla każdego odpytania o link do formularza.

hash string{64} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu, służąca do autentykacji komunikatu, obliczana jest od łańcucha zawierającego sklejone pola komunikatu (konkatenacja pól). Sklejane są wyłącznie wartości pól, bez nazw parametrów. Kolejność sklejania pól jest zgodna z kolejnością ich występowania na liście parametrów. Parametry w łańcuchu są oddzielane od siebie znakiem "|". Do powstałego w powyższy sposób łańcucha doklejany jest na jego końcu klucz przekazany podczas integracji. Z tak powstałego łańcucha obliczana jest wartość funkcji skrótu SHA256 i stanowi ona wartość pola Hash komunikatu.

Hash=SHA256(wartości_pól_komunikatu + klucz_współdzielony)

Przykład wyliczenia dla poniższego komunikatu:

	{
	"marketplaceID":1,
	"messageID":"12345678901234567890123456789000",
	"hash":"wartosc_hash"
	}

gdzie

Hash=SHA256(1\|12345678901234567890123456789000\|klucz_wspoldzielony) = wartosc_hash

Odpowiedź na żądanie

W odpowiedzi na powyższe żądanie zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) komunikat zawierający link do formularza lub w przypadku błędu jego opis wraz ze wskazaniem pola, którego dotyczy.

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. link string

Wygenerowany link do formularza rejestracyjnego.

2. messageID string{32}

Pseudolosowy identyfikator komunikatu. Jego wartość odpowiada wartości otrzymanej w komunikatu wysłanego z Platformy Marketplace.

hash string{64}

Wartość funkcji skrótu, służąca do autentykacji komunikatu, obliczana jest od łańcucha zawierającego sklejone pola komunikatu (konkatenacja pól). Sklejane są wyłącznie wartości pól, bez nazw parametrów. Kolejność sklejania pól jest zgodna z kolejnością ich występowania na liście parametrów. Do powstałego w powyższy sposób łańcucha doklejany jest na jego końcu klucz przekazany podczas integracji. Z tak powstałego łańcucha obliczana jest wartość funkcji skrótu SHA256 i stanowi ona wartość pola Hash komunikatu.

Hash = SHA256(wartości_pól_komunikatu + klucz_współdzielony)

errors

Lista błędów w komunikacie wysłanym z Platformy Marketplace.

Errors -> field string

Nazwa pola, którego dotyczy błąd.

Errors -> error string

Opis błędu.

UWAGA: Po otrzymaniu przez Platformę Marketplace linku do formularza powinno zostać wykonane automatyczne przekierowanie na tenże formularz.

UWAGA: Każda próba rejestracji powinna być poprzedzona pobraniem linka do formularza.

UWAGA: Link do formularza jest aktywny domyślnie przez 24 godziny (wartość może być zmieniona na prośbę Partnera) od jego wygenerowania. Po upłynięciu tego okresu wyświetlenia formularza rejestracyjnego nie jest możliwe.

Przykłady wymienianych komunikatów podczas pobierania linka do formularza

a) Poprawnie przetworzony request.

REQUEST

	{
	"marketplaceID":1,
	"messageID":"12345678901234567890123456789000",
	"hash":"437c941b5c88b9d0bfa58a1d073d724f55cfed794c1cf9648ba2340c3dcc803f"
	}

RESPONSE

	{
	"link": "https://adres_usługi/marketplace/ee0e88d81c11b110c1a35a740996453d745dcde0be449686be6ec0777a02be5d",
	"messageID": "12345678901234567890123456789000",
	"hash": "d01e20cc8ab2c3fbe907e805329d915a20058e96f1d6d91a863361444cbd6379"
	}

b) MessageID został był już w użyciu, nie jest unikatowy.

REQUEST

	{
	"marketplaceID":1,
	"messageID":"12345678901234567890123456789012",
	"hash":"e43ff5f4b3121d1fd267bd66aaf446b079c28292f2a966e23eb1e8a8c0aaf81a"
	}

RESPONSE

	{
		"errors": [
			{
				"field": "messageID",
				"error": "messageId not unique"
			}
		]
	}

c) Unikatowe MessageID musi mieć 32 znaki.

REQUEST

	{
	"marketplaceID":1,
	"messageID":"1234567890123456789012345678900022222",
	"hash":"dc8d14b5e3491a700e7f2479f8c196cc0db76f41b2b2ffac1f042a6cad1e5914"
	}

RESPONSE

	{
		"errors": [
			{
				"field": "messageID",
				"error": "size must be between 32 and 32"
			}
		]
	}

d) Podany hash jest niepoprawny.

REQUEST

	{
	"marketplaceID":1,
	"messageID":"12345678901234567890123456789001",
	"hash":"dc8d14b5e3491a700e7f2479f8c196cc0db76f41b2b2ffac1f042a6cad1eaaaa"
	}

RESPONSE

	{
		"errors": [
			{
				"field": "hash",
				"error": "Invalid hash"
			}
		]
	}

Dodatkowe rozszerzenia

Alternatywne modele rozpoczęcia transakcji

Preautoryzacja kartowa

Opis ogólny działania usługi preautoryzacji kartowej

Obsługa preautoryzacji kartowej dostarcza funkcjonalność blokowania środków na karcie Klienta na pewien (np. z góry ustalony w trakcie zakładania blokady) czas, a następnie dokonywania obciążenia. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której blokada jest zdejmowana bez potrącania jakiejkolwiek kwoty (np. usługa na rzecz klienta nie została wykonana).

Wszystkie te operacje (blokowanie środków, obciążanie, wycofywanie blokady) powinny być zlecone przez API Systemu Płatności Blue Media. Jeśli w czasie ważności transakcji zakładającej blokadę, nie nastąpi zlecenie obciążenia karty, System dokonuje zwolnienia środków, powiadamiając o tym fakcie standardowym komunikatem o zmianie statusu transakcji (ITN).

Również pozostałe operacje (skuteczne obciążenie, założenie blokady na karcie oraz jej późniejsze obciążenia) skutkują wysyłką komunikatu ITN. Komunikat ten jest jedyną wiążącą informacją o zmianie statusu transakcji oraz (stosowany wraz z usługą transactionStatus; patrz część Odpytanie o status transakcji), pomaga obsłużyć transakcję nie zrywając sesji z użytkownikiem (nawet w przypadku różnych problemów sieciowych). Synchroniczne potwierdzenia operacji (węzeł confirmation, służą jedynie do prezentowania wstępnej informacji o zleceniu).

Etapy transakcji preautoryzacji kartowej

Założenie blokady na wniosek Partnera

Można wyróżnić 3 podstawowe sposoby zakładania blokady na karcie:

a) Zakładanie blokady podczas autoryzacji płatności jednorazowej (Patrz Schemat A dla Preautoryzacji). Klient wypełnia formatkę kartową, po wystartowaniu transakcji, w której Partner wskazuje w parametrach startowych:

- kartowy kanał płatności (GatewayID=1500) oraz

- chęć zabezpieczenia środków, zamiast obciążenia (Hold=true)

b) Zakładanie blokady podczas inicjowania płatności automatycznej (zapisywania karty w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej) (Patrz Schemat B dla Preautoryzacji).

WSKAZÓWKA: Cały cykl i wszystkie zdarzenia płatności automatycznej zgodnie z dokumentacją, zmodyfikowany o moment faktycznego obciążenia karty oraz założenia płatności automatycznej – w modelu preautoryzacji to operacja transactionClear powoduje te zdarzenia.

Klient wypełnia formatkę kartową, po wystartowaniu transakcji, w której Partner wskazuje w parametrach startowych:

- kartowy kanał płatności (GatewayID=1503),

- fakt zaakceptowania regulaminu usługi płatności automatycznej dostarczonego przez BM (RecurringAcceptanceState=ACCEPTED, lub po ustaleniach biznesowych wartości PROMPT/FORCE)

- wybór inicjalizacji płatności automatycznej wraz z potencjalnym obciążeniem karty (RecurringAction=INIT_WITH_PAYMENT)

- chęć zabezpieczenia środków, zamiast obciążenia (Hold=true)

c) Zakładanie blokady z wykorzystaniem wcześniej zapisanej karty (Patrz

*Schemat C dla Preautoryzacji*).

WSKAZÓWKA: Cały cykl i wszystkie zdarzenia płatności automatycznej zgodnie z dokumentacją, zmodyfikowany o moment faktycznego obciążenia karty oraz założenia płatności automatycznej – w modelu preautoryzacji to operacja transactionClear powoduje te zdarzenia.

Klient nie wypełnia formatki kartowej, następuje natomiast backendowa (bez przekierowania) przedtransakcja, w której Partner wskazuje w parametrach startowych:

- kartowy kanał płatności (GatewayID=1503)

- wskazanie wcześniej dodanej karty (ClientHash pochodzący z RPAN)

- wybór metody płatności automatycznej (RecurringAction=MANUAL)

- chęć zabezpieczenia środków, zamiast obciążenia (Hold=true)

Każda z tych metod zakładania blokady skutkuje komunikatem ITN, którego status wskazuje wynik autoryzacji transakcji. Poza standardowymi statusami, w wypadku blokowania środków, System może dostarczyć w ITN status paymentStatus=ON_HOLD, który stanowi potwierdzenie założenia blokady środków na karcie Klienta. Ponadto ITN będzie standardowo zawierać globalny identyfikator transakcji (remoteID), który będzie niezbędny do późniejszego obciążenia założonej blokady.

Obciążenie karty na wniosek Partnera
Opis obciążenia karty na wniosek Partnera

Po założeniu blokady może nastąpić zlecenie przez Partnera obciążenia wcześniej zautoryzowanej karty (Patrz Schemat D dla Preautoryzacji). W tym celu należy wywołać dedykowaną usługę transactionClear (https://domena_bramki/webapi/transactionClear) z odpowiednimi parametrami. Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST (Content-Type: application/x-www-form-urlencoded). Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.

Opis dostępnych parametrów dla obciążenia karty na wniosek Partnera

1. ServiceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera.

2. MessageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID), wartość pola musi być unikalna i wskazywać konkretne zlecenie wypłaty w Serwisie Partnera.

3. RemoteID string{1,20} [wymagany]

Alfanumeryczny identyfikator transakcji nadany przez System oraz przekazywany do Partnera w komunikacie ITN transakcji wejściowej. Jego podanie spowoduje obciążenie karty zautoryzowanej w transakcji o wskazanym RemoteID, jeśli jest w stanie blokady (status ON_HOLD).

4. Amount amount [wymagany]

Kwota obciążenia (nie może być większa niż kwota blokady); jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00.

5. Products string{1,10000} [wymagane dla wielu produktów podanych w preautoryzacji]

Informacje o produktach wchodzących w skład transakcji, przekazywany w postaci zakodowanego protokołem transportowym Base64 XMLa.

Struktura musi zawierać wszystkie podane w preautoryzacji produkty, jednak może być uproszczona (w celu identyfikacji produktu, którego kwota ma być zaktualizowana, brane będą pod uwagę jedynie productID oraz idBalancePoint, a nową kwotę należy podać w subAmount).

Hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera.

Potwierdzenie wykonania operacji dla obciążenia karty na wniosek Partnera

Do poprawnego odpytania należy, wraz z przekazywanymi parametrami, przesłać zdefiniowany nagłówek HTTP o odpowiedniej treści. Dołączony nagłówek powinien nosić nazwę \'BmHeader\' i posiadać następującą wartość \'pay-bm\', w całości powinien prezentować się następująco \'BmHeader: pay-bm\'. W przypadku poprawnego komunikatu zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML, zawierający potwierdzenie wykonania operacji lub opis błędu.

Struktura potwierdzenia (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
	<balancePayoff>
	<serviceID>ServiceID</serviceID>
	<messageID>MessageID</messageID>
	<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
	<hash>Hash</hash>
	</balancePayoff>
Struktura potwierdzenia (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
	<balancePayoff>
	<balancePointID>BalancePointID</balancePointID>
	<messageID>MessageID</messageID>
	<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
	<hash>Hash</hash>
	</balancePayoff>
Opis zwracanych parametrów dla obciążenia karty na wniosek Partnera

1. serviceID string{1,32} [wymagany dla confirmation=CONFIRMED]

Identyfikator Serwisu Partnera. Pochodzi z żądania metody.

2. messageID string{1,20} [wymagany dla confirmation=CONFIRMED]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID). Pochodzi z żądania metody.

3. confirmation string{1,100} [wymagany]

Status potwierdzenia przyjęcia zlecenia.

Może przyjmować dwie wartości:

CONFIRMED – operacja powiodła się

UWAGA: Nie oznacza to wykonania obciążenia! System asynchronicznie dostarczy ITN z paymentStatus=SUCCESS.

NOTCONFIRMED – operacja nie powiodła się

4. reason string{1,1000}

Wyjaśnienie szczegółów przetwarzania żądania.

hash string{1,128} [wymagany dla confirmation=CONFIRMED]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

Zwolnienie blokady na wniosek Partnera

Po założeniu blokady może nastąpić zlecenie przez Partnera jej zwolnienia (bez potrącania jakichkolwiek środków) (Patrz Schemat E dla Preautoryzacji). Do tej operacji należy użyć usługi releaseHold (Patrz Anulowanie nieopłaconej transakcji). Po skutecznym zainicjowaniu zwolnienia blokady (poprawnej odpowiedzi na anulowanie transakcji), System asynchronicznie dostarczy ITN z paymentStatus=FAILURE oraz paymentStatusDetails=CANCELLED.

Zwolnienie blokady po przeterminowaniu transakcji

W przypadku bezczynności Partnera (po założeniu blokady) przez ustalony czas ważności transakcji, następuje jej zwolnienie przez System (bez potrącania jakichkolwiek środków) (Patrz Schemat F dla Preautoryzacji). System dokona anulowania transakcji, zdjęcia blokady oraz dostarczy ITN z paymentStatus=FAILURE oraz paymentStatusDetails=CANCELLED.

Schematy dla Preautoryzacji
Schemat A dla Preautoryzacji: Zakładanie blokady podczas autoryzacji płatności jednorazowej

{width="6.298611111111111in" height="3.276388888888889in"}

Schemat B dla Preautoryzacji: Zakładanie blokady podczas inicjowania płatności automatycznej (zapisywania karty)

{width="6.298611111111111in" height="3.263888888888889in"}

Schemat C dla Preautoryzacji: Zakładanie blokady z wykorzystaniem wcześniej zapisanej karty

{width="6.298611111111111in" height="3.2493055555555554in"}

Schemat D dla Preautoryzacji: Zlecenie przez Partnera obciążenia wcześniej zautoryzowanej karty

{width="6.298611111111111in" height="3.2493055555555554in"}

Schemat E dla Preautoryzacji: Zlecenie przez Partnera zwolnienia blokady (bez potrącania środków)

{width="6.65625in" height="3.433484251968504in"}

Schemat F dla Preautoryzacji: Zwolnienie blokady przez System (bez potrącania środków)

{width="6.298611111111111in" height="2.2805555555555554in"}

Przedtransakcja

Opis Przedtransakcji

Przedtransakcja rozszerza standardowy model rozpoczęcia transakcji o obsługę określonych potrzeb:

 • zamówienia linku do płatności na podstawie przesłanych parametrów

 • obciążenia Klienta (jeśli nie jest wymagana dodatkowa autoryzacja dokonana przez Klienta)

 • zweryfikowania poprawności linku płatności, zanim Klient zostanie przekierowany do Systemu – wywołanie powoduje walidację parametrów i konfiguracji Systemu

 • skrócenia linka płatności – zamiast kilku/kilkunastu parametrów, link zostaje skrócony do dwóch identyfikatorów

 • ukrycia danych wrażliwych parametrów linku transakcji – przedtransakcja odbywa się backendowo, a link do kontynuacji transakcji nie zawiera danych wrażliwych, a jedynie identyfikatory kontynuacji

 • użycia SDK mobilnego w wariancie mieszanym – start transakcji wykonuje backend aplikacji mobilnej, a nie samo SDK z użyciem tokena transakcyjnego

WSKAZÓWKA: Szczegóły na temat wariantów SDK w Dokumentacji SDK.

Szczególne przypadki użycia Przedtransakcji, to obciążenia:

 • BLIK 0\ Aby użyć tej usługi należy podać GatewayID=509 oraz przekazać kod autoryzacji transakcji w parametrze AuthorizationCode.

 • BLIK 0 OneClick

 • Obciążenia „Płatności automatycznej"\ Aby użyć tej usługi należy podać jeden z GatewayID o gatewayType="Płatność automatyczna" oraz niezbędne parametry.

 • Autoryzacje poprzez portfele Visa\ Aby użyć tej usługi należy podać GatewayID=1511 oraz przekazać zakodowany token w parametrze PaymentToken. W przypadku braku tokena, autoryzacja odbędzie się na stronie Systemu.

 • Autoryzacje poprzez portfele Google Pay

UWAGA: Usługa umożliwia obciążenie karty zapisanej w portfelu Klienta bez przekierowania do Systemu. Często następuje wymuszenie dodatkowej autoryzacji w postaci 3DS (domyślne zachowanie środowiska testowego, które można przekonfigurować).

W modelu Whitelabel należy zintegrować się zgodnie z opisem, a następnie podać GatewayID=1512 oraz zakodowany token w parametrze PaymentToken. W przypadku braku tokena (lub model inny, niż Whitelabel) wystarczy podać GatewayID=1512 - autoryzacja odbędzie się na stronie Systemu.

 • Autoryzacje poprzez portfele Apple Pay\ Aby użyć tej usługi należy podać GatewayID=1513. Autoryzacja odbędzie się na stronie Systemu.

 • Autoryzacja poprzez natywną formatkę SDK mobilnego

UWAGA: Usługa umożliwia obciążenie karty, której szczegóły podano na bezpiecznej formatce kartowej SDK, a sam start transakcji wykonuje backend aplikacji mobilnej.

Oprócz odpowiedniego GatewayID - 1500 dla płatności jednorazowej lub 1503 dla aktywacji płatności automatycznej (oraz innych parametrów) – należy podać uzyskany z SDK PaymentToken oraz parametr WalletType=SDK_NATIVE (opis w części Rozpoczęcie transakcji z dodatkowymi parametrami)

Wywołanie Przedtransakcji

Obowiązkowym elementem w przypadku przedtransakcji jest przesłanie backendowo (używając np. cURL) standardowego komunikatu startu transakcji (patrz Rozpoczęcie transakcji), z nagłówkiem \'BmHeader\' o wartości: \'pay-bm-continue-transaction-url\':

Przykład nagłówka

\'BmHeader: pay-bm-continue-transaction-url\')

Dodatkowo zalecane jest przekazywanie parametru CustomerIP (do celów reklamacyjnych, sprawozdawczych).

Przykład startu Przedtransakcji (PHP)

	$data = array(
	 'ServiceID' => '100047',
	 'OrderID' => ‘20161017143213’,
	 'Amount' => '1.00',
	 'Description' => 'test bramki',
	 'GatewayID' => '0',
	 'Currency' => 'PLN',
	 'CustomerEmail' => 'test@bramka.pl',
	 'CustomerIP' => '127.0.0.0',
	 'Title' => 'Test title',
	'Hash' => 0c5ca136e8833e40efbf42a4da7c148c50bf99f8af26f5c9400681702bd72056
	);

	$fields = (is_array($data)) ? http_build_query($data) : $data; 

	$curl = curl_init('https://pay-accept.bm.pl/test_ecommerce');
	curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('BmHeader: pay-bm-continue-transaction-url'));
	curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
	$curlResponse = curl_exec($curl);
	$code = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
	$response = curl_getinfo($curl);
	curl_close($curl);

	echo htmlspecialchars_decode($curlResponse);

W przypadku poprawnej walidacji parametrów (i konfiguracji) oraz potrzeby wykonania przez Klienta dodatkowej akcji (wybrania kanału płatności - jeśli podano GatewayID=0, wykonania/zatwierdzenia przelewu, podania kodu CVC/CVV, wykonania 3DS) – zostanie zwrócony XML z linkiem kontynuacji transakcji.

Przykład pliku z linkiem kontynuacji transakcji (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<transaction>
		<status>PENDING</status>
		<redirecturl>
		https://pay-accept.bm.pl/payment/continue/96VSD39Z6E/L6CGP5BH
		</redirecturl>
		<orderID>20180824105435</orderID>
		<remoteID>96VSD39Z6E</remoteID>
		<hash>
		1c6eae2127f0c3f81fbed3b6372f128040729a4d4e562fb696c22e0db68dbbe1
		</hash>
	</transaction>

Obiekt transaction dla Przedtransakcji

Obiekt transaction reprezentuje wpływ lub wypłatę środków z konta BM, np. zrealizowany zakup lub zwrot.

Atrybuty obiektu transaction dla Przedtransakcji

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. status string{1,32} [wymagany]

Status transakcji. W tym wypadku stała PENDING.

2. redirecturl string{1,100} [wymagany]

Adres do kontynuacji transakcji rozpoczętej przez komunikat przedtransakcji.

3. orderID string{1,32} [wymagany]

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie Partnera i przekazany w starcie transakcji.

4. remoteID string{1,20} [wymagany]

Unikalny identyfikator transakcji nadany w Systemie BM.

hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

Odpowiedź na Przedtransakcję – brak kontynuacji transakcji

W przypadku niepoprawnej walidacji lub nieskutecznego obciążenia nie jest generowany link kontynuacji. Zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML, informujący o statusie przetwarzania żądania.

Przykład statusu przetwarzania żądania (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<transaction>
		<orderID>OrderID</orderID>
		<remoteID>RemoteID</remoteID>
		<confirmation>ConfStatus</confirmation>
		<reason>Reason</reason>
		<blikAMList>
			<blikAM>
				<blikAMKey>Klucz1</blikAMKey>
		<blikAMLabel>Etykieta1</blikAMLabel>
			</blikAM>
			<blikAM>
				<blikAMKey>Klucz2</blikAMKey>
		<blikAMLabel>Etykieta2</blikAMLabel>
			</blikAM>
		</blikAMList>
		<paymentStatus>PaymentStatus</paymentStatus>
		<hash>Hash</hash>
	</transaction>

Wynik Przedtransakcji

Parametry zwracane dla wyniku Przedtransakcji.

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. orderID string{1,32} [wymagany dla confirmation=CONFIRMED]

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie Partnera i przekazany w starcie transakcji.

2. remoteID string{1,20} [wymagany dla confirmation=CONFIRMED]

Unikalny identyfikator transakcji nadany w Systemie BM.

3. confirmation string{1,100} [wymagany]

Status potwierdzenia przyjęcia zlecenia. Może przyjmować dwie wartości:

CONFIRMED – operacja powiodła się

UWAGA: Nie oznacza obciążenia.

NOTCONFIRMED – operacja nie powiodła się

4. reason string{1,1000}

Wyjaśnienie przyczyny odrzucenia zlecenia (dla confirmation= NOTCONFIRMED), jeśli jest ona dostępna.

5. blikAMList string{1,10000}

Lista dostępnych aplikacji mobilnych banków w opcji BLIK 0 OneClick (dla confirmation=NOTCONFIRMED oraz reason=ALIAS_NONUNIQUE).

Format dla blikAMList

	<blikAM>
	<blikAMKey>Klucz1</blikAMKey>
	<blikAMLabel>Etykieta1</blikAMLabel>
	</blikAM>
	…
	<blikAM>
		<blikAMKey>KluczN</blikAMKey>
	<blikAMLabel>EtykietaN</blikAMLabel>
	</blikAM>

6. paymentStatus enum

Status autoryzacji transakcji, przyjmuje wartości:

PENDING – transakcja rozpoczęta

SUCCESS – poprawna autoryzacja transakcji

FAILURE – transakcja nie została zakończona poprawnie

hash string{1,128} [wymagany dla confirmation=CONFIRMED]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

Poprawna walidacja parametrów

W przypadku poprawnej walidacji parametrów (i konfiguracji) oraz braku potrzeby wykonania przez Klienta dodatkowej akcji – zwracane jest potwierdzenie zlecenia obciążenia.

Ma to miejsce w przypadkach, gdzie dane są wystarczające do wykonania obciążenia dla danego kanału płatności, na przykład: BLIK 0 bez wymaganego kodu BLIK (ani wskazania aliasu aplikacji mobilnej banku), płatność cykliczna, płatność Kartą OneClick bez wymaganego CVC/CVV/3DS.

Result

confirmation=CONFIRMED

Niepoprawna walidacja parametrów

W przypadku niepoprawnej walidacji parametrów (i konfiguracji) – zwracany jest błąd.

Result

confirmation=NOTCONFIRMED

UWAGA: Błąd może być również zwrócony w przypadku synchronicznej odpowiedzi z Kanału Płatności (np. błąd specyficzny dla próby inicjalizacji płatności automatycznej BLIK, tj. reason= RECURRENCY_NOT_SUPPORTED).

Obsługa odpowiedzi dla Przetransakcji

1. confirmation=CONFIRMED oraz paymentStatus=SUCCESS

Przyjęto transakcję do przetwarzania, status poprawny.

Nie należy ponawiać próby obciążenia.

Można wyświetlić potwierdzenie płatności, ale procesy biznesowe powinny być wstrzymane do potwierdzenia w ITN (zostanie ono wysłane po otrzymaniu przez BM poprawnego statusu transakcji z Kanału Płatności).

2. confirmation=CONFIRMED oraz paymentStatus=FAILURE

Przyjęto transakcję do przetwarzania, status niepoprawny.

Można ponowić próbę obciążenia z tym samym OrderID. Po otrzymaniu przez BM statusu transakcji z Kanału Płatności, wysłany zostanie komunikat ITN.

UWAGA: Nie można ponawiać próby obciążenia z tym samym OrderID, jeśli w trakcie integracji uzgodniony zostanie model blokowania przez System startów transakcji z tym samym OrderID. Domyślnie zachowanie przez Partnera unikalności OrderID jest tylko zaleceniem i nie podlega weryfikacji w starcie transakcji.

3. confirmation=CONFIRMED oraz paymentStatus=PENDING

Przyjęto transakcję do przetwarzania, ale nieznany jest jeszcze jej status. Nie należy ponawiać próby obciążenia. Dalsza obsługa, jak w przypadku Timeout.

4. confirmation=NOTCONFIRMED

Nie zlecono transakcji (przyczyna wskazana w węźle reason). Można ponowić próbę obciążenia z tym samym OrderID. Komunikat ITN nie powinien nigdy być wysłany.

5. confirmation=Timeout (lub inna odpowiedź, jak niepoprawna struktura, brak wymaganych pól, inny status potwierdzenia)

Należy poczekać na ITN do terminu ważności transakcji (w tym celu zaleca się stosowanie krótkiego czasu ważności, np. 15 min), informując Klienta o wyniku w ramach odrębnego procesu (mail/sms). Po tym czasie zaleca się odpytać o status transakcji (transactionStatus). Jeśli metoda zwróci brak zarejestrowanej transakcji (lub same statusy płatności FAILURE), można ponowić zlecenie obciążenia z takim samym OrderID.

Alternatywnie można spróbować unieważnić transakcję, przyśpieszając tym samym proces uzyskiwania ostatecznego statusu transakcji i ew. proces ponowienia komunikatu startu transakcji. Należy w tym celu użyć usługi anulowania transakcji (transactionCancel) oraz potwierdzić jej działanie poprzez odpytanie o status transakcji (jak opisano wyżej).

Zamówienie danych do przelewu w transakcji typu Szybki Przelew

Opis zamawiania danych do przelewu w transakcji typu Szybki Przelew

Szybki Przelew to forma płatności, która wymaga od Klienta samodzielnego przepisania danych do przelewu dostarczanych przez System. Jakiego typu jest dany Kanał płatności, mówi parametr gatewayType w odpowiedzi na wywołanie usługi „Odpytywanie o listę aktualnie dostępnych Kanałów Płatności". Dane do przelewu mogą być Klientowi wyświetlone:

 • na stronie BM (realizacja transakcji w oparciu o standardowy model startu transakcji opisany w części Rozpoczęcie transakcji)

 • w serwisie Partnera (realizację transakcji bez przekierowania Klienta na stronę BM opisano poniżej)

Wywołanie

Dla poprawnego nadania komunikatu należy przesłać backendowo (np. cURLem) standardowy komunikat startu transakcji, z nagłówkiem \'BmHeader\' o wartości: \'pay-bm\' (w całości nagłówek powinien prezentować się następująco \'BmHeader: pay-bm\'). W przypadku błędnego zdefiniowania nagłówka lub jego braku, komunikat zostanie błędnie odczytany. Dodatkowo zalecane jest przekazywanie parametru CustomerIP zgodnie z opisem w punkcie IP użytkownika (potrzebne do procesów reklamacyjnych, sprawozdawczych) oraz wymagane jest przekazanie niezerowego parametru GatewayID (o gatewayType „Szybki Przelew").

Implementacja startu transakcji w tle (PHP)

	$data = array(
	 'ServiceID' => '100047',
	 'OrderID' => '20150723144517',
	 'Amount' => '1.00',
	 'Description' => 'test bramki',
	 'GatewayID' => '71',
	 'Currency' => 'PLN',
	 'CustomerEmail' => 'test@bramka.pl',
	 'CustomerIP' => '127.0.0.0',
	 'Title' => 'Test title',
	 'ValidityTime' => '2016-12-19 09:40:32',
	 'LinkValidityTime' => '2016-07-20 10:43:50',
	 'Hash' => 'e627d0b17a14d2faee669cad64e3ef11a6da77332cb022bb4b8e4a376076daaa'
	);

	$fields = (is_array($data)) ? http_build_query($data) : $data; 

	$curl = curl_init('https://pay-accept.bm.pl/test_ecommerce');
	curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('BmHeader: pay-bm'));
	curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
	$curlResponse = curl_exec($curl);
	$code = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
	$response = curl_getinfo($curl);
	curl_close($curl);

	echo htmlspecialchars_decode($curlResponse);

Odpowiedź – dane do przelewu

W przypadku płatności tego typu, System generuje komplet danych potrzebnych do wykonania wewnątrzbankowego (a więc szybkiego) przelewu na rachunek bankowy BM. Dane te umieszczane są w odpowiedzi na start transakcji, w dokumencie xml.

Odpowiedź systemu płatności na start transakcji (XML)


	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<transaction>
		<receiverNRB>47 1050 1764 1000 0023 2741 0516</receiverNRB>
		<receiverName>Blue Media</receiverName>
		<receiverAddress>81-717 Sopot, ul. Haffnera 6</receiverAddress>
		<orderID>9IMYEH2AV3</orderID>
		<amount>1.00</amount>
		<currency>PLN</currency>
		<title>9IMYEH2AV3 - weryfikacja rachunku</title>
		<remoteID>9IMYEH2AV3</remoteID>
		<bankHref>https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/login.html</bankHref>
		<hash> fe685d5e1ce904d059eb9b7532f9e06a64c34c1ea9fcf29b62afefdb7aad7b75 </hash>
	</transaction>

Lista zwracanych parametrów dla odpowiedzi

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. receiverNRB string{32} [wymagany]

Numer rachunku odbiorcy przelewu (BM).

2. receiverName string{1,100} [wymagany]

Nazwa odbiorcy przelewu (BM).

3. receiverAddress string{1,100} [wymagany]

Dane adresowe odbiorcy przelewu (BM).

5. orderID string{1,32} [wymagany]

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie Partnera i przekazany w starcie transakcji.

6. amount amount [wymagany]

Kwota transakcji. Jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed przecinkiem i 2 po przecinku.

UWAGA: Dopuszczalna wartość pojedynczej Transakcji w Systemie produkcyjnym wynosi min. 0.01 PLN, max. 100000.00 PLN (lub do wysokości indywidualnego limitu pojedynczej transakcji w Banku dla przelewu wewnątrzbankowego).

7. currency string{1,3} [wymagany]

Waluta transakcji.

8. title string{1,140} [wymagany]

Pełny tytuł przelewu (ID wraz z doklejonym polem Description ze startu transakcji).

9. remoteID string{1,20} [wymagany]

Unikalny identyfikator przelewu nadany w Systemie BM.

10. bankHref string{1,100} [wymagany]

Adres logowania w systemie bankowości internetowej, który można wykorzystać do stworzenia przycisku „Przejdź do banku".

hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

UWAGA: Powyższe informacje należy wykorzystać do wyświetlenia danych przelewowych oraz przekierowania użytkownika do strony logowania banku.

Płatność BLIK 0 OneClick

Opis płatności BLIK 0 OneClick

Jest to rozwiązanie dedykowane dla płatności BLIK, pozwalające zrealizować płatność bez podawania kodu BLIK (oraz bez konieczności opuszczania Serwisu). Jej skuteczne zainicjowanie w Systemie powoduje automatyczne uruchomienie/wybudzenie aplikacji mobilnej banku i zaprezentowanie transakcji do potwierdzenia Użytkownikowi.

Potencjalne korzyści:

 • udostępnienie pierwszej wygodnej i bezpiecznej metody płatności w mCommerce niewymagającej podania numeru karty otwiera ten segment na nowych klientów,

 • lepsze doświadczenie zakupowe Klienta - płaci szybciej i wygodniej,

 • częstotliwość zakupów i wartość klienta w czasie – Klienci chętniej i częściej kupują w tych sklepach, w których proces zakupowy jest wygodniejszy,

 • współczynnik konwersji – Serwis ma większą kontrolę nad procesem zakupu i płatności (Klient go nie opuszcza), eliminowane jest ryzyko utraty koszyka,

 • szybka decyzja transakcyjna - w krótkim czasie transakcja podlega autoryzacji, odmowie lub unieważnieniu,

 • Serwis ma możliwość objęcia analizą samego etapu dokonywania płatności.

Warunkiem udostępnienia Klientowi BLIK 0 OneClick jest zautoryzowanie w Serwisie (posiadanie konta oraz wcześniejsze do niego zalogowanie). Jeśli podczas wcześniej wykonywanej płatności BLIK, wraz z innymi informacjami o płatności, Serwis przesłał dedykowany Alias UID (opis parametrów BlikUIDKey oraz BlikUIDLabel w innej części dokumentu), a Klient potwierdzając płatność w aplikacji mobilnej zaznaczył, że chce zapamiętać sklep, to skutkiem było trwałe powiązanie (typowo na okres 2 lat) Klienta Serwisu z jego aplikacją, czyli zarejestrowanie Aliasu UID. Kolejne jego użycie będzie skutkować autoryzacją transakcji bez podania kodu.

Wywołanie płatności BLIK 0 OneClick

Zaleca się, aby przy wyborze Kanału Płatności BLIK nie wymuszać podania kodu BLIK. Warto natomiast wyświetlić hiperłącze „Chcę wprowadzić kod BLIK" pod przyciskiem „Kupuję i płacę", aby umożliwić wpisanie kodu w pierwszej próbie (na wypadek, gdyby Klient chciał dokonać płatności BLIK z innej aplikacji mobilnej niż ta, w której wcześniej zapamiętał dany Serwis).

Serwis powinien wykonać Przedtransakcję, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

 • podanie parametru GatewayID = 509 – wskazanie kanału płatności BLIK,

 • podanie parametrów BlikUIDKey oraz BlikUIDLabel – wskazanie wymaganego w usłudze BLIK 0 OneClick Alias UID (identyfikatora użytkownika)

 • podanie parametru AuthorizationCode – jeśli Klient podał kod BLIK,

 • podanie parametru BlikAMKey – jeśli Klient wskazał etykietę aplikacji mobilnej banku spośród zaprezentowanej w Serwisie listy,

 • obsługę możliwych odpowiedzi na przedtransakcję, w tym obsłużyć „Odpowiedź – brak kontynuacji" oraz błędy specyficzne dla BLIK 0 OneClick:

a) błąd wielu aplikacji mobilnych banku (confirmation=NOTCONFIRMED oraz reason=ALIAS_NONUNIQUE) – wyświetlenie listy etykiet zwróconej w przedtransakcji listy aliasów (pary klucz + etykieta zawarte w strukturze BlikAMList), w celu pobrania wybranego klucza i podania go w parametrze BlikAMKey kolejnej próby przedtransakcji

b) błędy autoryzacji (confirmation=NOTCONFIRMED oraz reason o jednej z wartości: ALIAS_DECLINED, ALIAS_NOT_FOUND, WRONG_TICKET, TICKET_EXPIRED, TICKET_USED) – wyświetlenie pola Kod Blik, w celu pobrania go i podania w parametrze AuthorizationCode kolejnej próby przedtransakcji

Google Pay

Opis

Google Pay to błyskawiczny i intuicyjny system płatności od Google. Pozwala on użytkownikowi na przeprowadzenie procesu płatności bez wypełniania formularza kartowego, ponieważ dane karty są przechowywane bezpiecznie na serwerach firmy.

Google Pay to produkt umożliwiający uzyskanie zaszyfrowanych danych karty płatniczej klienta pozwalających na jej obciążenie.

W celu dokonania płatności przez Google Pay należy zapisać kartę płatniczą na swoim koncie Google, używając jakiejkolwiek platformy Google (np. kupując aplikacje w Google Play) lub bezpośrednio na stronie Google Pay.

UWAGA: Usługa wymaga wcześniejszego podpisania umowy z operatorem kartowym. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy zwrócić się do Działu Biznesu BlueMedia.

Schemat komunikacji

Po kliknięciu „Zapłać przez Google Pay" na stronie sklepu pojawia się formularz Google Pay. Klient potwierdza w nim swoje konto Google i kartę, którą zamierza zapłacić (na tym etapie może też zmienić kartę na inną lub dodać nową). Skrypt przekazuje zakodowane dane karty w tle poprzez funkcję postMessage, następnie sklep musi je przyjąć i zakodować przez funkcję base64 i w końcu wysłać w parametrze paymentToken wraz z pozostałymi parametrami (danymi transakcji).

Na swojej stronie sklep musi wywołać skrypt udostępniony przez Google z podmienionymi danymi Procesora płatności.

WSKAZÓWKA: Szczegóły w dokumentacji deweloperskiej Google.

Przykładowy skrypt Google z podmienionymi danymi

	const tokenizationSpecification = {
		type: 'PAYMENT_GATEWAY',
		parameters: {
			'gateway': 'bluemedia',
			'gatewayMerchantId': '[Identyfikator akceptanta - AcceptorID - (np. 123456) z systemu PayBM]'
		}
	};
	 
	//...
	 
	paymentDataRequest.merchantInfo = {
		// merchantId jest Twoim identyfikatorem nadanym przez Google (niepowiązanym z Blue Media).
		// 01234567890123456789 jest identyfikatorem obowiązującym tylko w trybie TESTOWYM ( {env: 'TEST'} ).
		// Identyfikator, który obowiązuje w trybie produkcyjnym ( {env: 'PROD'} ) zostanie nadany przez Google po przejściu weryfikacji:
		// https://developers.google.com/pay/api/web/guides/test-and-deploy/integration-checklist
		merchantId: '01234567890123456789',
		// merchantOrigin jest domeną, pod którą działa Twój sklep.
		// Kliknięcie w przycisk "Zapłać przez Google Pay" powinno odbyć się w tej domenie!
		merchantOrigin: 'mojsklep.com',
		// merchantName jest nazwą Twojego sklepu.
		merchantName: 'Mój Sklep',
		// authJwt jest tymczasowym tokenem zwracanym przez system PayBM.
		// Aby otrzymać ten token należy wysyłać zapytanie do systemu PayBM. Szczegółowa dokumentacja wysyłana jest na e-maila.
		authJwt: 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c',
	};

{width="6.5in" height="4.333333333333333in"}

Szczegółowy schemat komunikacji i wymiany danych

Rejestracja Transakcji Google Pay

1. Sklep na swojej stronie musi wysłać zapytanie do systemu PayBM, aby pobrać dane potrzebne do realizacji płatności Google Pay (paybmApiResponse).

WSKAZÓWKA: Przykład wysłania zapytania dostępny jest na Githubie Blue Media.

2. Następnie, sklep musi wywołać skrypt udostępniony w części Tutorial dokumentacji deweloperskiej Google, zawierający:

a) Podmienione dane Procesora płatności:

	const tokenizationSpecification = {
		type: 'PAYMENT_GATEWAY', 
		parameters: { 
			'gateway': 'bluemedia',
			'gatewayMerchantId': paybmApiResponse.acceptorId
		}
	};

b) Dane zwrócone przez system PayBM przekazane w obiekcie PaymentDataRequest.merchantInfo:

	PaymentDataRequest.merchantInfo = { 
		merchantId: paybmApiResponse.merchantId, 
		merchantOrigin: paybmApiResponse.merchantOrigin, 
		merchantName: paybmApiResponse.merchantName, 
		authJwt: paybmApiResponse.authJwt, 
	};

3. Po kliknięciu „Zapłać przez Google Pay" na stronie sklepu pojawia się formularz Google Pay. Klient potwierdza w nim swoje konto Google i kartę, którą ma zamiar zapłacić (na tym etapie może też zmienić kartę na inną lub dodać nową). Skrypt w tle przekazuje zakodowane dane karty, które sklep musi przyjąć, a następnie zakodować funkcją Base64 i wysłać w parametrze PaymentToken wraz z pozostałymi parametrami startowymi transakcji (tj. danymi transakcji systemu PayBM - szczegóły opisane są w części Rozpoczęcie transakcji z dodatkowymi parametrami).

WSKAZÓWKA: Kompletny przykład integracji z Google Pay dostępny jest na Githubie Blue Media.

Informację dodatkowe

Aby zachować integralność estetyczną stylistyki stosowanej na stronie www oraz w aplikacji mobilnej należy skorzystać ze wskazówek, które znajdują się w części Brand Guidelines dokumentacji deweloperskiej Google w przypadku opisów styli oraz przycisków dla stron www, oraz w części Tutorial dokumentacji deweloperskiej Google, gdzie znajdują się informacje potrzebne przy tworzeniu aplikacji mobilnej.

WSKAZÓWKA: Przykładowy kod integracji z Blue Media jest dostępny na Githubie Blue Media.

Konfiguracja kart

const allowedCardNetworks = ["MASTERCARD", "VISA"];
const allowedCardAuthMethods = ["PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"];

Apple Pay

Płatność kartą osadzoną w Serwisie (iFrame)

Opis płatności kartą osadzoną w Serwisie (iFrame)

Jest to rozwiązanie dedykowane dla płatności kartą, pozwalające w prosty sposób zrealizować płatność bez konieczności opuszczania Serwisu.

WAŻNE! Partner nie jest upoważniony do przechowywania danych Karty (w szczególności numeru karty, kodu zabezpieczającego CVC, CVV2), z wyjątkiem parametrów przekazywanych przy realizacji płatności automatycznych przez BM, opisanych w tej części.

WAŻNE! Serwis Partnera w którym wykorzystywana jest funkcjonalność iFrame musi być szyfrowana a iFrame musi być osadzony na adresie HTTPS z użyciem protokołu TLS.

WAŻNE! Partner zobowiązuje się przedłożyć BM, w formie elektronicznej, następujące dokumenty:

a) jednorazowo (przed zawarciem Umowy): wypełniony kwestionariusz SAQ-A PCI (Section 2); Dokument zostanie dostarczony przez BM lub jest możliwy do pobrania na stronie: https://www.pcisecuritystandards.org

b) kwartalnie: wynik kwartalnego audytu PCI ASV obejmującego skanowanie zewnętrznych (publicznych) adresów IP/sieci/domen – protokołu IPv4 oraz/lub IPv6. Audyt taki musi zostać przeprowadzony przez jednego z autoryzowanych wykonawców, z listy dostępnej pod adresem: https://www.pcisecuritystandards.org/assessors_and_solutions/approved_scanning_vendors

Wyróżniamy dwie metody integracji z Systemem:

1) (Rekomendowana) W oparciu o funkcję Przedtransakcji,

2) Z wykorzystaniem klasycznego modelu startu transakcji opisanego

szczegółowo w części [Rozpoczęcie transakcji](#rozpoczęcie-transakcji). W przypadku tej metody integracji należy pamiętać o nieupublicznianiu Klucza
współdzielonego Serwisu, który służy do wyliczenia Hash (również w
formie elementów ukrytych HTML/JS). Model ten nie może być
wykorzystany do kolejnych obciążeń Karty typu OneClick (ze względu
na potrzebę podania parametru ClientHash, który jest traktowany,
jako dana wrażliwa).

UWAGA: W obydwu przypadkach należy upewnić się, że poniższe parametry startu transakcji będą ustawione:

ScreenType=IFRAME

GatewayID=1500 lub 1503 (automatyczna płatność jednym kliknięciem lub cykliczna)

iFrame może mieć zastosowanie podczas aktywacji usługi oraz płatności OneClick, jeśli wymagany jest CVC/CVV (Płatność automatyczna).

Procedura obsługi kart w Serwisie (iFrame)

Poniżej lista czynności do wykonania, aby obsłużyć iFrame kartowy:

1. Załączyć bibliotekę

https://cards.bm.pl/integration/checkout.js

2. Zaimplementować obsługę 3 funkcji zwrotnych (patrz Obsługa funkcji zwrotnych)

a) Transakcja zakończona pozytywnie:

		PayBmCheckout.transactionSuccess = function (status) {
			console.log('transactionSuccess');
			console.log(status);
		}; 	

b) Transakcja odrzucona bądź iFrame zamknięty przez zakończeniem

transakcji:
		PayBmCheckout.transactionDeclined = function (status) {
			console.log('transactionDeclined');
			console.log(status);
		}; 

c) Błąd przetwarzania żądania:

		PayBmCheckout.transactionError = function (status) {
			console.log('transactionError');
			console.log(status);
		};

3. Zainicjować transakcję

a) preferowana metoda - za pomocą linka uzyskanego wcześniej w Przedtransakcji (przykład: https://jsfiddle.net/5ohpvLqy/15/)

		$('button').click(function() {
			PayBmCheckout.transactionStartByUrl("<url kontynuacji transakcji>");
		});

b) za pomocą parametrów (przykład: https://jsfiddle.net/5ohpvLqy/25/)

		...
		<form method="POST" action="<https://domena_bramki/sciezka>">
			<input type="hidden" name="ServiceID" value="12345"/>
			<input type="hidden" name="OrderID" value="aaaabbbbccc"/>
			<input type="hidden" name="Amount" value="10.00"/>
			<input type="hidden" name="GatewayID" value="1500"/>
			<input type="hidden" name="ScreenType" value="IFRAME"/>
			...
			<input type="hidden" name="Hash" value="aaabbbcccddddeee"/>
			 
			<button>submit</button>
		</form>
		 
		<script> 
		PayBmCheckout.actionURL = $('form').attr('action'); 
		$('button').click(function() {
			var formParamsArray = $('form').serializeArray();
			var params = {};
			for (var i = 0; i < formParamsArray .length; i++){
				params[formParamsArray[i]['name']] = formParamsArray[i]['value'];
			}
			PayBmCheckout.transactionStartByParams(params);
			return false;
		});
		</script>

Obsługa funkcji zwrotnych

Każdy callback wywoływany jest z parametrem opisującym status transakcji. Znaczenie statusu jest informacyjne (nie księgowe) i służy do dostosowania komunikatu i ewentualnych przekierowań w Serwisie. Można przykładowo wyświetlić potwierdzenie płatności, ale procesy biznesowe (wysyłka produktu, wykonanie usługi) powinny być wstrzymane do potwierdzenia w ITN.

Przykładowy parametr status (JSON)

	status = {
		message: "opis słowny (opcjonalnie)",
		status: "KOD_STATUSU"
	}

Opis błędów przekazywanych do sklepu

transactionSuccess Status=PAID

Transakcja zakończona pomyślnie.

transactionDeclined Status=DECLINED

Odmowa autoryzacji.

transactionError Status=BANK_DISABLED

Przepraszamy. Aktualnie nie możemy zrealizować Twojej transakcji. Bank jest chwilowo niedostępny.

transactionError Status=BLOCK_MULTIPLE_TRANSACTIONS

Przepraszamy. Transakcja już istnieje i oczekuje na wpłatę.

transactionError Status=BLOCK_PAID_TRANSACTIONS

Przepraszamy. Transakcja została już opłacona. Nie możesz wykonać płatności ponownie.

transactionError Status=GENERAL_ERROR

Wystąpił chwilowy problem z połączeniem. Aktualnie nie możemy zrealizować Twojej transakcji. Zapraszamy później.

transactionError Status=INSUFFICIENT_START_AMOUNT

Przepraszamy. Niedozwolona kwota transakcji.

transactionError Status=OUTDATED_ERROR

Czas płatności upłynął.

transactionError Status=INTERNAL_SERVER_ERROR

Błąd wewnętrzny. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu. Spróbuj później.

transactionError Status=PAYWAYLIST_LOADED

Nie wskazano kartowego kanału płatności.

UWAGA: Część błędów jest niezależna od Partnera (np. DECLINED, BANK_DISABLED).

Pozostałe błędy mogą wynikać z błędów integracji między Systemem a Serwisem i należy je poprawić:

- BLOCK_MULTIPLE_TRANSACTIONS – Serwis nie zachowuje unikalności OrderID (i System rygorystycznie przestrzega tego ograniczenia)

- BLOCK_PAID_TRANSACTIONS – Serwis nie zachowuje unikalności OrderID (i zarejestrowana wcześniej transakcja jest już opłacona)

- INSUFFICIENT_START_AMOUNT – kwota jest zbyt mała (niepoprawna wartość pola Amount)

- OUTDATED_ERROR – transakcja jest przeterminowana (niepoprawna wartość pola ValidityTime lub LinkValidityTime lub wykorzystano link z przeterminowanej przedtransakcji)

- PAYWAYLIST_LOADED – nie określono prawidłowego kanału płatności (GatewayID nie wskazuje na karty)

Płatność automatyczna

Opis płatności automatycznej

Płatności automatyczne to wyjątkowo wygodny i bezpieczny sposób dokonywania powtarzalnych transakcji. Polega ona na automatycznym pobieraniu należności od Klienta w jej terminach płatności. Usługę należy najpierw aktywować. W przypadku kart odbywa się to poprzez przekierowanie klienta do formatki aktywacyjnej usługi. W przypadku BLIK natomiast poprzez akceptację płatności automatycznej w Aplikacji Mobilnej. Po skutecznym zautoryzowaniu takiej transakcji aktywacyjnej, BM przekazuje do Partnera standardowy komunikat o zmianie statusu transakcji (ITN) oraz komunikat o uruchomieniu usługi płatności automatycznej (RPAN). Komunikat RPAN zawiera pole clientHash, którym Partner będzie identyfikować konkretną płatność automatyczną podczas późniejszych obciążeń oraz dezaktywacji usługi.

Wszystkie transakcje w ramach cyklu życia płatności automatycznej (aktywacja i obciążenia) są realizowane w ramach dedykowanych Kanałów Płatności (BLIK – GatewayID=522, Karty – GatewayID = 1503) o gatewayType="Płatność automatyczna". W przypadku integrowania płatności automatycznej BLIK, można podać (w danych podawanych przed integracją) długość życia aktywowanych płatności automatycznych (domyślnie bezterminowe) lub podawać ją w transakcji inicjalizującej (parametr RecurringValidityTime).

Aktywacja płatności automatycznej

Aktywacja płatności automatycznej składa się z autoryzacji transakcji aktywacyjnej, komunikacji ITN oraz RPAN. Po otrzymaniu RPAN, Partner jest gotowy do wykonywania obciążeń cyklicznych (lub jednym kliknięciem).

Jest to przypadek aktywacji usługi płatności automatycznej podczas płatności za usługę/towar (a więc RecurringAction=INIT_WITH_PAYMENT i rozliczenie transakcji do Partnera).

{width="6.267361111111111in" height="3.4698884514435697in"}

1 Proces aktywacji usługi płatności automatycznych

Komunikat ITN wysyłany po płatności automatycznej jest podobny do tych, otrzymywanych po płatnościach jednorazowych (rozszerzony jest jedynie o węzeł RecurringData, oraz - dla płatności kartowej – CardData). Pozostałe dwa elementy procesu aktywacji usługi to start transakcji oraz RPAN.

Komunikat startu transakcji automatycznej

Proces aktywacji usługi inicjowany jest z Serwisu Partnera, poprzez rozpoczęcie transakcji z parametrem RecurringAction pozwala sterować zachowaniem Systemu:

a) wartość INIT_WITH_PAYMENT - odpowiada aktywacji usługi płatności

automatycznej podczas płatności za usługę/towar (karta lub rachunek
obciążane są kwotą należności, a środki z płatności przekazywane
są do Partnera); na liście dostępnych kanałów płatności System
prezentuje tylko płatności automatyczne (o ile nie wybrano kanału
płatności w Serwisie),

b) wartość INIT_WITH_REFUND – odpowiada aktywacji usługi płatności

automatycznej poza procesem płatności za usługę/towar (karta lub
rachunek obciążane są kwotą 1 PLN, po czym następuje automatyczny
zwrot środków na rachunek Klienta); na liście dostępnych kanałów
płatności System prezentuje tylko płatności automatyczne (o ile nie
wybrano kanału płatności w Serwisie),

c) brak parametru (lub pusty) – o ile nie wybrano kanału płatności w

Serwisie, System wyświetli wszystkie dostępne dla Serwisu kanały
płatności (wraz z automatycznymi) oraz pozostawi Klientowi decyzję:
płatność jednorazowa, czy uruchomienie płatności automatycznej.
Jeśli Klient wybierze płatność automatyczną, to transakcja zostanie
w standardowy sposób rozliczona na rzecz Partnera (a w RPAN wróci
parametr RecurringAction=INIT_WITH_PAYMENT).

UWAGA: Niedozwolone jest rozpoczynanie transakcji aktywacyjnych z wybranym kanałem płatności automatycznej, ale bez wybranego RecurringAction.

W niektórych przypadkach (jeśli wynika to z odpowiedzi metody legalData) wymagane jest również podanie parametrów RecurringAcceptanceState (o wartości ACCEPTED, co oznacza to, że Klient przeczytał i zaakceptował regulamin płatności automatycznej na Serwisie Partnera) oraz RecurringAcceptanceID.

Aktywacja usługi kartowej płatności automatycznej odbywa się na formatkach dostarczanych przez BM. Klient jest zobowiązany do podania danych karty: Imię, Nazwisko, Numer karty, Datę ważności oraz kod CVV. W przypadku automatycznej płatności z rachunku bankowego (BLIK), autoryzacja następuje bez podawania danych kartowych: np. kodem BLIK (transportowanym w parametrach startowych w AuthorizationCode), lub poprzez Alias BLIK OneClick (transportowanym w parametrach startowych w BlikUIDKey/BlikUIDLabel).

Po zautoryzowaniu transakcji, System BM przekazuje do Serwisu Partnera komunikat o zmianie statusu transakcji (ITN) oraz komunikat o uruchomieniu usługi płatności automatycznej (RPAN). Komunikat RPAN jest dedykowany dla zdarzeń aktywacji płatności automatycznej i zawiera jej identyfikator (ClientHash), którym Partner będzie się posługiwać podczas późniejszych obciążeń oraz dezaktywacji usługi. RPAN zawiera też informację o akcji w procesie płatności automatycznej (RecurringAction, opisany wyżej).

Powiadomienie o uruchomieniu płatności automatycznej (RPAN)

Po otrzymaniu pozytywnego statusu płatności dla aktywacji płatności automatycznej, wysyłany jest do Serwisu dedykowany komunikat. Powiadomienie to polega na wysłaniu przez System BM dokumentu XML zawierającego dane o uruchomionej płatności automatycznej. Dokument wysyłany jest protokołem HTTPS, ew. HTTP (dozwolone porty 80 i 443), metodą POST, jako parametr HTTP o nazwie recurring. Parametr ten jest zapisany mechanizmem kodowania transportowego Base64.

Format dokumentu (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<recurringActivation>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<transaction>
			<orderID>OrderID</orderID>
			<remoteID>RemoteID</remoteID>
			<amount>999999.99</amount>
			<currency>PLN</currency>
			<gatewayID>GatewayID</gatewayID>
			<paymentDate>YYYYMMDDhhmmss</paymentDate>
			<paymentStatus>PaymentStatus</paymentStatus>         
			<paymentStatusDetails>PaymentStatusDetails</paymentStatusDetails>
			<startAmount>999998.99</startAmount>
			<invoiceNumber>InvoiceNumber</invoiceNumber>
			<customerNumber>CustomerNumber</customerNumber>
			<customerEmail>CustomerEmail</customerEmail>
			<customerPhone>CustomerPhone</customerPhone>
		</transaction>
		<recurringData>
			<recurringAction>RecurringAction</recurringAction>
			<clientHash>ClientHash</clientHash>
			<expirationDate>YYYYMMDDhhmmss</expirationDate>
		</recurringData>
		<cardData>
			<index>Index</index>
			<validityYear>ValidityYear</validityYear>
			<validityMonth>ValidityMonth</validityMonth>
			<issuer>Issuer</issuer>
			<bin>BIN</bin>
			<mask>Mask</mask>
		</cardData>
		<hash>Hash</hash>
	</recurringActivation>

Wartości elementów: orderID, serviceID, amount dotyczące każdej z aktywowanych płatności automatycznych są identyczne z wartościami odpowiadających im pól podanymi przez Serwis przy rozpoczęciu danej płatności inicjalizacyjnej.

Opis zwracanych parametrów dla uruchomienia płatności automatycznej

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. serviceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera, nadawany w trakcie rejestracji usługi, jednoznacznie identyfikuje Serwis Partnera w Systemie płatności online.

2. transaction-> orderID string{1,32} [wymagany]

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie Partnera i przekazany w starcie transakcji.

3. transaction-> remoteID string{1,20} [wymagany]

Alfanumeryczny identyfikator transakcji nadany przez System płatności online.

5. transaction-> amount amount [wymagany]

Kwota transakcji. Jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2 po kropce.

UWAGA: Dopuszczalna wartość pojedynczej Transakcji w Systemie produkcyjnym wynosi odpowiednio:

- dla PBL - min. 0.01 PLN, max. 100000.00 PLN (lub do wysokości ustalonej przez Bank wydający instrument płatniczy)

- dla Kart płatniczych – min. 0.10 PLN, max. 100000.00 PLN (lub do wysokości indywidualnego limitu pojedynczej transakcji w Banku wydawcy Karty)

- dla Szybkich przelewów - min. 0.01 PLN, max. 100000.00 PLN (lub do wysokości indywidualnego limitu pojedynczej transakcji w Banku dla przelewu wewnątrzbankowego)

- dla BLIK - min. 0.01 PLN, max. 75000.00 PLN (lub do wysokości indywidualnego limitu pojedynczej transakcji w Banku dla przelewu wewnątrzbankowego)\

 • dla OTP – min. 100.00 PLN, max. 2000.00 PLN\
 • dla Alior Rat – min. 50.00 PLN, max. 7750.00 PLN

6. transaction-> currency string{1,3} [wymagany]

Waluta transakcji.

7. transaction-> gatewayID string{1,5} [wymagany]

Identyfikator Kanału Płatności, za pomocą, którego Klient uregulował płatność.

8. transaction-> paymentDate string{14} [wymagany]

Moment zautoryzowania transakcji, przekazywany w formacie YYYYMMDDhhmmss.

9. transaction-> paymentStatus enum [wymagany]

Status autoryzacji transakcji. Przyjmuje wartości (przejścia statusów identyczne z analogicznym polem w ITN):

PENDING – transakcja rozpoczęta

SUCCESS – poprawna autoryzacja transakcji, Serwis otrzyma środki za transakcję

FAILURE – transakcja nie została zakończona poprawnie

10. transaction-> paymentStatusDetails enum [wymagany]

Szczegółowy status transakcji, wartość może być ignorowana przez Serwis.

11. transaction-> startAmount amount

Kwota transakcji podana w Linku Płatności (nie uwzględnia ew. kwoty prowizji naliczonej Klientowi). Suma prowizji Klienta i startAmount znajduje się w polu amount, gdyż jest to wynikowa wartość transakcji). Jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2 po kropce.

12. transaction-> invoiceNumber string{1,100}

Numer dokumentu finansowego w Serwisie.

13. transaction-> customerNumber string{1,35}

Numer klienta w Serwisie.

14. transaction-> customerEmail string{1,60}

Adres email Klienta.

15. transaction-> customerPhone string{9-15}

Numer telefonu użytkownika.

16. recurringData-> recurringAction string{1,100}

Akcja w procesie płatności automatycznej.

17. recurringData-> clientHash string{1,64} [wymagany]

Identyfikator płatności automatycznej.

18. recurringData-> expirationDate string{14}

Moment wygaśnięcia ważności płatności automatycznej, przekazywany w formacie YYYYMMDDhhmmss.

19. cardData -> index string{1, 64}

Index karty płatniczej używanej w płatności automatycznej (jeśli użyto karty).

20. cardData -> validityYear string{4}

Ważność karty w formacie YYYY (jeśli użyto karty).

21. cardData -> validityMonth string{2}

Ważność karty w formacie mm (jeśli użyto karty).

22. cardData -> issuer string{64}

Wystawca karty, możliwe wartości:

VISA,

MASTERCARD,

MAESTRO,

AMERICAN EXPRESS (obecnie nie wspierane),

DISCOVER (obecnie nie wspierane),

DINERS (obecnie nie wspierane),

UNCATEGORIZED (nierozpoznany wystawca).

23. cardData -> bin string{6}

Pierwsze 6 cyfr numeru karty.

24. cardData -> mask string{4}

Ostatnie 4 cyfry numeru karty.

hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

WSKAZÓWKA: Element hash (komunikatu) służy do autentykacji dokumentu. Wartość tego elementu obliczana jest jako wartość funkcji skrótu z łańcucha zawierającego sklejone wartości wszystkich pól dokumentu oraz dołączonego klucza współdzielonego. Opis sposobu obliczania skrótu znajduje się w części Bezpieczeństwo transakcji.

Odpowiedź na powiadomienie

W odpowiedzi na powiadomienie oczekiwany jest status HTTP 200 (OK) oraz tekst w formacie XML (nie kodowany Base64), zwracany przez Serwis Partnera w tej samej sesji HTTP, zawierający potwierdzenie otrzymania komunikatu.

Struktura potwierdzenia (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<confirmationList>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<recurringConfirmations>
			<recurringConfirmed>
				<clientHash>ClientHash</clientHash>
				<confirmation>Confirmation</confirmation>
			</recurringConfirmed>
		</recurringConfirmations>
		<hash>Hash</hash>
	</confirmationList>

Element confirmation płatności automatycznej

Element confirmation służy do przekazania stanu weryfikacji autentyczności transakcji przez Serwis Partnera. Wartość elementu wyznaczana jest przez sprawdzenie poprawności wartości parametru serviceID, porównanie wartości pól orderID i amount w komunikacie powiadomienia oraz w komunikacie rozpoczynającym transakcję, a także weryfikację zgodności wyliczonego skrótu z parametrów komunikatu z wartością przekazaną w polu hash komunikatu.

Przewidziano dwie wartości elementu confirmation:

a) CONFIRMED – wartości parametrów w obu komunikatach oraz parametr hash są zgodne – transakcja autentyczna;

b) NOTCONFIRMED – wartości w obu komunikatach są różne lub niezgodność hash – transakcja nieautentyczna;

WSKAZÓWKA: Element hash (w odpowiedzi na komunikat) służy do autentykacji odpowiedzi i liczony jest z wartości parametrów odpowiedzi. Opis sposobu obliczania skrótu znajduje się w części Bezpieczeństwo transakcji.

W wypadku braku poprawnej odpowiedzi na wysłane powiadomienia, System płatności online podejmie kolejne próby jego przekazania po upływie określonego czasu. Serwis Partnera powinien wykonywać własną logikę biznesową (np. uruchomienie usługi płatności automatycznej, mailingu itp.) jedynie po pierwszym komunikacie o danym ClientHash.

WSKAZÓWKA: Zalecamy zapoznanie się z częścią Monitoring komunikacji ITN/ISTN/IPN/RPAN/RPDN.

Schemat ponawiania komunikatów ITN/ISTN/IPN/RPAN/RPDN

Poniżej schemat opisujący planowe ponawianie komunikatów (zastrzegamy jednak możliwość ponowienia każdego z nich w dowolnym momencie).

Nr ponowieniaOdstęp do kolejnego ponowienia
1-123 min
13-15610 min
157-2041 godzina
205-2091 dzień

UWAGA: Ciągłe ponawianie przez System identycznego komunikatu oznacza brak lub nieprawidłową na niego odpowiedź z Serwisu, oraz wymaga od Partnera pilnej diagnozy przyczyny.

Obciążenie dla płatności automatycznej

Poprawne odebranie identyfikatora usługi (ClientHash), sprawia, że Partner jest gotowy do automatycznego obciążania Klienta za towary/usługi zakupione w Serwisie. Proces składa się z transakcji oraz komunikacji ITN.

Poniżej proces automatycznego obciążenia Klienta za usługę/towar (a więc RecurringAction=MANUAL/AUTO i rozliczenie transakcji do Partnera).

{width="6.267361111111111in" height="3.1174398512685912in"}

Komunikat ITN wysyłany po płatności automatycznej jest podobny do tych, otrzymywanych po płatnościach jednorazowych. Rozszerzony jest jedynie o węzeł RecurringData oraz (dla płatności kartowej) CardData.

Komunikat startu transakcji płatności automatycznej

Aby wykonać automatyczne obciążenie, Serwis Partnera powinien wykonać Przedtransakcję z parametrem ClientHash, zgodnym z aktywowaną wcześniej usługą płatności automatycznej (pochodzące z RPAN), z parametrem RecurringAcceptanceState o wartości NOT_APPLICABLE oraz odpowiednią wartość parametru RecurringAction:

a) AUTO - płatność cykliczna (obciążenie bez udziału Klienta),

b) MANUAL - płatność jednym kliknięciem (obciążenie zlecane przez

Klienta, zwane OneClick).

UWAGA: Udział klienta w opcji MANUAL, zazwyczaj ogranicza się do wywołania komunikatu (wybranie w Serwisie opcji zapłaty zapamiętaną kartą). W zdecydowanej większości przypadków wymagana jest dodatkowa autoryzacja w banku (w postaci 3DS lub kodu CVC). Wtedy zamiast obciążenia (i statusu zlecenia w odpowiedzi na przedtranksację), System zwróci link do kontynuacji – takie jest domyślne zachowanie systemu na środowisku testowym. Aby przetestować scenariusz obciążenia bez potrzeby dodatkowej autoryzacji należy zgłosić potrzebę zmiany konfiguracji Systemu na czas testu.

UWAGA: Opcja niedostępna dla płatności automatycznych BLIK (BLIK OneClick).

Dezaktywacja usługi

Partner może dezaktywować usługę płatności automatycznych w dowolnym momencie. Proces może składać się z komunikatu zlecającego dezaktywację oraz komunikatu RPDN (dedykowanego dla zdarzeń rezygnacji z usługi płatności automatycznej).

{width="6.267361111111111in" height="2.755317147856518in"}

Może się również zdarzyć, że rezygnacja z usługi zostanie zainicjowana ze strony BM (np. na wniosek Klienta, banku lub organizacji kartowej). W takiej sytuacji System również dostarczy komunikat RPDN.

Komunikat dezaktywacji płatności automatycznej

Serwis może wyłączyć usługę poprzez dedykowany komunikat. Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST (na adres https://domena_bramki/deactivate_recurring). Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.

Lista parametrów dezaktywacji płatności automatycznej

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. ServiceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera, nadawany w trakcie rejestracji usługi, jednoznacznie identyfikuje Serwis Partnera w Systemie płatności online.

2. MessageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID), wartość pola musi być unikalna dla Serwisu Partnera.

3. ClientHash string{1,64} [wymagany]

Identyfikator płatności automatycznej.

Hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

UWAGA: Element Hash (komunikatu) służy do autentykacji dokumentu. Wartość tego elementu obliczana jest jako wartość funkcji skrótu z łańcucha zawierającego sklejone wartości wszystkich pól dokumentu oraz dołączonego klucza współdzielonego.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powiadomienie zwracany jest tekst w formacie XML w tej samej sesji HTTP, zawierający potwierdzenie.

Struktura potwierdzenia (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<confirmationList>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<messageID>MessageID</messageID>
		<recurringConfirmations>
			<recurringConfirmed>
				<clientHash>ClientHash</clientHash>
				<confirmation>Confirmation</confirmation>
				<reason>Reason</reason>
			</recurringConfirmed>
		</recurringConfirmations>
		<hash>Hash</hash>
	</confirmationList>

Element confirmation

Element confirmation służy do przekazania stanu weryfikacji autentyczności operacji przez Serwis. Wartość elementu wyznaczana jest przez sprawdzenie poprawności wartości parametrów serviceID oraz clientHash z podanymi w komunikacie RPAN przy rozpoczęciu danej płatności aktywacyjnej, a także weryfikację zgodności wyliczonego skrótu z parametrów komunikatu z wartością przekazaną w polu Hash.

Przewidziano dwie wartości elementu confirmation:

a) CONFIRMED – wartości parametrów są poprawne oraz parametr Hash

są zgodne – operacja autentyczna;

b) NOTCONFIRMED – wartości w obu komunikatach są niepoprawne lub

niezgodność Hash – operacja nieautentyczna;

UWAGA: Element hash (w odpowiedzi na komunikat) służy do autentykacji odpowiedzi i liczony jest z wartości parametrów odpowiedzi. Wartość tego elementu obliczana jest jako wartość funkcji skrótu z łańcucha zawierającego sklejone wartości wszystkich pól dokumentu (bez znaczników) oraz dołączonego klucza współdzielonego. Opis w części Bezpieczeństwo.

Powiadomienie o dezaktywacji płatności automatycznej (RPDN)

Po wyłączeniu płatności automatycznej dla danego ClientHash, wysyłany jest dedykowany komunikat w postaci dokumentu XML, jest protokołem HTTPS, ew. HTTP (dozwolone porty 80 i 443), metodą POST, z parametrem o nazwie recurring. Parametr ten zapisany jest mechanizmem kodowania transportowego Base64.

Format dokumentu (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<recurringDeactivation>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<recurringData>
			<recurringAction>RecurringAction</recurringAction>
			<clientHash>ClientHash</clientHash>
			<deactivationSource>DeactivationSource</deactivationSource>
			<deactivationDate>DeactivationDate</deactivationDate>
		<recurringData>
		<hash>Hash</hash>
	</recurringDeactivation>

Wartości elementów: serviceID, clientHash dotyczące każdej z deaktywowanych płatności cyklicznych, są identyczne z wartościami odpowiadających im pól, podanymi w komunikacie RPAN przy rozpoczęciu danej płatności inicjalizacyjnej.

Opis zwracanych parametrów

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. serviceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera, nadawany w trakcie rejestracji usługi, jednoznacznie identyfikuje Serwis Partnera w Systemie płatności online.

2. recurringData-> recurringAction string{1,100} [wymagany]

Akcja w procesie płatności automatycznych (w tym wypadku wartość DEACTIVATE).

3. recurringData-> clientHash string{1,64} [wymagany]

Identyfikator płatności automatycznej.

4. recurringData-> deactivationSource string{1,64} [wymagany]

Przyczyna dezaktywacji płatności automatycznej. Opis ten należy traktować informacyjnie, lista jego dozwolonych wartości jest ciągle powiększana i pojawienie się nowych wartości nie może pociągać za sobą braku akceptacji komunikatu RPDN.

Poniżej aktualne wartości:

- SERVICE: zlecone przez Partnerów

- ACQUIRER: zlecone przez BM (np. po otrzymaniu informacji o fraudzie)

- BM_PL: zlecone przez Klienta na stronie bm.pl

- PAYBM: wynikająca z wygaśnięcia ważności karty.

5. recurringData-> deactivationDate string{14} [wymagany]

Moment wyłączenia płatności automatycznej, przekazywany w formacie YYYYMMDDhhmmss.

hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

UWAGA: Element hash (komunikatu) służy do autentykacji dokumentu. Wartość tego elementu obliczana jest jako wartość funkcji skrótu z łańcucha zawierającego sklejone wartości wszystkich pól dokumentu oraz dołączonego klucza współdzielonego.

Potwierdzenie otrzymania komunikatu

W odpowiedzi na powiadomienie oczekiwany jest status HTTP 200 (OKq) oraz tekst w formacie XML (nie kodowany Base64), zwracany przez Serwis w tej samej sesji HTTP, zawierający potwierdzenie otrzymania komunikatu.

Struktura potwierdzenia (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<confirmationList>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<recurringConfirmations>
			<recurringConfirmed>
				<clientHash>ClientHash</clientHash>
				<confirmation>Confirmation</confirmation>
			</recurringConfirmed>
		</recurringConfirmations>
		<hash>Hash</hash>
	</confirmationList>

Element Confirmation

Element confirmation służy do przekazania stanu weryfikacji autentyczności operacji przez Serwis. Wartość elementu wyznaczana jest przez sprawdzenie poprawności wartości parametrów serviceID oraz clientHash z podanymi w komunikacie RPAN przy rozpoczęciu danej płatności inicjalizacyjnej oraz weryfikację zgodności wyliczonego skrótu z parametrów komunikatu z wartością przekazaną w polu hash.

Przewidziano dwie wartości elementu confirmation:

a) CONFIRMED – wartości parametrów są poprawne oraz parametr hash

są zgodne – operacja autentyczna

b) NOTCONFIRMED – wartości w obu komunikatach są niepoprawne lub

niezgodność hash – operacja nieautentyczna

UWAGA: Element hash (w odpowiedzi na komunikat) służy do autentykacji odpowiedzi i liczony jest z wartości parametrów odpowiedzi. Wartość tego elementu obliczana jest jako wartość funkcji skrótu z łańcucha zawierającego sklejone wartości wszystkich pól dokumentu (bez znaczników) oraz dołączonego klucza współdzielonego. Opis sposobu obliczania skrótu znajduje się w części Bezpieczeństwo transakcji.

W wypadku braku poprawnej odpowiedzi na wysłane powiadomienia, System podejmie kolejne próby jego przekazania po upływie określonego czasu. Serwis powinien wykonywać własną logikę biznesową (np. zatrzymanie płatności automatycznej, mailing itp.), jedynie po pierwszym komunikacie RPDN o danym ClientHash.

WSKAZÓWKA: Zalecamy zapoznanie się również z częściami Monitoring komunikacji ITN/ISTN/IPN/RPAN/RPDN i Schemat ponawiania komunikatów ITN/ISTN/IPN/RPAN/RPDN.

Weryfikacja tożsamości płatnika

Opis weryfikacji tożsamości płatnika

Dokonanie weryfikacji tożsamości płatnika może dobywać się na zasadzie porównania danych przekazanych do weryfikacji w parametrach startu transakcji oraz danych uzyskanych z wpłaty zarejestrowanej w Systemie. Jeśli w trakcie integracji zostanie uzgodniona opcja weryfikacji danych oraz w starcie transakcji zostaną podane zadeklarowane przez klienta dane do weryfikacji, System dokona sprawdzenia prawdziwości tych danych i jego wynik umieści w komunikacie ITN obok danych nadawcy przelewu. Dla większości transakcji typu PBL, pierwszy komunikat ITN nie będzie zawierać danych adresowych (nazw, adres) klienta. Dane te są uzupełniane w Systemie po zeskanowaniu historii rachunku BM danego kanału płatności. Uzupełnienie tych danych skutkuje wysłaniem kolejnego komunikatu ITN do Partnera, zawierającego już te dane.

Pola w komunikacie startu transakcji powiązane z usługą (opis w części Rozpoczęcie transakcji z dodatkowymi parametrami):

 • VerificationFName,

 • VerificationLName,

 • VerificationStreet,

 • VerificationStreetHouseNo,

 • VerificationStreetStaircaseNo,

 • VerificationStreetPremiseNo,

 • VerificationPostalCode,

 • VerificationCity,

 • VerificationNRB

Pola w komunikacie ITN powiązane z usługą (opisane w części Dodatkowe pola w komunikacie ITN/IPN transakcji wejściowej):

 • węzeł customerData

 • verificationStatus

 • węzeł verificationStatusReasons

WSKAZÓWKA: Szczegółowe instrukcje, jak interpretować statusy płatności i weryfikacji w tym procesie zawiera część Dodatkowe pola w komunikacie ITN/IPN transakcji wejściowej.

Rozpoczęcie transakcji z dodatkowymi parametrami

Starty transakcji mogą zostać przeprowadzone z dodatkowymi parametrami rozpisanymi w poniższych punktach.

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

8. Language string{1,2}

Wybór języka, w jakim będą prezentowane treści w Sytemie. Dopuszczalne wartości to: PL, EN, DE, CS, ES, FR, IT. Użycie innych wartości niż PL powinno być potwierdzone w trakcie integracji i powinno zależeć od faktycznego wyboru języka w Serwisie przez Klienta.

9. CustomerNRB string{26}

Numer rachunku Klienta, parametr przeznaczony wyłącznie dla Serwisów Partnera generujących dedykowane numery rachunków dla zamówienia lub Klienta (patrz Model rozliczeń transakcji po każdej wpłacie).

Dopuszczalne tylko cyfry. Jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków spoza Polski, wtedy pole przenosi IBAN i oczekiwany zakres danych pola zmienia się na: alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego (min. 15, maks. 32 znaki).

10. SwiftCode string{8,11}

Kod swift odpowiadający podanemu numerowi rachunku.

Dopuszczalne tylko cyfry. Parametr podawany, jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków spoza Polski.

11. ForeignTransferMode string{4,5}

System jakim ma zostać wykonany zagraniczny przelew rozliczeniowy:

SEPA (Single Euro Payments Area) - możliwy do wykonania przelewu w walucie Euro w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i innych państwach na terenie Starego Kontynentu, np. Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako czy Andory,

SWIFT - przelewy zagraniczne niemożliwe do wykonania za pomocą SEPA (np. inna waluta niż Euro), wiąże się z wyższymi kosztami wykonania przelewu, niż w przypadku SEPA.

Dopuszczalne wartości: SEPA i SWIFT. Parametr podawany, jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków spoza Polski.

12. TaxCountry string{1,64}

Kraj zamieszkania płatnika.

13. CustomerIP string{1,15}

Adres IP użytkownika, parametr przeznaczony wyłącznie dla Serwisów Partnera uruchamiających System w tle (patrz Przedtransakcja oraz Zamówienie danych do przelewu w transakcji typu Szybki Przelew).

14. Title string{1,95}

Tytuł przelewu rozliczającego transakcję, parametr przeznaczony wyłącznie dla Serwisów Partnera rozliczanych przelewem po każdej wpłacie (patrz Model rozliczeń po każdej wpłacie). W niektórych przypadkach, niezależnych od BM tytuł przelewu rozliczeniowego może zostać samodzielnie zmodyfikowany przez Bank, z którego nastąpiło rozliczenie.

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu: ĘęÓ󥹌śŁłŻżŹźĆćŃń\s.-/,!()\"

15. ReceiverName string{1,35}

Nazwa odbiorcy przelewu rozliczającego transakcję, parametr przeznaczony wyłącznie dla Serwisów Partnera rozliczanych przelewem po każdej wpłacie (patrz Model rozliczeń po każdej wpłacie).

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu: ĘęÓ󥹌śŁłŻżŹźĆćŃń\s.-/,!()=[]{};:?

16. Products string{1,10000}

Informacje o produktach wchodzących w skład transakcji, przekazywany w postaci zakodowanego protokołem transportowym Base64 XMLa. Opis struktury w części Koszyk Produktów.

17. CustomerPhone string{9-15}

Numer telefonu użytkownika.

Dopuszczalne tylko cyfry.

18. CustomerPesel string{11}

Numer PESEL użytkownika.

Dopuszczalne tylko cyfry.

20. CustomerNumber string{1,35}

Numer Klienta w Serwisie.

21. InvoiceNumber string{1,100}

Numer dokumentu finansowego w Serwisie .

22. CompanyName string{1,150}

Nazwa firmy do automatycznej weryfikacji wpłacającego, np. Firma Fajna.

23. Nip string{1,10}

Numer identyfikacyjny NIP weryfikowanej firmy, np. 5851351185.

Dopuszczalne tylko cyfry.

24. Regon string{9,14}

Numer identyfikacyjny REGON weryfikowanej firmy, np. 191781561.

Dopuszczalne tylko cyfry.

25. VerificationFName string{1,32}

Imię podane w Serwisie do automatycznej weryfikacji wpłacającego, np. Jan.

Dopuszczalne tylko litery alfabetu polskiego.

26. VerificationLName string{1,64}

Nazwisko podane w Serwisie do automatycznej weryfikacji wpłacającego, np. Kowalski.

Dopuszczalne tylko litery alfabetu polskiego.

27. VerificationStreet string{1,64}

Ulica podana w Serwisie do automatycznej weryfikacji, np. Długa.

Dopuszczalne tylko litery alfabetu polskiego oraz cyfry.

28. VerificationStreetHouseNo string{1,64}

Numer domu podany w Serwisie do automatycznej weryfikacji wpłacającego.

Dopuszczalne tylko litery alfabetu polskiego oraz cyfry.

29. VerificationStreetStaircaseNo string{1,64}

Numer klatki podany w Serwisie do automatycznej weryfikacji wpłacającego.

Dopuszczalne tylko litery alfabetu polskiego oraz cyfry.

30. VerificationStreetPremiseNo string{1,64}

Numer lokalu podany w Serwisie do automatycznej weryfikacji wpłacającego.

Dopuszczalne tylko litery alfabetu polskiego oraz cyfry.

31. VerificationPostalCode string{1,64}

Kod pocztowy podany w Serwisie do automatycznej weryfikacji wpłacającego, format XX-XXX, np. 80-180.

Dopuszczalne tylko cyfry oraz znak -.

32. VerificationCity string{1,64}

Miasto podane w Serwisie do automatycznej weryfikacji wpłacającego, np. Warszawa.

Dopuszczalne tylko litery alfabetu polskiego oraz cyfry.

33. VerificationNRB string{1,26}

Numer rachunku bankowego podany w Serwisie do automatycznej weryfikacji wpłacającego, np. 88154010982001554242710005.

Dopuszczalne tylko cyfry.

35. RecurringAcceptanceState string{1,100}

Informacja o akceptacji regulaminu płatności automatycznej określająca, czy Klient zaakceptował regulamin płatności automatycznej, czy należy wymusić jego akceptację po stronie Systemu. Pole wymagane dla płatności automatycznych w modelu WhiteLabel usługi płatniczej świadczonej przez BM na rzecz Klienta (Klient płaci prowizję). Dostępność regulaminu można sprawdzić wywołując metodę legalData.

Dozwolone wartości:

NOT_APPLICABLE - akceptacja regulaminu niewymagana (płatność jednorazowa lub akcja obciążenia, tj. recurringAction o wartości AUTO lub MANUAL)

ACCEPTED – deklaracja akceptacji regulaminu w serwisie kontrahenta (należy podać wraz z RecurringAcceptanceID)

PROMPT – na formularzu kartowym jest proponowana zgoda na zapisanie karty, jej zaznaczenie rozpoczyna płatność automatyczną

FORCE – w formularzu kartowym jest wymagana zgoda na zapisanie karty, inaczej płatność jest niemożliwa.

UWAGA: Dostępność opcji ACCEPTED/PROMPT/FORCE zależy od uzgodnień biznesowych (w szczególności ustalenia miejsca wyświetlania zgody/regulaminu usługi płatności automatycznej).

36. RecurringAction string{1,100}

Pole wymagane dla płatności automatycznych, określające możliwe akcje na płatności automatycznej.

Dozwolone wartości:

INIT_WITH_PAYMENT - aktywacja płatności automatycznej wraz z opłatą za towar/usługę

INIT_WITH_REFUND - aktywacja płatności automatycznej, a następnie zwrot wpłaty

AUTO - płatność cykliczna (obciążenie bez udziału Klienta)

MANUAL - płatność jednym kliknięciem (obciążenie zlecane przez Klienta)

UWAGA: Opcja niedostępna dla płatności automatycznych BLIK (BLIK OneClick).

DEACTIVATE – dezaktywacja płatności automatycznej

37. ClientHash string{1,64}

Identyfikator płatności automatycznej. Parametr pozwala w sposób zanonimizowany przypisać Instrument płatniczy (np. Kartę, BLIK) do Klienta. Na jego podstawie Partner może wywoływać kolejne obciążenia w modelu płatności automatycznych.

38. OperatorName string{1,35}

Nazwa operatora podanego numeru telefonu.

Dopuszczalne wartości: Plus, Play, Orange, T-Mobile.

39. ICCID string{12,19}

Numer karty SIM podanego numeru telefonu.

Dozwolone wartości (dopuszczalne tylko cyfry):

Dla Plus: 12 lub 13 cyfr

Dla Play, Orange, T-Mobile: 19 cyfr

40. AuthorizationCode string{6}

Kod autoryzacji płatności wprowadzany po stronie Serwisu/Systemu (obecnie obsługiwany w BLIK). Jego zastosowanie powoduje, że nie ma potrzeby przekierowania Klienta na stronę Kanału Płatności. Należy zatem podawać go jedynie poprzez Przedtransakcję.

Format zależny od Kanału Płatności. Dla BLIK realizowanego w tle (BLIK 0, ew. BLIK OneClick): 6 cyfr.

41. ScreenType string{4,6}

Rodzaj widoku formatki autoryzującej płatność. Obecnie parametr obsługiwany jedynie w płatności Kartą. Ustawienie wartości IFRAME spowoduje dostosowanie widoku formatki kartowej do osadzenia na stronie Partnera, natomiast wartość FULL (lub brak parametru) zwraca stronę w pełnym wymiarze.

Dopuszczalne wartości: IFRAME, FULL.

42. BlikUIDKey string{1,64}

Klucz Aliasu UID (używane w BLIK). Jest to unikalny identyfikator użytkownika w Serwisie.

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki: _.

43. BlikUIDLabel string{1,20}

Etykieta Aliasu UID (używane w BLIK), która będzie prezentowana Klientowi w aplikacji bankowej w celu rozróżniania kont u Partnera. Zaleca się stosowanie loginu, nicka lub adresu mailowego przypisanego do zautoryzowanego konta Klienta. W przypadku możliwości wystąpienia w polu danych osobowych (np. adres mailowy jan.kowalski\@poczta.pl) należy wykonać utajnienie danych (poprzez zastąpienie 3 kropkami niektórych znaków, np. ja...ki\@po...pl).

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu: . : @ - , spacja.

44. BlikAMKey string{1,64}

Klucz Aliasu aplikacji mobilnej banku (używane w BLIK). Jest to unikalny identyfikator konta w BLIK.

Dopuszczalne cyfry.

45. ReturnURL string{1,1000}

Dynamiczny adres powrotu z płatności zaczynający się od http/https.

Dopuszczalne poprawne URL. Może zawierać IP, port, subdomenę, polskie znaki, a także (po domenie) parametry i znaki specjalne: ,\'\+&;%\$#_!=.

46. TransactionSettlementMode string{2,10}

Możliwość zmiany sposobu rozliczania transakcji. Brak parametru (kompatybilność wstecz) traktowana, jak przesłanie wartości COMMON. Parametr NONE powoduje potraktowanie transakcji jako zasilenia salda przedpłaconego i brak rozliczenia.

Dopuszczalne wartości COMMON, NONE.

47. PaymentToken string{1,100000}

Token używany w portfelach Visaoraz Google Pay umieszczanych bezpośrednio na stronie Partnera (autoryzacja bez przekierowania do Systemu). W tym wypadku Serwis integruje się bezpośrednio z API Visy i/lub Google w celu pobrania uchwytu do karty. Uzyskany token jest przekazywany do Systemu Płatności Online w postaci zakodowanej protokołem transportowym Base64.

UWAGA: Parametr jest zbędny, jeśli wybór Kanałów Płatności (oraz logowanie do portfela) odbywa się bezpośrednio na stronie Systemu Płatności Online.

48. DocNumber string{1,150}

Numer dokumentu finansowego.

49. RecurringAcceptanceID string{1,10}

Identyfikator wyświetlanego w Serwisie i akceptowanego przez Klienta regulaminu usługi płatności automatycznej. Pole wymagane dla płatności automatycznych w modelu WhiteLabel usługi płatniczej świadczonej przez BM na rzecz Klienta (Klient płaci prowizję). ID regulaminu odpowiedniego dla wybranego języka (i kanału płatności) należy pobrać za pomocą metody legalData.

50. RecurringAcceptanceTime string{1,19}

Pole opcjonalne. Moment akceptacji regulaminu przez Klienta, ta wartość będzie weryfikowana przez System z czasem obowiązywania regulaminu o podanym RecurringAcceptanceID; przykładowa wartość: 2014-10-30 07:54:50.

51. DefaultRegulationAcceptanceState string{1,100}

Informacja o akceptacji regulaminu usługi płatniczej. Pole wymagane w modelu WhiteLabel usługi płatniczej świadczonej przez BM na rzecz Klienta (Klient płaci prowizję). Jego niepodanie może wiązać się z błędem lub wyświetleniem strony przejściowej Systemu z wymaganiem akceptacji regulaminów. Dostępność regulaminu można sprawdzić wywołując metodę legalData.

Dozwolone wartości:

ACCEPTED - akceptacja regulaminu wykonana w serwisie kontrahenta (należy podać wraz z DefaultRegulationAcceptanceID).

52. DefaultRegulationAcceptanceID string{1,10}

Identyfikator wyświetlanego w Serwisie i akceptowanego przez Klienta regulaminu usługi płatniczej świadczonej przez BM na rzecz Klienta. Pole wymagane w modelu WhiteLabel usługi płatniczej świadczonej przez BM na rzecz Klienta (Klient płaci prowizję). ID regulaminu odpowiedniego dla wybranego języka (i kanału płatności) należy pobrać za pomocą metody legalData.

53. DefaultRegulationAcceptanceTime string{1,19}

Pole opcjonalne. Moment akceptacji regulaminu przez Klienta, ta wartość będzie weryfikowana przez System z czasem obowiązywania regulaminu o podanym DefaultRegulationAcceptanceID; przykładowa wartość: 2014-10-30 07:54:50.

54. WalletType string{1,32}

Typ portfela płatniczego, określa źródło parametru PaymentToken (jeżeli został przesłany).

Dostępne wartości to:

SDK_NATIVE – natywna formatka kartowa (SDK mobilne)

WIDGET – widget kartowy (formatka kartowa przed startem transakcji)\ Opis w oddzielnym dokumencie

55. RecurringValidityTime string{10}

Data ważności aktywowanej płatności automatycznej BLIK, format YYYY-MM-DD (przykładowa wartość: 2024-01-30). W przypadku braku parametru, zostanie zaproponowany termin domyślny konfiguracji ustalany w trakcie integracji (zwyczajowo bezterminowy).

56. BlikPPLabel string{1,35}

Etykieta płatności powtarzalnej BLIK, wyświetlana w aplikacji mobilnej podczas jej akceptowania. W przypadku braku parametru, zostanie użyta jej wartość domyślna (ustalana w trakcie integracji).

57. ReceiverNameForFront string{1,35}

Nazwa odbiorcy płatności BLIK, wyświetlana w aplikacji mobilnej podczas jej akceptowania. W przypadku braku parametru, zostanie użyta jej wartość domyślna (zwyczajowo adres URL Serwisu).

Koszyk produktów

Opis koszyka produktów

Koszyk produktów przesyłany jest jako parametr (metody POST) o nazwie Products. Jego wartość jest zakodowana protokołem transportowym Base64.

Format przed zakodowaniem (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<productList>
		<product>
			<subAmount>SubAmount1</subAmount>
			<params>Params1</params>
		</product>
		<product>
			<subAmount>SubAmount2</subAmount>
			<params>Params2</params>
		</product>
		…
		<product>
			<subAmount>SubAmountN</subAmount>
			<params>ParamsN</params>
		</product>
	</productList>

Węzeł productList musi zawierać przynajmniej 1 element product, każdy węzeł product musi zawierać po jednym elemencie subAmount i params.

Element subAmount musi zawierać dodatnią kwotę produktu (separatorem dziesiętnym jest kropka, a po niej występują dwie cyfry groszy). Suma kwot kolejnych produktów musi być równa kwocie podanej w parametrze Amount (kwocie transakcji).

W przypadku niespełnienia powyższych warunków System zwróci błąd.

Element Params

Element params może służyć do przekazywania informacji charakterystycznych dla danego produktu. Nazwy parametrów oraz ich znaczenie podlega każdorazowo uzgodnieniom w formie roboczej podczas integracji.

Przykładowe parametry produktu i ich znaczenie poniżej.

 • W tym wypadku węzeł zawiera nazwę produktu:

  <params>
  	<param name="productName" value="Nazwa produktu 1" />
  </params>
  
 • W tym wypadku węzeł zawiera dwie wartości przypisane do danego produktu, mogące oznaczać przykładowo typ produktu oraz jego nazwę:

  <params>
  	<param name="productType" value="ABCD" />
  	<param name="productName" value="Nazwa produktu 1" />
  </params>
  
 • W przypadku, gdy Serwis posiada saldo w Systemie, oraz planuje wykonywać zwroty do Klienta całości, bądź części kwoty wpłaconej na rzecz wskazanego produktu, zobowiązany jest przekazywać w produkcie jego unikalny identyfikator (parametr o nazwie productID o typie string{1,36} (Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki: _ i -)):

  <params>
  	<param name="productID" value="12456" />
  </params>
  
 • W przypadku, gdy Partner korzysta z rozszerzonej struktury (wiele punktów rozliczeń), zobowiązany jest przekazywać w każdym produkcie identyfikator punktu rozliczeń (parametr o nazwie idBalancePoint o typie integer{1,10}):

  <params>
  	<param name="idBalancePoint" value="12456" />
  </params>
  
 • W przypadku, gdy Partner korzysta z rozliczeń MASS_TRANSFER, tj:

  • każda transakcja rozliczana jest bezpośrednio po wpłacie oraz

  • rozliczenia wykonują się na poziomie produktu/punktu rozliczeń (czyli po wpłacie wykonywane jest tyle przelewów rozliczeniowych, co produktów w koszyku), oraz

  • nie ustalono stałych danych do rozliczeń (lub nie wszystkie dane do rozliczeń są ustalone na sztywno w konfiguracji rozliczeń),

Partner musi przekazać w każdym produkcie brakujące dane do rozliczeń tego produktu. Dostępne parametry stanowiące dane to:

 • customerNRB – docelowy numer rachunku do rozliczeń.\ Format NRB (26 cyfr z sumą kontrolną). Jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków spoza Polski, wtedy pole przenosi IBAN i oczekiwany zakres danych pola zmienia się na: alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego (min. 15, max. 32 znaki). Podanie wartości w formacie IBAN spowoduje potrzebę podania w produkcie również parametrów swiftCode, foreignTransferMode.

 • title - tytuł przelewu rozliczającego produkt. W niektórych przypadkach, niezależnych od BM, tytuł przelewu rozliczeniowego może zostać samodzielnie zmodyfikowany przez Bank, z którego nastąpiło rozliczenie.\ Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu: ĘęÓ󥹌śŁłŻżŹźĆćŃń\s.-/,!()\"

 • receiverName - nazwa odbiorcy przelewu rozliczającego produkt.\ Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu: ĘęÓ󥹌śŁłŻżŹźĆćŃń\s.-/,!()=[]{};:?

Przykład zastosowania parametrów w produkcie:

<params>
	<param name=”customerNRB” value=”83109010980000000107285707” />
	<param name=”title” value=”Rozliczenie produktu X” />
	<param name=”receiverName” value=”Jan Kowalski” />
</params>
 • W modelu Marketplace, Partner zobowiązany jest przekazywać w każdym produkcie identyfikator punktu rozliczeń (parametr o nazwie idBalancePoint o typie integer{1,10}). Dotyczy to również zasileń salda punktu rozliczeń.

Przykładowe parametry koszyka:

<params>
	<param name=”idBalancePoint” value=”12456” />
	<param name=”productName” value=”Zasilenie salda dla Bluemedia” />
</params>

Wyświetlanie koszyka produktów na ekranie wyboru Kanału Płatności

Jeżeli w trakcie rozmów dotyczących koszyka produktów ustalono, że jego podsumowanie ma zostać wyświetlone na stronie Systemu (ekran wyboru Kanału Płatności), można określić etykiety każdego użytego w koszyku parametru. System może użyć domyślnej etykiety parametru lub może przyjąć ją w starcie transakcji.

Wartość atrybutu title zostanie wyświetlona przed wartością parametru produktu.

Przykład atrybutu title

<params>
	<param name=”productName” value=”Nazwa produktu 1” title =”Nazwa”/>
	<param name=”productType” value=”ABCD” title =”Typ”/>
</params>

Dodatkowe opcje komunikacji online do Partnera

Dodatkowe pola w komunikacie ITN/IPN transakcji wejściowej

Opis

Natychmiastowe powiadomienia o zmianie statusu transakcji mogą zawierać dodatkowe pola (patrz Schematy). Ich występowanie jest kwestią konfiguracyjną, ustalaną w trakcie integracji (domyślnie wysyłane jest tylko węzeł customerData).

O tym, czy jest to komunikat ITN, czy IPN decyduje jedynie występowanie węzła product.

Pełna lista dodatkowych pól w komunikacie ITN/IPN

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

11. addressIP string{1,15}

Adres IP Klienta, zarejestrowany przez front Systemu.

13. customerNumber string{1,35}

Numer Klienta w Serwisie.

21. title string{1,140}

Tytuł wpłaty. W niektórych przypadkach, niezależnych od BM tytuł przelewu może zostać samodzielnie zmodyfikowany przez Bank, w którym nastąpiła wpłata dokonana przez klienta.

22. customerData-> fName string{1,128}

Imię płatnika.

23. customerData-> lName string{1,128}

Nazwisko płatnika.

24. customerData-> streetName string{1,128}

Nazwa ulicy płatnika.

25. customerData-> streetHouseNo string{1,10}

Numer domu płatnika.

26. customerData-> streetStaircaseNo string{1,10}

Numer klatki płatnika.

27. customerData-> streetPremiseNo string{1,10}

Numer lokalu płatnika.

28. customerData-> postalCode string{1,6}

Kod pocztowy adresu płatnika.

29. customerData-> city string{1,128}

Miasto płatnika.

30. customerData-> nrb string{1,26}

Rachunek bankowy płatnika.

31. customerData-> senderData string{1,600}

Dane płatnika w postaci niepodzielonej.

32. verificationStatus enum

Element zawierający status weryfikacji płatnika. To enum dopuszczający wartości: PENDING, POSITIVE oraz NEGATIVE.

-. verificationStatusReasons list

Lista zawierająca powody negatywnej lub oczekującej weryfikacji. Powodów może być wiele.

33. verificationStatus enum

Szczegółowy powód w przypadku negatywnej lub oczekującej weryfikacji.

Dozwolone wartości dla negatywnej weryfikacji:

NAME – nie zgadza się imię lub nazwisko

NRB – nie zgadza się numer rachunku

TITLE – nie zgadza się tytuł

STREET – nie zgadza się nazwa ulicy

HOUSE_NUMBER – nie zgadza się numer domu

STAIRCASE – nie zgadza się numer klatki schodowej

PREMISE_NUMBER – nie zgadza się numer lokalu

POSTAL_CODE – nie zgadza się kod pocztowy

CITY - nie zgadza się miasto

BLACKLISTED – rachunek, z którego została wykonana wpłata znajduje się na czarnej liście

SHOP_FORMAL_REQUIREMENTS – weryfikowany serwis nie spełnił warunków formalnych

Dozwolone wartości dla oczekującej weryfikacji:

NEED_FEEDBACK – trwa oczekiwanie na spełnienie przez serwis warunków formalnych.

UWAGA: Do liczenia wartości Hash pobierane są wartości kolejnych węzłów: verificationStatusReasons, verificationStatusReason.

60. startAmount amount

Kwota transakcji podana w Linku Płatności (nie uwzględnia ew. kwoty prowizji naliczonej Klientowi). Suma prowizji Klienta i startAmount znajduje się w polu amount, ponieważ jest to wynikowa wartość transakcji). Jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2 po kropce.

70. recurringData-> recurringAction string{1,100}

Akcja w procesie płatności automatycznej (znaczenie i dozwolone wartości opisano w części Definicje).

71. recurringData-> clientHash string{1,64}

Identyfikator płatności automatycznej generowany przez BM i przekazywany do Partnera po skutecznej aktywacji płatności automatycznej.

72. recurringData-> expirationDate string{14}

Moment wygaśnięcia ważności płatności automatycznej, przekazywany w formacie YYYYMMDDhhmmss.

73. cardData-> index string{1,64}

Index karty (jeśli użyto karty). Index identyfikuje kartę o danej dacie ważności (zmiana daty lub numeru karty powoduje zmianę wartości tego parametru).

74. cardData-> validityYear string{4}

Ważność karty w formacie YYYY (jeśli użyto karty).

75. cardData-> validityMonth string{2}

Ważność karty w formacie mm (jeśli użyto karty).

76. cardData-> issuer string{1,64}

Typ karty (jeśli użyto karty).

Możliwe wartości:

VISA,

MASTERCARD,

MAESTRO,

AMERICAN EXPRESS (obecnie nie wspierane),

DISCOVER (obecnie nie wspierane),

DINERS (obecnie nie wspierane),

UNCATEGORIZED (nierozpoznany wystawca)

77. cardData-> bin string{6}

Pierwsze 6 cyfr numeru karty (jeśli użyto karty). Przekazywane, jeśli nie przekazywany jest parametr cardData-> mask.

78. cardData-> mask string{4}

Ostatnie 4 cyfry numeru karty (jeśli użyto karty). Przekazywane, jeśli nie przekazywany jest parametr cardData->bin.

90. product-> subAmount amount

Kwota produktu jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2 po kropce. Węzeł dostępny tylko w komunikatach IPN.

91. product-> params list

Kolejne parametry produktu zgodne z formatem koszyka w starcie transakcji. Węzeł dostępny tylko w komunikatach IPN.

UWAGA: Do liczenia wartości Hash pobierane są atrybuty value kolejnych węzłów product.params.

Przykład komunikatu ITN/IPN z dodatkowymi parametrami (XML)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transactionList>
 <serviceID>ServiceID</serviceID>
 <transactions>
 <transaction>
	<orderID>OrderID</orderID>
	<remoteID>RemoteID</remoteID>
	<amount>999999.99</amount>
	<currency>PLN</currency>
	<gatewayID>GatewayID</gatewayID>
	<paymentDate>YYYYMMDDhhmmss</paymentDate>
	<paymentStatus>PaymentStatus</paymentStatus>         
	<paymentStatusDetails>PaymentStatusDetails</paymentStatusDetails>
	<addressIP>127.0.0.1</addressIP>
	<customerNumber>1111111</customerNumber>
	<title>title</title>
	<customerData>
	 <fName>fName</fName>
	 <lName>lName</lName>
	 <streetName>streetName</streetName>
	 <streetHouseNo>streetHouseNo</streetHouseNo>
	 <streetStaircaseNo>streetStaircaseNo</streetStaircaseNo>
	 <streetPremiseNo>streetPremiseNo</streetPremiseNo>
	 <postalCode>postalCode</postalCode>
	 <city>city</city>
	 <nrb>nrb</nrb>
	 <senderData>senderData</senderData>  
	</customerData>
	<verificationStatus>verificationStatus</verificationStatus>
	<verificationStatusReasons>
	  <verificationStatusReason>reason1</verificationStatusReason>
	  <verificationStatusReason>reason2</verificationStatusReason>
	  <verificationStatusReason>reason3</verificationStatusReason>
	</verificationStatusReasons>
	<startAmount>999998.99</startAmount>  
	<recurringData>
		<recurringAction>RecurringAction</recurringAction>
		<clientHash>ClientHash</clientHash>
		<expirationDate>YYYYMMDDhhmmss</expirationDate>
	</recurringData>
	<cardData>
		<index>Index</index>
		<validityYear>ValidityYear</validityYear>
		<validityMonth>ValidityMonth</validityMonth>
		<issuer>Issuer</issuer>
		<bin>BIN</bin>
	</cardData>
	<product>
		<subAmount>SubAmount</subAmount>
		<params>
			<param name="idBalancePoint" value="idBalancePoint"/>
			<param name="invoiceNumber" value="invoiceNumber"/>
			<param name="customerNumber" value="customerNumber"/>
		</params>
	</product>
 </transaction>
 </transactions>
 <hash>Hash</hash>
</transactionList>

Szczegółowy opis zmiany statusu weryfikacji – dla transakcji zakończonej poprawnie (wynik pozytywny lub negatywny)

paymentStatus=PENDING verificationStatus=PENDING verificationStatusReasons=Puste

Klient wybrał metodę płatności.

paymentStatus=SUCCESS verificationStatus=PENDING verificationStatusReasons=Puste

Transakcja została opłacona, System oczekuje na pozyskanie danych wpłacającego z rachunku.

paymentStatus=SUCCESS verificationStatus=PENDING verificationStatusReasons=NEED_FEEDBACK

BM oczekuje na spełnienie warunków formalnych przez Partnera.

paymentStatus=SUCCESS verificationStatus=POSITIVE verificationStatusReasons=Puste

Weryfikacja przebiegła pozytywnie.

paymentStatus=SUCCESS verificationStatus=NEGATIVE verificationStatusReasons=Lista powodów dla negative

Weryfikacja negatywna.

Szczegółowy opis zmiany statusu weryfikacji – dla transakcji nie zakończonej poprawnie

paymentStatus=PENDING verificationStatus=PENDING verificationStatusReasons=Puste

Klient wybrał metodę płatności.

paymentStatus=FAILURE verificationStatus=PENDING verificationStatusReasons=Puste

Transakcja nie została zakończona poprawnie. Status weryfikacji nie zostanie dostarczony.

Szczegółowe statusy transakcji

Komunikat ITN dla transakcji wejściowej zawiera oprócz statusu płatności (pole paymentStatus) szczegółowy opis tego statusu (pole paymentStatusDetails). Opis ten należy traktować informacyjnie, lista jego dozwolonych wartości jest ciągle powiększana i pojawienie się nowych wartości nie może pociągać za sobą brak akceptacji komunikatu ITN.

Wartości statusów transakcji – Statusy ogólne (niezależne od kanału płatności)

AUTHORIZED – transakcja zautoryzowana przez Kanał Płatności

ACCEPTED – transakcja zatwierdzona przez Call Center (np. w wyniku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji)

REJECTED – transakcja przerwana przez Kanał Płatności (bank/agenta rozliczeniowego)

REJECTED_BY_USER – transakcja przerwana przez Klienta

INCORRECT_AMOUNT – wpłacono kwotę różną od kwoty podanej przy starcie transakcji

EXPIRED – transakcja przeterminowana

CANCELLED – transakcja anulowana przez Serwis Partnera lub Call Center (np. na prośbę Klienta). Nie jest możliwe wystartowanie nowej ani kontynuowanie wcześniej wystartowanej transakcji o tym samym OrderID

RECURSION_INACTIVE – błąd aktywności płatności cyklicznej

ANOTHER_ERROR – wystąpił inny błąd przy przetwarzaniu transakcji

Wartości statusów transakcji – Statusy kartowe (* - opcjonalne kody organizacji kartowej)

CONNECTION_ERROR* – błąd z połączeniem do banku wystawcy karty płatniczej

CARD_LIMIT_EXCEEDED* – błąd limitów na karcie płatniczej

SECURITY_ERROR* – błąd bezpieczeństwa (np. nieprawidłowy cvv)

DO_NOT_HONOR* – odmowa autoryzacji w banku; sugerowany kontakt klienta z wystawcą karty

THREEDS_NEGATIVE – transakcja nieudana w systemie 3DS.

CARD_EXPIRED* – karta nieważna

INCORRECT_CARD_NUMBER* – nieprawidłowy numer karty

FRAUD_SUSPECT* – podejrzenie fraudu (np. zagubiona karta itp.)

STOP_RECURRING* – rekurencja niemożliwa z powodu anulowania dyspozycji klienta

VOID – transakcja porzucona lub błąd komunikacyjny

UNCLASSIFIED* – pozostałe błędy

Wartości statusów transakcji – Statusy specyficzne dla transakcji BLIK

INSUFFICIENT_FUNDS – brak środków\ Zalecane wyświetlenie Klientowi komunikatu wyświetlenie informacji o treści:

Płatność nieudana – odmowa banku. Sprawdź powód odmowy w aplikacji bankowej.

Jeśli powodem jest przekroczenie limitu, możesz go podwyższyć kontaktując się z bankiem.

LIMIT_EXCEEDED – błąd limitów (np. kwotowych)\ Zalecane wyświetlenie Klientowi komunikatu wyświetlenie informacji o treści:

Płatność nieudana – odmowa banku. Sprawdź powód odmowy w aplikacji bankowej.

Jeśli powodem jest przekroczenie limitu, możesz go podwyższyć kontaktując się z bankiem.

BAD_PIN – podano nieprawidłowy PIN podczas potwierdzania transakcji

ISSUER_DECLINED, USER_DECLINED, SEC_DECLINED – transakcja przerwana przez Klienta

TIMEOUT i AM_TIMEOUT – timeout w komunikacji z aplikacją mobilną banku

USER_TIMEOUT – timeout oczekiwania na potwierdzenie transakcji przez Klienta

Natychmiastowe powiadomienia o zmianie statusu produktu (IPN)

W przypadku Partnera korzystającego z rozszerzonej struktury (koszyka produktów z wieloma punktami rozliczeń), System udostępnia niezależne powiadamianie o zmianach statusów każdego z produktów. Taka usługa ma sens, jeśli poszczególne punkty rozliczeń powinny otrzymywać własne powiadomienia. W tym przypadku konfiguracja IPN (adres do powiadomień, umieszczane w komunikacie pola itp.) przechowywana jest właśnie na poziomie konfiguracji punktu rozliczeń. Struktura IPN jest podobna do ITN (rozszerzona jedynie o węzeł product).

Natychmiastowe powiadomienia o zmianie statusu transakcji rozliczeniowej (ISTN)

Istnieje możliwość dostarczania komunikatów o wszystkich wypłatach (rozliczeniach, wypłatach z salda i zwrotach) wykonywanych przez System w ramach usługi płatności. Ponieważ usługa nie jest domyślnie uruchomiona, zapotrzebowanie na nią, wraz z adresem do wysyłki ISTN, musi być przez Partnera zgłoszone w trakcie ustalania wymagań.

W przypadku skutecznego uruchomienia komunikacji ISTN, System niezwłocznie przekazuje powiadomienia o fakcie zlecenia transakcji rozliczeniowej (ew. wypłatach/zwrotach) oraz zmianie jej statusu. Potwierdzenia przesyłane są, na ustalony w trakcie dodawania konfiguracji Serwisu Partnera, adres na serwerze Serwisu Partnera:

https://sklep_nazwa/odbior_informacji_o\_rozliczeniu

Powiadomienie to polega na wysłaniu przez System dokumentu XML zawierającego nowe statusy transakcji. Dokument wysyłany jest protokołem HTTPS, ew. HTTP (dozwolone porty 80 i 443). Dokument przesyłany jest metodą POST, jako parametr HTTP o nazwie transactions. Parametr ten zapisany jest mechanizmem kodowania transportowego Base64.

Format dokumentu (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<transactionList>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<transactions>
			<transaction>
				<isRefund>true/false</isRefund>
				<productID>ProductID</productID>
				<orderID>OrderID</orderID>
				<orderOutID>OrderOutID</orderOutID>
				<remoteID>RemoteID</remoteID>
				<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
				<amount>999999.99</amount>
				<currency>PLN</currency>
				<transferDate>YYYYMMDDhhmmss</transferDate>
				<transferStatus>TransferStatus</transferStatus>         
				<transferStatusDetails>TranasferStatusDetails</transferStatusDetails>
				<title>Title</title>
				<receiverBank>ReceiverBank</receiverBank>   
				<receiverNRB>ReceiverNRB</receiverNRB>
				<receiverName>ReceiverName</receiverName>
				<receiverAddress>ReceiverAddress</receiverAddress>
				<senderBank>SenderBank</senderBank>
				<senderNRB>SenderNRB</senderNRB>
			</transaction>
		</transactions>
		<hash>Hash</hash>
	</transactionList>

Zwracane parametry

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. serviceID string{1,10}

Identyfikator Serwisu Partnera, nadawany w trakcie rejestracji usługi, jednoznacznie identyfikuje Serwis Partnera w Systemie płatności online.

2. isRefund Boolean

Identyfikator Serwisu Partnera, nadawany w trakcie rejestracji usługi, jednoznacznie identyfikuje Serwis Partnera w Systemie płatności online.

3. productID string{1,36}

Identyfikator rozliczanego produktu z koszyka produktów transakcji wejściowej, wartość pola musi być unikalna dla Serwisu Partnera.

4. orderID string{1,32}

Identyfikator transakcji wejściowej o długości do 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego, wartość pola musi być unikalna dla Serwisu Partnera.

5. orderOutID string{1,32}

Identyfikator transakcji wyjściowej o długości do 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego. Pole może być nadawane przez Serwis (w przypadku zlecenia rozliczenia) lub przez System płatności online.

6. remoteID string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator transakcji wejściowej nadany przez System płatności online (podany, jeśli do rozliczenia dowiązana jest jedna wpłata).

7. remoteOutID string{1,20} [wymagany]

Alfanumeryczny identyfikator transakcji rozliczeniowej nadany przez System płatności online.

8. amount amount [wymagany]

Kwota transakcji. Jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2 po kropce.

9. currency string{1,3} [wymagany]

Waluta transakcji.

40. transferDate string{14}

Moment zautoryzowania transakcji, przekazywany w formacie YYYYMMDDhhmmss.

Występuje jedynie dla transferStatus=SUCCESS.

41. transferStatus enum [wymagany]

Status autoryzacji transakcji rozliczeniowej.

Przyjmuje następujące wartości:

PENDING – przelew oczekuje na wykonanie

SUCCESS – przelew zlecono do banku

FAILURE – nie można wykonać przelewu, np. błędny numer rachunku

42. transferStatusDetails enum

Szczegółowy status transakcji, wartość może być ignorowana przez Serwis Partnera.

Przyjmuje poniższe wartości (lista może zostać rozszerzona):

AUTHORIZED – transakcja przekazana do realizacji w banku

CONFIRMED – transakcja potwierdzona w banku (fizycznie wysłane pieniądze)

CANCELLED – transakcja anulowana przez Serwis Partnera lub Call Center (np. na prośbę Serwisu)

ANOTHER_ERROR – wystąpił inny błąd przy przetwarzaniu transakcji

43. title string{1,140}

Tytuł przelewu rozliczającego transakcję. W niektórych przypadkach, niezależnych od BM tytuł przelewu rozliczeniowego może zostać samodzielnie zmodyfikowany przez Bank, z którego nastąpiło rozliczenie.

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:

ĘęÓ󥹌śŁłŻżŹźĆćŃń\\s.-/,!@#%\^\*()\_=+\[\]{};:?

44. receiverBank string{1,64}

Nazwa banku, do którego System wykonał przelew.

45. receiverNRB string{26}

Numer rachunku bankowego odbiorcy przelewu.

46. receiverName string{1,140}

Nazwa odbiorcy przelewu.

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:

ĘęÓ󥹌śŁłŻżŹźĆćŃń\\s.-/,!@#%\^\*()\_=+\[\]{};:?

47. receiverAddress string{1,140}

Adres odbiorcy przelewu.

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:

ĘęÓ󥹌śŁłŻżŹźĆćŃń\\s.-/,!@#%\^\*()\_=+\[\]{};:?

48. senderBank string{1,64}

Nazwa banku, za pomocą którego System wykonał przelew.

49. senderNRB string{26}

Numer rachunku bankowego nadawcy przelewu.

hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

Odpowiedź na powiadomienie

W odpowiedzi na powiadomienie oczekiwany jest tekst w formacie XML (nie kodowany Base64), zwracany przez Serwis Partnera w tej samej sesji HTTP, zawierający potwierdzenie otrzymania statusu transakcji.

Struktura potwierdzenia (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<confirmationList>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<transactionsConfirmations>
			<transactionConfirmed>
				<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
				<confirmation>Confirmation</confirmation>
			</transactionConfirmed>
		</transactionsConfirmations>
		<hash>Hash</hash>
	</confirmationList>

Element confirmation służy do przekazania stanu weryfikacji autentyczności transakcji przez Serwis Partnera. Wartość elementu wyznaczana jest przez sprawdzenie poprawności wartości parametru serviceID, a także weryfikację zgodności wyliczonego skrótu z wartością przekazaną w polu hash.

Przewidziano dwie wartości tego elementu:

a) CONFIRMED – parametr hash jest zgodny – transakcja

autentyczna;

b) NOTCONFIRMED – parametr hash jest niezgodny– transakcja

nieautentyczna;

W wypadku braku poprawnej odpowiedzi na wysłane powiadomienia, System podejmie kolejne próby przekazania nowego statusu po upływie określonego czasu. Serwis Partnera powinien wykonywać własną logikę biznesową, jedynie po pierwszym komunikacie o danym statusie płatności.

WSKAZÓWKA: Warto zapoznać się ze Schematem ponawiania komunikatów ITN/ISTN/IPN/RPAN/RPDN. Zaleca się również zapoznanie z częścią Monitoring komunikacji ITN/ISTN/IPN/RPAN/RPDN.

Szczegółowy opis zachowania i zmiany statusów rozliczenia (transferStatus)

W podstawowym modelu, System dostarczy jedynie status SUCCESS, możliwe jest jednak dokładniejsze powiadamianie. Opcja pełna powinna być zgłoszona podczas integracji i wiąże się z poniższym schematem przejść statusów.

Zlecenie transakcji rozliczeniowej powoduje wysłanie statusu PENDING. Później system dostarczy SUCCESS lub FAILURE. Dla transakcji, dla której wystąpił status SUCCESS, nie powinna już nastąpić zmiana statusu na FAILURE. Może jednakże nastąpić zmiana statusu szczegółowego (kolejne komunikaty o zmianie statusu szczegółowego są jedynie informacyjne i nie powinny pociągać za sobą ponownego wykonywania żadnej logiki biznesowej).

W szczególnych przypadkach (np. błąd w banku) transakcja pierwotnie potwierdzona, może zostać przekazana do ponownego wykonania, a więc zmienić swój status na PENDING i ponownie na SUCCESS.

Innym szczególnym przypadkiem może być status FAILURE (np. po błędzie wewnętrznym Systemu), następnie zastąpiony statusem SUCCESS.

Monitoring komunikacji ITN/ISTN/IPN/RPAN/RPDN

System wykonuje cykliczne odpytania adresu ITN/ISTN/RPAN/RPDN w celu wykrycia ewentualnych problemów z połączeniem, nieprawidłowego certyfikatu serwera itp. Analiza następuje na podstawie kilku, najczęściej pustych żądań typu GET i POST. Domyślna częstotliwość wykonywania reguł sprawdzających to 1h.

Serwis Partnera powinien uwzględnić istnienie tego mechanizmu podczas ewentualnego logowania komunikatów/powiadamianiu o płatnościach. Wskazane są odpowiedzi statusem HTTP 200 na odpytania monitoringowe.

Usługi dodatkowe

Odpytywanie o listę aktualnie dostępnych Kanałów Płatności

Opis

Aby zbudować w Serwisie widok wyboru metody płatności, System umożliwia zdalne odpytanie o aktualną listę kanałów płatności. W tym celu należy wywołać metodę gatewayList (https://host_bramki/gatewayList/v2) z odpowiednimi parametrami (w formacie JSON). Wszystkie parametry przekazywane są za pomocą technologii REST. Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.

Lista dostępnych parametrów

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. ServiceID integer [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera.

2. MessageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID). Wartość pola musi być unikalna dla Serwisu Partnera.

3. Currencies string{0,1000} [wymagany]

Lista walut, których lista dostępnych kanałów ma być zwrócona.

Lista powinna być minimum jednoelementowa. Dopuszczalne jedynie wartości: PLN, EUR, GBP oraz USD.

Hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

Przykładowy komunikat

	{
		"ServiceID": 47498,
		"MessageID": "11111111111111111111111111111111",
		"Hash":"aeaa52d56d9f0f4906e9affc7719911584c0eaef2c88178ffd1e20771db0fe07",
		"Currencies":"PLN,EUR”
	}

Odpowiedź na żądanie

W odpowiedzi na żądanie zwracana jest (w tej samej sesji HTTP) lista, zawierająca kolejne Kanały płatności (gatewayID), ich nazwę, typ, opis, adres logotypu oraz informację o stanie oraz aktualności statusu (będzie on odświeżany co kilka minut).

Poniżej opis tych pól:

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. result string{1,5} [wymagany]

Status odpowiedzi.

Dopuszczalne wartości:

OK

ERROR

2. errorStatus string{1,100} [wymagany]

Status błędu, wypełniany w przypadku błędu (w przeciwnym wypadku null).

3. errorStatus string{1,500} [wymagany]

Opis błędu, wypełniany w przypadku błędu (w przeciwnym wypadku null).

4. serviceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera; pochodzi z żądania metody.

5. messageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID); pochodzi z żądania metody.

gatewayList list

Lista zawierająca kolejne kanały płatności (pusta w przypadku braku skonfigurowanych kanałów płatności).

6. gatewayID integer{1,5} [wymagany]

Identyfikator Kanału Płatności, za pomocą, którego Klient może uregulować płatność.

7. gatewayName string{1,200} [wymagany]

Nazwa Kanału Płatności, którą można wyświetlić na liście dostępnych banków.

8. gatewayType string{1,30}

Typ, służący przede wszystkim do grupowania Kanałów Płatności na ich liście.

Parametr przyjmuje aktualnie poniższe wartości (ale lista ta może zostać rozszerzona):

- PBL – najliczniejsza grupa kanałów, w których autoryzacja płatności odbywa się po automatycznym przekierowaniu i uzupełnieniu danych do przelewu w bankowości elektronicznej

- Szybki Przelew – uzupełnienie powyższej grupy o banki, niewspierające automatycznego uzupełniania danych do przelewu po zalogowaniu do bankowości elektronicznej

- BLIK – szybkie płatności z aplikacji mobilnej

- Karta płatnicza – płatność z podaniem danych kartowych (na bezpiecznej formatce kartowej BM, na natywnej formatce w aplikacji mobilnej, lub za pomocą iFrame).

- Portfel elektroniczny – płatność z użyciem instrumentów typu Visa, Google Pay, Apple Pay etc.

- Płatność automatyczna – płatność z użyciem zapisanej w Systemie karty

- Raty online – płatności z użyciem produktów ratalnych

9. bankName string{1,32}

Nazwa banku.

10. iconURL string{1,100}

Adres, z którego można pobrać logotyp Kanału Płatności.

11. state string{1,64} [wymagany]

Informacja o stanie dostępności kanału.

Przyjmuje wartości:

- OK – kanał dostępny

- TEMPORARY_DISABLED – kanał chwilowo niedostępny (np. z powodu prac po stronie banku)

- DISABLED – kanał niedostępny (usługa zawieszona na dłuższy okres)

12. stateDate string{1,19}

Moment ostatniej aktualizacji statusu Kanału Płatności; przykładowa wartość: 2014-10-30 07:54:50.

13. gatewayDescription string{1,1000}

Opcjonalne pole opisujące kanał płatności. Można wyświetlić po jego zaznaczeniu.

14. inBalanceAllowed boolean

Informacja czy kanał może być użyty (po uzgodnieniach biznesowych) do zasilania salda przedpłaconego (start transakcji z użyciem parametru TransactionSettlementMode=NONE).

15. minValidityTime integer

Minimalny czas ważności transakcji w minutach. Pojawia się dla kanałów gdzie ustalenie statusu płatności trwa dłużej niż zwykle.

currencyList lista [wymagany]

Lista zawierająca waluty dostępne dla kanału płatności, wraz z ograniczeniami kwot.

16. currency string{3} [wymagany]

Waluta, którą można opłacić tym kanałem. W przypadku dostępności dla danego kanału płatności w wielu walutach, lista będzie zawierać więcej niż jeden element.

Dopuszczalne jedynie wartości: PLN, EUR, GBP oraz USD.

Do liczenia wartości Hash pobierane są wartości kolejnych węzłów currencyList.

17. minAmount amount

Minimalna kwota transakcji, którą można opłacić tym kanałem. Jako separator dziesiętny używana jest kropka - '.' Format: 0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2 po kropce. Pole występuje tylko dla niektórych kanałów, wartość jest wyrażona w walucie pola currency.

Do liczenia wartości Hash pobierane są wartości kolejnych węzłów currencyList.

18. maxAmount amount

Maksymalna kwota transakcji, którą można opłacić tym kanałem. Jako separator dziesiętny używana jest kropka - '.' Format: 0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2 po kropce. Pole występuje tylko dla niektórych kanałów, wartość jest wyrażona w walucie pola currency.

Do liczenia wartości Hash pobierane są wartości kolejnych węzłów currencyList.

hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

Przykładowa odpowiedź

	{
		"result": "OK",
		"errorStatus": null,
		"description": null,
		"serviceID": "47498",
		"messageID": "11111111111111111111111111111111",
		"gatewayList": [
			{
				"gatewayID": 1500,
				"gatewayName": "PBC płatność testowa",
				"gatewayType": "PBL",
				"bankName": "NONE",
				"iconURL": "https://platnosci.bm.pl/pomoc/grafika/1500.gif",
				"state": "OK",
				"stateDate": "2020-08-17 16:45:05",
				"gatewayDescription": null,
				"inBalanceAllowed": false,
				"minValidityTime": 5,
				"currencyList": [
					{
							"currency": PLN,
							"minAmount": 1.00,
							"maxAmount": 30000.00
					}
				]
			},
			{
				"gatewayID": 1800,
				"gatewayName": "mBank PSD2",
				"gatewayType": "PBL",
				"bankName": "NONE",
				"iconURL": "https://platnosci.bm.pl/pomoc/grafika/3.gif",
				"state": "OK",
				"stateDate": "2020-08-17 16:45:05",
				"gatewayDescription": null,
				"inBalanceAllowed": true,
				"currencyList": [
					{
							"currency": PLN,
							"minAmount": 0.01
					},
					{
							"currency": EUR
					}
				]
			}
		],
		"hash": "d3ffb125bd1effeb27f46af7fcbada36fb1b9df0ff81438db98ecd06f502c8b9",
	}

UWAGA: Wynik odpytania metody powinno się co odświeżać 1-2h (zbyt częste wołanie gatewayList zwiększy obciążenie obu systemów, nie wnosząc wiele korzyści). W przypadku braku lub nieprawidłowej odpowiedzi, należy wyświetlić ostatnią znaną i poprawną konfigurację Kanałów Płatności. Jest to drugi powód do przechowywania tymczasowej kopii gatewayList w Serwisie Partnera. Jako nieprawidłową odpowiedź należy traktować pustą odpowiedź, timeout, nieprawidłowy Hash, bądź pustą listę węzłów gateway.

Odpytywanie o listę aktualnie dostępnych zgód formalnych

Opis

Opis integracji umożliwiający używanie listy płatności osadzonej w serwisie (lub aplikacji mobilnej), bez kroków przejściowych. W niektórych przypadkach zamiast kroku przejściowego, standardowe zachowanie systemu przewiduje blokadę startu transakcji.

Należy wyświetlić odpowiednie treści formalne (a więc klauzule informacyjne oraz ew. regulaminy) już w momencie wyboru formy płatności, a następnie przekazać do Systemu Płatności Online potwierdzenie ich wyświetlenia oraz ew. akceptacji (w postaci identyfikatorów).

System umożliwia zdalne odpytanie o aktualną listę obowiązków i powiązanych treści formalnych. W tym celu należy wywołać metodę legalData (https://host_bramki/legalData) z odpowiednimi parametrami (w formacie JSON).

WSKAZÓWKA: Wszystkie parametry przekazywane są za pomocą technologii REST. Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.

Lista dostępnych parametrów

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. ServiceID integer [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera.

2. MessageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID). Wartość pola musi być unikalna dla Serwisu Partnera.

3. GatewayID integer{1,5} [wymagany]

Identyfikator Kanału Płatności, za pomocą, którego Klient zamierza uregulować płatność.

4. Language string{2} [wymagany]

Język, w jakim są prezentowane treści w Serwisie.

Dopuszczalne wartości PL, EN, DE, CS, ES, FR, IT, SK, RO, HU, UK. Użycie wartości innych niż PL powinno być potwierdzone w trakcie integracji i zależeć od faktycznego wyboru (przez Klienta) języka w Serwisie.

Hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

Przykładowy komunikat

	{
		"ServiceID": 102422,
		"MessageID": "11111111111111111111111111111111",
		"GatewayID": 1500,
		"Language": "PL",
		"Hash":"61789013d932e2bc728d6206f7e9222b93e3176f7f07f6aa8cce1ccd65afaf0d"
	}

Lista zwracanych parametrów

W odpowiedzi na żądanie zwracana jest (w tej samej sesji HTTP) lista, zawierająca kolejne treści formalne w postaci: ID, typ i brzmienie treści, ich umiejscowienie w Serwisie, adres do regulaminu oraz inne informacje dodatkowe.

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. result string{1,5} [wymagany]

Status odpowiedzi.

Dopuszczalne wartości:

OK

ERROR

2. errorStatus string{1,100} [wymagany]

Status błędu, wypełniany w przypadku błędu. W przeciwnym wypadku null.

3. description string{1,500} [wymagany]

Opis błędu, wypełniany w przypadku błędu. W przeciwnym wypadku null.

4. serviceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera; pochodzi z żądania metody.

5. messageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID). Pochodzi z żądania metody.

6. gatewayID integer{1,5} [wymagany]

Identyfikator Kanału Płatności, za pomocą, którego Klient może uregulować płatność.

7. language string{2} [wymagany]

Język, w jakim System zwraca treści (klauzule i regulaminy).

8. serviceModel string{1,20} [wymagany]

Pole oznaczające model, w którym pracuje serwis, na potrzeby ew. przyszłych wytycznych w oparciu o te wartości (aktualnie o wartościach: MERCHANT, PAYER). W tym momencie powinno być ignorowane.

regulationList list [wymagany]

Lista zawierająca treści formalne dostępne dla kanału płatności.

9. regulationID integer{1,10} [wymagany]

Identyfikator treści formalnej, który (w przypadku jego akceptacji przez Klienta) powinien być przekazany w parametrze startowym DefaultRegulationAcceptanceID, lub RecurringAcceptanceID (odpowiednio dla typu DEFAULT i RECURRING). Sposób akceptacji określają pola showCheckbox i isCheckboxRequired.

UWAGA: Ta wartość może się powtarzać dla wywołań o różnych GatewayID, gdyż regulaminy są przyporządkowane raczej grupie kanałów płatności, a nie pojedynczym kanałom.

10. type string{1,64} [wymagany]

Typ obowiązku formalnego.

Przewidziane wartości:

- DEFAULT – klauzula (lub klauzule) oraz regulamin płatności w modelu usługi świadczonej przez BM na rzecz Klienta

- RECURRING – klauzule (lub klauzule) oraz regulamin płatności automatycznej. Wartość dostępna tylko, jeśli skonfigurowana jest usługa płatności automatycznej

- PSD2 – klauzula dedykowana kanałom typu PSD2 (w tej chwili wartość nie jest używana)

- RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

- PRIVACY – klauzula informacyjna dotycząca polityki prywatności

11. url string{1,500}

Adres do pliku z regulaminem (do samodzielnego osadzenia w Serwisie). Standardowo, jeśli tak stanowi obowiązek formalny, powinien być częścią jednej z jego klauzul, tj. pola inputLabel.

WSKAZÓWKA: Pojawia się w przypadku wystąpienia dokumentu powiązanego ze zgodą.

labelList list [wymagany]

Lista zawierająca klauzule dostępne dla danego obowiązku formalnego. Obowiązek ten może wymagać wyświetlenia jednej lub więcej treści.

12. labelID integer{1,10} [wymagany]

Identyfikator klauzuli, przekazywane na potrzeby diagnostyczne (może być przez Partnera ignorowany).

13. inputLabel string{1,500} [wymagany]

Treść klauzuli do wyświetlenia w Serwisie w powiązaniu z odpowiednim regulationID. W niektórych przypadkach może zawierać link do regulaminu.

14. placement boolean

Informacja, stanowiąca sugestię, gdzie umieścić klauzule.

Aktualne wartości:

- TOP_OF_PAGE – na górze Serwisu (np. w okolicach logo/bannera górnego)

- NEAR_PAYWALL – w okolicach listy kanałów płatności (bezpośrednio nad, pod lub obok)

- ABOVE_BUTTON – nad przyciskiem „Rozpocznij płatność"

- BOTTOM_OF_PAGE – na samym dole strony (zazwyczaj dotyczy klauzul informacyjnych RODO, PRIVACY)

15. showCheckbox boolean [wymagany]

Informacja czy klauzula powinna być wyświetlana obok checkboxa do akceptacji przez użytkownika.

16. checkboxRequired boolean [wymagany]

Informacja, czy wyświetlany Checkbox musi zostać zaznaczony przez użytkownika, aby móc przejść do płatności.

UWAGA: W przypadku wartości true, należy zablokować przycisk „Rozpocznij płatność", do czasu zaznaczenia checkboxa.

hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera.

Przykładowa odpowiedź

	{
		"serviceID": "102422",
		"messageID": "11111111111111111111111111111111",
		"gatewayID": "1500",
		"language": "PL",
		"serviceModel": "PAYER",
		"regulationList": [
			{
				"regulationID": 6288,
				"type": "RECURRING",
				"url": "https://host/path?params",
				"labelList": [
					{
						"labelID": 1,
						"inputLabel": "<ul><li>\r\n        Zapoznałem się i akceptuję <a id=\"regulations_pdf\" target=\"_blank\" href="?r=ttps://host/path?params>Regulamin świadczenia usług płatniczych</a> oraz <a class=\"privacy-policy\" href=\"https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf\" target=\"_blank\">Politykę prywatności</a></li><li>\r\n        Chcę aby usługa została zrealizowana niezwłocznie, a w przypadku odstąpienia od umowy, wiem, że nie otrzymam zwrotu poniesionych kosztów za usługi zrealizowane na moje żądanie do chwili odstąpienia od umowy\r\n      </li></ul>",
						"placement": "ABOVE_BUTTON",
						"showCheckbox": true,
						"checkboxRequired": true
					}
				]
			},
			{
				"regulationID": 1,
				"type": "PRIVACY",
				"labelList": [
					{
						"labelID": 1,
						"inputLabel": " Blue Media korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z <a class=\"privacy-policy\" href=\"https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf\" target=\"_blank\">Polityką prywatności Blue Media S.A. </a> Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki lub oprogramowania urządzenia.
						"placement": "BOTTOM_OF_PAGE",
						"showCheckbox": false,
						"checkboxRequired": false
					}
				]
			}
		],
		"hash": "61789013d932e2bc728d6206f7e9222b93e3176f7f07f6aa8cce1ccd65afaf0d",
		"result": "OK",
		"errorStatus": null,
		"description": null
	}

Opis obsługi odpowiedzi

Ponieważ wymogi formalne dotyczące treści klauzul, ich rozmieszczenie oraz sposób akceptacji zależą od stosowanego kanału płatniczego, metoda ta powinna być wywoływana każdorazowo po jego wyborze (stąd obowiązkowy parametr GatewayID).

Odpowiednie treści i zachowanie powinny być dynamicznie dostosowywane do odpowiedzi z Systemu (np. powinien pojawić się wymagany checkbox z klauzulą informacyjną oraz linkiem do regulaminu). Oczywiście, aby aplikacja działała szybko, mile widziane jest używanie cache do zapamiętywania odpowiedzi niedawno wykonanych wywołań (np. na 15 minut).

Wyświetlona (i ew. zatwierdzona) w momencie przejścia do płatności zgoda, powinna być potwierdzona w Systemie poprzez dołączenie do komunikatu startu transakcji w parametrze startowym jej identyfikatora (a więc odpowiednią wartość regulationID).

W zależności od wartości pola type regulaminu:

- dla wyświetlanej/akceptowanej klauzuli o type=DEFAULT:

a. do parametru DefaultRegulationAcceptanceID powinna trafiać jej wartość regulationID;

b. do parametru DefaultRegulationAcceptanceState powinna trafić wartość ACCEPTED oraz

c. do parametru DefaultRegulationAcceptanceTime powinna trafić wartość odpowiadająca chwili akceptacji zgody poprzez zaznaczenie checkboxa oraz kliknięcie przycisku „Rozpocznij płatność"

- dla wyświetlanej/akceptowanej klauzuli o type=RECURRING:

a. do parametru RecurringAcceptanceID powinna trafiać jej wartość regulationID;

b. do parametru RecurringAcceptanceState powinna trafić wartość ACCEPTED oraz

c. do parametru RecurringAcceptanceTime powinna trafić wartość odpowiadająca chwili akceptacji zgody poprzez zaznaczenie checkboxa oraz kliknięcie przycisku „Rozpocznij płatność"

UWAGA: Pola (np. serviceModel, url, labelID) i wartości pól (np. PSD2, RODO, PRIVACY) metody legalData nie są wymagane do obsługi, ale należy przewidzieć możliwość ich występowania w odpowiedzi na żądanie.

Odpytanie o stan salda

Opis

Dla wszystkich serwisów możliwe jest odpytanie o aktualny stan salda. W tym celu należy wywołać metodę balanceGet (https://domena_bramki/webapi/balanceGet) z odpowiednimi parametrami. Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST (Content-Type: application/x-www-form-urlencoded). Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.

Lista dostępnych parametrów dla aktualnego stanu salda

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. ServiceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera.

1. BalancePointID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Punktu Rozliczeń.

UWAGA: Wymagane jedno z pól ServiceID lub BalancePointID. Podanie obu spowoduje zatrzymanie przetwarzania żądania oraz błąd http.

2. MessageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID). Wartość pola musi być unikalna dla Serwisu Partnera.

3. PlenipotentiaryID string{8,8}

Identyfikator pełnomocnika. Jeżeli jest obecny to do obliczania Hash jest używany klucz współdzielony pełnomocnika, a nie główny klucz serwisu/punktu rozliczeń. Wpływa też na Hash w odpowiedzi na ten komunikat.

WAŻNE! Użycie tego pola wymaga specjalnych uzgodnień biznesowych.

Hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Stosowany jest klucz współdzielony przypisany do zastosowanego identyfikatora konfiguracji (Serwisu, bądź Punktu Rozliczeń). Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera.

Odpowiedź na żądanie aktualnego salda

W odpowiedzi na żądanie zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML, zawierający potwierdzenie przyjęcia operacji do realizacji lub opis błędu.

Struktura potwierdzenia (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
	<balanceGet>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<messageID>MessageID</messageID>
		<balance>Balance</balance>
		<currency>Currency</currency>
		<hash>Hash</hash>
	</balanceGet>

lub

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
	<balanceGet>
		<balancePointID>BalancePointID</balancePointID>
		<messageID>MessageID</messageID>
		<balance>Balance</balance>
		<currency>Currency</currency>
		<hash>Hash</hash>
	</balanceGet>

Lista pól odpowiedzi

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. serviceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera. Pochodzi z żądania metody.

1. balancePointID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Punktu Rozliczeń. Pochodzi z żądania metody.

UWAGA: Zwrócone zostanie jedno z pól ServiceID lub BalancePointID.

2. messageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID). Pochodzi z żądania metody.

3. balance amount [wymagany]

Wartość salda; jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00.

4. currency string{1,3} [wymagany]

Waluta salda.

Dopuszczalne jedynie wartości: PLN, EUR, GBP oraz USD.

hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Stosowany jest klucz współdzielony przypisany do zastosowanego identyfikatora konfiguracji (Serwisu, bądź Punktu Rozliczeń). Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera.

Zasilanie salda

Opis

Dla serwisów posiadających saldo w Systemie, możliwe jest wykonanie operacji zasilenia salda na poczet przyszłych zwrotów. W tym celu należy wykonać start transakcji z parametrem TransactionSettlementMode o wartości NONE oraz Amount wskazującym kwotę zasilenia.

Skorzystanie z Przedtransakcji pozwoli na proste dostarczenie gotowej transakcji do płatnika (np. podając w CustomerEmail adres księgowości Partnera).

UWAGA: Usługa musi zostać uzgodnienia z opiekunem biznesowym. W modelu Marketplace konieczne będzie ponadto zbudowanie koszyka produktów wskazującego jaki Punkt Rozliczeń (BalancePointID) ma zostać zasilony.

Wypłaty z salda

Opis

Dla serwisów posiadających saldo w Systemie, możliwe jest wykonanie operacji wypłaty całości bądź części salda na zdefiniowany rachunek do rozliczeń. W tym celu należy wywołać metodę balancePayoff (https://domena_bramki/webapi/balancePayoff) z odpowiednimi parametrami.

Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST (Content-Type: application/x-www-form-urlencoded). Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.

Lista dostępnych parametrów dla wypłat z salda

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. ServiceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera.

1. BalancePointID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Punktu Rozliczeń.

UWAGA: Wymagane jedno z pól ServiceID lub BalancePointID. Podanie obu spowoduje zatrzymanie przetwarzania żądania oraz błąd http.

2. MessageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID), wartość pola musi być unikalna i wskazywać konkretne zlecenie wypłaty w Serwisie Partnera. Weryfikacja unikalności po stronie Systemu pozwala na ponawianie MessageID w przypadku problemów z komunikacją (ponowienie tej wartości skutkować będzie potwierdzeniem zlecenia, bez ponownego wykonania w Systemie).

3. Amount amount

Kwota wypłaty z salda (nie może być większa niż aktualne saldo serwisu); niepodanie tego parametru skutkuje wypłatą całości środków zgromadzonych na saldzie; jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00.

4. Currency string{1,3}

Waluta wypłaty. Domyślną walutą jest PLN (użycie innej waluty musi być uzgodnione w trakcie integracji). W ramach ServiceID obsługiwana jest jedna waluta.

Dopuszczalne jedynie wartości: PLN, EUR, GBP oraz USD.

5. CustomerNRB string{26}

Numer rachunku, na który ma być wykonana wypłata z salda. Domyślnie konfiguracja wypłat nie zezwala na definiowanie tej wartości w żądaniu metody balancePayoff. Należy takie zapotrzebowanie zgłosić w trakcie integracji.

UWAGA: W niektórych modelach użycie tego pola może następować jedynie w przypadku żądań z listy zaufanych IP oraz zastosowaniu jednego z 3 dodatkowych elementów:

- zabezpieczenie komunikacji certyfikatem klienckim lub

- zabezpieczenie komunikacji tunelem IPSec lub

- użycie wartości parametru CustomerNRB z listy zaufanych rachunków.

Administratorzy panelu Systemu (https://oplacasie.bm.pl/admin/) mogą samodzielnie aktualizować listy zaufanych IP i NRB w zakładce \'Kontrola dostępu\' konfiguracji serwisu. Dopuszczalne tylko cyfry. Jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków spoza Polski, wtedy pole przenosi IBAN i oczekiwany zakres danych pola zmienia się na: alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego (min. 15, max. 32 znaki).

6. SwiftCode string{8,11}

Kod swift odpowiadający podanemu numerowi rachunku.

Dopuszczalne tylko cyfry. Parametr podawany, jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków spoza Polski.

7. ForeignTransferMode string{4,5}

System jakim ma zostać wykonany zagraniczny przelew rozliczeniowy:

SEPA (Single Euro Payments Area) - możliwy do wykonania przelewu w walucie Euro w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i innych państwach na terenie Starego Kontynentu, np. Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako czy Andory,

SWIFT – przelewy zagraniczne niemożliwe do wykonania za pomocą SEPA (np. inna waluta niż Euro. Opcja ta wiąże się z wyższymi kosztami wykonania przelewu niż w przypadku SEPA.

Dopuszczalne wartości: SEPA i SWIFT. Parametr podawany, jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków spoza Polski.

8. ReceiverName string{35}

Nazwa odbiorcy wypłaty z salda. Domyślnie konfiguracja wypłat nie zezwala na definiowanie tej wartości w żądaniu metody balancePayoff. Należy takie zapotrzebowanie zgłosić w trakcie integracji.

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:

ĘęÓ󥹌śŁłŻżŹźĆćŃń\\s.-/,!()=\[\]{};:?

9. Title string{32}

Tytuł wypłaty z salda. Domyślnie konfiguracja wypłat nie zezwala na definiowanie tej wartości w żądaniu metody balancePayoff. Należy takie zapotrzebowanie zgłosić w trakcie integracji. W niektórych przypadkach, niezależnych od BM, ten tytuł może zostać samodzielnie zmodyfikowany przez Bank.

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:

ĘęÓ󥹌śŁłŻżŹźĆćŃń\\s.-/,!()\"

10. RemoteRefID string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator transakcji wejściowej nadany przez System oraz przekazywany do Partnera w komunikacie ITN transakcji wejściowej. Wartość w tym komunikacie służy wskazaniu instrumentu płatniczego (karty, rachunku etc.), który ma zostać użyty do wykonania wypłaty.

11. InvoiceNumber string{1,100}

Numer dokumentu finansowego w Serwisie. W tym komunikacie wartość służy wskazaniu faktury korygującej powiązanej z wypłatą.

12. PlenipotentiaryID string{8,8}

Identyfikator pełnomocnika. Jeżeli jest obecny to do obliczania Hash jest używany klucz współdzielony pełnomocnika, a nie główny klucz serwisu/punktu rozliczeń. Wpływa też na Hash w odpowiedzi na ten komunikat.

WAŻNE! Użycie tego pola wymaga specjalnych uzgodnień biznesowych.

hash string{1,128} [wymagany]

WSKAZÓWKA: Stosowany jest klucz współdzielony przypisany do zastosowanego identyfikatora konfiguracji (Serwisu, bądź Punktu Rozliczeń). Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera.\ Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo.

Odpowiedź na żądanie

W odpowiedzi na żądanie zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML, zawierający potwierdzenie wykonania operacji lub opis błędu (np. dla niewystarczającego salda; struktura komunikatu błędu w części Komunikaty błędu).

Struktura potwierdzenia (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
	<balancePayoff>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<messageID>MessageID</messageID>
		<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
		<hash>Hash</hash>
	</balancePayoff>

lub

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
	<balancePayoff>
		<balancePointID>BalancePointID</balancePointID>
		<messageID>MessageID</messageID>
		<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
		<hash>Hash</hash>
	</balancePayoff>

Opis pól

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. serviceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera. Pochodzi z żądania metody.

1. balancePointID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Punktu Rozliczeń. Pochodzi z żądania metody.

UWAGA: Zwrócone zostanie jedno z pól ServiceID lub BalancePointID.

2. messageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID). Pochodzi z żądania metody.

3. remoteOutID string{1,20} [wymagany]

Alfanumeryczny identyfikator transakcji rozliczeniowej nadany przez System płatności online.

hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera.

UWAGA: Za błąd uznać można wszystkie odpowiedzi inne, niż założona (tj. z niepoprawnymi polami, w szczególności pustym remoteOutID i/lub niepoprawnym hash). W przypadku, gdy System zautoryzuje nadawcę komunikatu zwrotu, jednak nie uda się wykonać operacji, odpowiedź będzie zgodna ze schematem opisanym w rozdziale Komunikaty błędu.

WAŻNE! W przypadku błędu komunikacji lub braku wystarczającego salda (np. ON_DEMAND_ERROR) można ponowić zlecenie. W przypadku blokady salda (BALANCE_DISABLED) lub nieaktywnej konfiguracji (PARTNER_DISABLED) nie należy ponawiać zlecenia.

Zwroty transakcji

Opis

Dla serwisów posiadających saldo w Systemie, możliwe jest wykonanie operacji zwrotu do Klienta całości bądź części kwoty wpłaconej na rzecz wskazanej transakcji. Skuteczny zwrot całości transakcji można wykonać jeden raz (w przypadku ponownej próby zlecenia zwrotu tej samej transakcji, System zwraca odpowiednio opisany błąd). Zwroty części kwoty transakcji można na niej wykonywać wiele razy, o ile ich suma nie przekroczy kwoty wpłaty.

Aby wykonać zwrot transakcji, należy wywołać metodę transactionRefund (https://domena_bramki/webapi/transactionRefund) z odpowiednimi parametrami. Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST (Content-Type: application/x-www-form-urlencoded). Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.

Lista dostępnych parametrów

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. ServiceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera.

2. MessageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID), wartość pola musi być unikalna i wskazywać konkretne zlecenie wypłaty w Serwisie Partnera. Weryfikacja unikalności po stronie Systemu pozwala na ponawianie MessageID w przypadku problemów z komunikacją (ponowienie tej wartości skutkować będzie potwierdzeniem zlecenia, bez ponownego wykonania w Systemie).

3. RemoteID string{1,20} [wymagany]

Alfanumeryczny identyfikator zwracanej transakcji wejściowej nadany przez System oraz przekazywany do Partnera w komunikacie ITN transakcji wejściowej.

4. Amount amount

Kwota wypłaty z salda (nie może być większa niż aktualne saldo serwisu); niepodanie tego parametru skutkuje wypłatą całości środków zgromadzonych na saldzie; jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00.

W modelu Marketplace, pole musi być puste (zwrot całkowity). W przeciwnym wypadku nie byłoby możliwości wskazania punktu/ów rozliczeń, do obciążenia za taką operację. Przy zwrocie całkowitym saldo jest potrącane zgodnie z sumą kwot produktów danego punktu rozliczeń.

5. Currency string{1,3}

Waluta wypłaty. Domyślną walutą jest PLN (użycie innej waluty musi być uzgodnione w trakcie integracji). W ramach ServiceID obsługiwana jest jedna waluta.

Dopuszczalne jedynie wartości: PLN, EUR, GBP oraz USD.

Hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera.

W odpowiedzi na żądanie zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML, zawierający potwierdzenie wykonania operacji lub opis błędu (opis poniżej).

Struktura potwierdzenia (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
	<transactionRefund>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<messageID>MessageID</messageID>
		<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
		<hash>Hash</hash>
	</transactionRefund>

Opis pól

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. serviceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera. Pochodzi z żądania metody.

2. messageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID). Pochodzi z żądania metody.

3. remoteOutID string{1,20} [wymagany]

Alfanumeryczny identyfikator transakcji rozliczeniowej nadany przez System płatności online.

hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera.

Opcja wykonywania zwrotów do opłaconych transakcji możliwa jest do 12 miesięcy wstecz, licząc od daty rozpoczęcia transakcji. Wyjątek stanowią płatności BLIK, które ze względu na ograniczenia czasowe po stronie dostawcy Kanału płatności, można zwracać do 6 miesięcy wstecz.

Powyższe terminy dotyczą realizowania zwrotów poprzez panel administracyjny oraz transactionRefund, np. za pośrednictwem własnych narzędzi administracyjnych. Po ich przekroczeniu zostanie zwrócony błąd (TRANSACTION_TOO_OLD_TO_REFUND).

W przypadku błędu komunikacji, braku wystarczającego salda oraz nieodpowiedniego statusu transakcji można ponowić zlecenie. Za błąd uznać można wszystkie odpowiedzi inne niż założona (tj. z niepoprawnymi polami, w szczególności pustym remoteOutID i/lub niepoprawnym hash). W przypadku, gdy System zautoryzuje nadawcę komunikatu zwrotu, jednak nie uda się wykonać operacji, w odpowiedzi zwrócony zostanie komunikat błędu.

Zwroty produktu

Opis

Dla serwisów posiadających saldo w Systemie oraz podających w koszyku produktów parametr productID, możliwe jest wykonanie operacji zwrotu do Klienta całości, bądź części kwoty wpłaconej na rzecz wskazanego produktu. Skuteczny zwrot całości kwoty produktu można wykonać jeden raz (w przypadku ponownej próby zlecenia zwrotu tego samego produktu, System zwraca odpowiednio opisany błąd). Zwroty części kwoty produktu można na nim wykonywać wiele razy, o ile ich suma nie przekroczy kwoty wpłaconej na rzecz produktu.

Aby wykonać zwrot produktu, należy wywołać metodę productRefund (https://domena_bramki/webapi/productRefund) z odpowiednimi parametrami. Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST (Content-Type: application/x-www-form-urlencoded). Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.

Lista parametrów

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. ServiceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera.

2. MessageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID), wartość pola musi być unikalna i wskazywać konkretne zlecenie wypłaty w Serwisie Partnera. Weryfikacja unikalności po stronie Systemu pozwala na ponawianie MessageID w przypadku problemów z komunikacją (ponowienie tej wartości skutkować będzie potwierdzeniem zlecenia, bez ponownego wykonania w Systemie).

3. RemoteID string{1,20} [wymagany]

Alfanumeryczny identyfikator zwracanej transakcji wejściowej nadany przez System oraz przekazywany do Partnera w komunikacie ITN transakcji wejściowej.

4. ProductID string{1,36} [wymagany]

Identyfikator zwracanego produktu.

5. Amount amount

Kwota zwrotu (nie może być większa niż kwota produktu oraz aktualne saldo serwisu + ew. kwota prowizji za zwrot). Niepodanie tego parametru skutkuje zwrotem do Klienta całości środków wpłaconych na rzecz zwracanego produktu; jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00.

6. Currency string{1,3}

Waluta wypłaty. Domyślną walutą jest PLN (użycie innej waluty musi być uzgodnione w trakcie integracji). W ramach ServiceID obsługiwana jest jedna waluta.

Dopuszczalne jedynie wartości: PLN, EUR, GBP oraz USD.

Hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera.

Odpowiedź na żądanie

W odpowiedzi na żądanie zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML, zawierający potwierdzenie wykonania operacji lub opis błędu (opis poniżej).

Struktura potwierdzenia (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
	<productRefund>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<messageID>MessageID</messageID>
		<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
		<hash>Hash</hash>
	</productRefund>

Opis pól

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. serviceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera. Pochodzi z żądania metody.

2. messageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID). Pochodzi z żądania metody.

3. remoteOutID string{1,20} [wymagany]

Alfanumeryczny identyfikator transakcji rozliczeniowej nadany przez System płatności online.

hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera.

Opcja wykonywania zwrotów do opłaconych transakcji możliwa jest do 12 miesięcy wstecz, licząc od daty rozpoczęcia transakcji. Wyjątek stanowią płatności BLIK, które ze względu na ograniczenia czasowe po stronie dostawcy Kanału płatności, można zwracać do 6 miesięcy wstecz.

Powyższe terminy dotyczą realizowania zwrotów poprzez panel administracyjny oraz productRefund, np. za pośrednictwem własnych narzędzi administracyjnych. Po ich przekroczeniu zostanie zwrócony błąd (TRANSACTION_TOO_OLD_TO_REFUND).

W przypadku błędu komunikacji, braku wystarczającego salda oraz nieodpowiedniego statusu transakcji można ponowić zlecenie. Za błąd uznać można wszystkie odpowiedzi inne niż założona (tj. z niepoprawnymi polami, w szczególności pustym remoteOutID i/lub niepoprawnym hash). W przypadku, gdy System zautoryzuje nadawcę komunikatu zwrotu, jednak nie uda się wykonać operacji, w odpowiedzi zwrócony zostanie komunikat błędu.

Zlecenie rozliczenia wpłaty

Opis

UWAGA: Funkcjonalność w przygotowaniu.

Istnieje możliwość wyłączenia automatycznego rozliczania wpłat oraz umożliwienia Partnerowi podjęcia każdorazowo decyzji (np. na podstawie danych wpłacającego lub statusu weryfikacji wpłaty), gdzie i w jakiej formie wykonać rozliczenie. W takim przypadku, dla zrealizowanych wpłat, System będzie oczekiwał na zainicjowanie przelewu poprzez wywołanie metody transactionSettlement (https://domena_bramki/transactionSettlement) z odpowiednimi parametrami.

Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST (Content-Type: application/x-www-form-urlencoded). Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.

Lista dostępnych parametrów dla rozliczenia wpłaty

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. ServiceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera.

2. MessageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID). Wartość pola musi być unikalna dla Serwisu Partnera.

3. RemoteID string{1,20} [wymagany]

Alfanumeryczny identyfikator transakcji nadany przez System oraz przekazywany do Partnera w komunikacie ITN transakcji wejściowej.

4. CustomerNRB string{26}

Numer rachunku, na który ma być wykonane rozliczenie transakcji.

UWAGA: W niektórych modelach użycie tego pola wymusza dodatkowe zabezpieczenie komunikacji certyfikatem klienckim lub tunelem IPSec (bez takiej integracji komunikaty będą odrzucane). Można tego uniknąć definiując podczas integracji zwolnioną z tego obowiązku listę zaufanych rachunków do rozliczeń. Administratorzy dostępów panelu Systemu Płatności Online (https://oplacasie.bm.pl/admin/) mogą samodzielnie aktualizować listę w zakładce \'Kontrola dostępu\' konfiguracji serwisu.

Dopuszczalne tylko cyfry. Jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków spoza Polski, wtedy pole przenosi IBAN i oczekiwany zakres danych pola zmienia się na: alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego (min. 15, max. 32 znaki).

5. SwiftCode string{8,11}

Kod swift odpowiadający podanemu numerowi rachunku.

Dopuszczalne tylko cyfry. Parametr podawany, jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków spoza Polski.

6. ForeignTransferMode string{4,5}

System jakim ma zostać wykonany zagraniczny przelew rozliczeniowy:

SEPA (Single Euro Payments Area) - możliwy do wykonania przelewu w walucie Euro w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i innych państwach na terenie Starego Kontynentu, np. Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako czy Andory,

SWIFT – przelewy zagraniczne niemożliwe do wykonania za pomocą SEPA (np. inna waluta niż Euro. Opcja ta wiąże się z wyższymi kosztami wykonania przelewu niż w przypadku SEPA.

Dopuszczalne wartości: SEPA i SWIFT. Parametr podawany, jeśli w trakcie integracji ustalono wykorzystanie rachunków spoza Polski.

7. Title string{1,95}

Tytuł przelewu rozliczającego transakcję, parametr przeznaczony wyłącznie dla Serwisów Partnera rozliczanych przelewem po każdej wpłacie (patrz Model rozliczeń po każdej wpłacie). W niektórych przypadkach, niezależnych od BM tytuł przelewu rozliczeniowego może zostać samodzielnie zmodyfikowany przez Bank, z którego nastąpiło rozliczenie.

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:

ĘęÓ󥹌śŁłŻżŹźĆćŃń\\s.-/,!()\"

8. ReceiverName string{1,35}

Nazwa odbiorcy przelewu rozliczającego transakcję, parametr przeznaczony wyłącznie dla Serwisów Partnera rozliczanych przelewem po każdej wpłacie (patrz Model rozliczeń po każdej wpłacie).

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu:

ĘęÓ󥹌śŁłŻżŹźĆćŃń\\s.-/,!()=\[\]{};:?

Hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera.

Odpowiedź na żądanie

W odpowiedzi na żądanie zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML, zawierający potwierdzenie wykonania operacji lub opis błędu.

Struktura potwierdzenia (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
	<transactionSettlement>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<messageID>MessageID</messageID>
		<remoteOutID>RemoteOutID</remoteOutID>
		<hash>Hash</hash>
	</transactionSettlement>

Opis pól

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. serviceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera. Pochodzi z żądania metody.

2. messageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID). Pochodzi z żądania metody.

3. remoteOutID string{1,20} [wymagany]

Alfanumeryczny identyfikator transakcji rozliczeniowej nadany przez System płatności online.

hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera.

W przypadku błędu (komunikacji, braku wystarczającego salda, nieodpowiedniego statusu transakcji itp.) podczas zlecania rozliczenia, można ponowić zlecenie z tym samym MessageID. Za błąd uznać można wszystkie odpowiedzi inne, niż założona (tj. z niepoprawnymi polami, w szczególności pustym remoteOutID i/lub niepoprawnym hash). W przypadku, gdy System zautoryzuje nadawcę komunikatu zwrotu, jednak nie uda się wykonać operacji, w odpowiedzi zwrócony zostanie komunikat błędu.

Strona podsumowania transakcji

Opis

System umożliwia wyświetlanie Klientowi podsumowania transakcji. W tym celu Partner może budować linki uruchamiające z odpowiednimi parametrami metodę confirmation (https://domena_bramki/confirmation/payment). Wszystkie parametry przekazywane są metodą GET. Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.

Lista parametrów dla metody podsumowania transakcji

Przekierowanie Klienta z poprawnymi parametrami spowoduje wyświetlenie podsumowania transakcji (o treści zależnej od jej stanu) lub informacji o jej braku (jeśli System nie jej nie odnajdzie).

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. ServiceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera.

2. OrderID string{32} [wymagany]

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie Partnera i przekazany w starcie transakcji.

Hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera.

UWAGA: Usługa musi zostać aktywowana po uzgodnieniu z opiekunem biznesowym. Istnieje możliwość zmiany treści komunikatów lub dostosowanie szaty graficznej (podlegają one każdorazowo ustaleniom w formie roboczej podczas integracji).

Odpytanie o status transakcji

Opis

Dla wszystkich serwisów możliwe jest odpytanie o status transakcji. W tym celu należy wywołać metodę transactionStatus (https://domena_bramki/webapi/transactionStatus) z odpowiednimi parametrami.

Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST (Content-Type: application/x-www-form-urlencoded). Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.

Lista parametrów dostępnych dla statusu transakcji

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. ServiceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera.

2. OrderID string{32} [wymagany]

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie Partnera i przekazany w starcie transakcji.

Hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis Partnera.

Nagłówek HTTP dla zapytania o status transakcji

Do poprawnego odpytania należy, wraz z przekazywanymi parametrami, przesłać zdefiniowany nagłówek HTTP o odpowiedniej treści. Dołączony nagłówek powinien nosić nazwę \'BmHeader\' i posiadać następującą wartość \'pay-bm\', w całości powinien prezentować się następująco \'BmHeader: pay-bm\'. W przypadku poprawnego komunikatu zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML, zawierający wszystkie transakcje o wskazanym OrderID wraz z podstawowymi o nich informacjami.

WSKAZÓWKA: Sytuacja taka może mieć miejsce np. w przypadku, gdy Klient zmieni Kanał Płatności, wywoła ponownie ten sam start transakcji z historii przeglądarki itp. System umożliwia blokowanie takich przypadków, jednak opcja nie jest zalecana (nie byłoby możliwe opłacenie porzuconej transakcji).

Struktura odpowiedzi na zapytanie o status transakcji (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<transactionList>
	 <serviceID>ServiceID</serviceID>
	 <transactions>
	 <transaction>
		<orderID>OrderID</orderID>
		<remoteID>RemoteID</remoteID>
		<amount>999999.99</amount>
		<currency>PLN</currency>
		<gatewayID>GatewayID</gatewayID>
		<paymentDate>YYYYMMDDhhmmss</paymentDate>
		<paymentStatus>PaymentStatus</paymentStatus>         
		<paymentStatusDetails>PaymentStatusDetails</paymentStatusDetails>
	 </transaction>
	…
	 <transaction>
		<orderID>OrderID</orderID>
		<remoteID>RemoteID</remoteID>
		<amount>999999.99</amount>
		<currency>PLN</currency>
		<gatewayID>GatewayID</gatewayID>
		<paymentDate>YYYYMMDDhhmmss</paymentDate>
		<paymentStatus>PaymentStatus</paymentStatus>         
		<paymentStatusDetails>PaymentStatusDetails</paymentStatusDetails>
	 </transaction>
	 </transactions>
	 <hash>Hash</hash>
	</transactionList>

Lista pól dla zapytania o status transakcji

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. serviceID string{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera, nadawany w trakcie rejestracji usługi, jednoznacznie identyfikuje Serwis Partnera w Systemie płatności online.

2. orderID string{1,32} [wymagany]

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie Partnera i przekazany w starcie transakcji.

3. remoteID string{1,20} [wymagany]

Alfanumeryczny identyfikator transakcji nadany przez System płatności online.

5. amount amount [wymagany]

Kwota transakcji jako separator dziesiętny używana jest kropka - \'.\' Format: 0.00; maksymalna długość: 14 cyfr przed kropką i 2 po kropce.

6. currency string{1,3} [wymagany]

Waluta transakcji.

7. gatewayID string{1,5}

Identyfikator Kanału Płatności, za pomocą, którego Klient uregulował płatność.

8. paymentDate string{14} [wymagany]

Moment zautoryzowania transakcji, przekazywany w formacie YYYYMMDDhhmmss.

9. paymentStatus enum [wymagany]

Status autoryzacji transakcji, przyjmuje wartości (opis zmian statusów dalej):

PENDING – transakcja rozpoczęta.

SUCCESS – poprawna autoryzacja transakcji, Serwis Partnera otrzyma środki za transakcje – można wydać towar/usługę.

FAILURE – transakcja nie została zakończona poprawnie.

10. paymentStatusDetails string{64}

Szczegółowy status transakcji, wartość może być ignorowana przez Serwis Partnera.

WSKAZÓWKA: Szczegółowy opis w części Szczegółowe statusy transakcji.

hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

UWAGA: Ponieważ metoda może zwrócić wiele transakcji, do Hash pobierane są kolejne transakcje (zgodnie z kolejnością występowania transakcji w odpowiedzi). W ramach danej transakcji zastosowanie ma kolejność zgodna z numerem obok pola (z wyłączeniem parametru ServiceID, poziom wyżej).

Przykład łańcucha funkcji skrótu

		Hash = funkcja(<serviceID> + „|” + 
	<orderID1> + „|” + <remoteID1> + „|” + <amount1> + „|” + <currency1> + „|” + <gatewayID1> + „|” + <paymentDate1> + „|” + <paymentStatus1> + „|” + <paymentStatusDetails1> + „|” +
	<orderID2> + „|” + <remoteID2> + „|” + <amount2> + „|” + <currency2> + „|” + <gatewayID2> + „|” + <paymentDate2> + „|” + <paymentStatus2> + „|” + <paymentStatusDetails2> + …

Obsługa odpowiedzi zapytania o status transakcji - propozycja obsługi wielu transakcji w odpowiedzi

Dokładnie jedna transakcja o statusie paymentstatus=SUCCESS

Poprawnie opłacona transakcja.

Proponowana treść komunikatu dla klienta:

„System poprawnie zarejestrował płatność."

Więcej niż jedna transakcja o statusie paymentstatus=SUCCESS

Wielokrotnie opłacona transakcja.

Proponowana treść komunikatu dla klienta:

„System zarejestrował więcej niż jedną płatność."

Istnieje RemoteID o statusie paymentstatus=PENDING i nie istnieje o statusie paymentstatus=SUCCESS

Transakcja oczekuje na opłacenie.

Proponowana treść komunikatu dla klienta:

„System oczekuje na płatność."

Istnieje przynajmniej jedna transakcja, ale nie ma innych statusów niż paymentstatus=FAILURE Transakcja anulowana.

Proponowana treść komunikatu dla klienta:

„System zarejestrował rezygnację z płatności bądź brak autoryzacji płatności."

Brak transakcji lub inny błąd

Nieudana próba znalezienia transakcji.

Proponowana treść komunikatu dla klienta:

„Transakcja nie została znaleziona."

Anulowanie nieopłaconej transakcji

Opis anulowania nieopłaconej transakcji

Dla wszystkich serwisów możliwe jest anulowanie rozpoczętej, ale nieopłaconej transakcji poprzez wywołanie metody transactionCancel (https://domena_bramki/webapi/transactionCancel) z odpowiednimi parametrami. Wszystkie parametry przekazywane są metodą POST (Content-Type: application/x-www-form-urlencoded).

Protokół rozróżnia wielkość liter zarówno w nazwach jak i wartościach parametrów. Wartości przekazywanych parametrów powinny być kodowane w UTF-8.

Lista parametrów dostępnych dla anulowania nieopłaconej transakcji

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. ServiceID sstring{1,10} [wymagany]

Identyfikator Serwisu Partnera.

2. MessageID string{32} [wymagany]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID). Wartość pola musi być unikalna dla Serwisu Partnera.

3. RemoteID string{1,20}

Alfanumeryczny identyfikator transakcji nadany przez System oraz przekazywany do Partnera w komunikacie ITN transakcji wejściowej. Jego podanie spowoduje anulowanie tylko jednej transakcji o wskazanym RemoteID, jeśli oczekuje na wpłatę (status PENDING).

4. OrderID string{32}

Identyfikator transakcji nadany w Serwisie Partnera i przekazany w starcie transakcji. Jego podanie (brak RemoteID) spowoduje anulowanie wszystkich transakcji oczekujących na wpłatę (status PENDING) o wskazanym OrderID (oraz ServiceID).

UWAGA: Wymagane jedno z pól OrderID lub RemoteID. Podanie obu spowoduje zatrzymanie przetwarzania żądania oraz błąd http.

Hash string{1,128} [wymagany]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

Nagłówek dla anulowania nieopłaconej transakcji

Do poprawnego odpytania należy, wraz z przekazywanymi parametrami, przesłać zdefiniowany nagłówek HTTP o odpowiedniej treści. Dołączony nagłówek powinien nosić nazwę \'BmHeader\' i posiadać następującą wartość \'pay-bm\'. W całości powinien prezentować się następująco:

'BmHeader: pay-bm'

W przypadku poprawnego komunikatu zwracany jest (w tej samej sesji HTTP) tekst w formacie XML, zawierający potwierdzenie wykonania operacji lub opis błędu.

Struktura potwierdzenia (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<transaction>
		<serviceID>ServiceID</serviceID>
		<messageID>MessageID</messageID>
		<confirmation>ConfStatus</confirmation>
		<reason>Reason</reason>
		<hash>Hash</hash>
	</transaction>

Lista parametrów dla anulowania nieopłaconej transakcji

WAŻNE! Kolejność atrybutów do wyliczenia Hash musi być zgodna z ich numeracją.

1. serviceID string{1,32} [wymagany dla confirmation=CONFIRMED]

Identyfikator Serwisu Partnera. Pochodzi z żądania metody.

2. messageID string{1,20} [wymagany dla confirmation=CONFIRMED]

Pseudolosowy identyfikator komunikatu o długości 32 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (np. na bazie UID). Pochodzi z żądania metody.

3. confirmation string{1,100} [wymagany]

Status potwierdzenia przyjęcia zlecenia.

Może przyjmować dwie wartości:

CONFIRMED – operacja powiodła się

NOTCONFIRMED – operacja nie powiodła się

4. reason string{1,1000}

Wyjaśnienie szczegółów przetwarzania żądania.

hash string{1,128} [wymagany dla confirmation=CONFIRMED]

Wartość funkcji skrótu dla komunikatu obliczona zgodnie z opisem w części Bezpieczeństwo transakcji. Obowiązkowa weryfikacja zgodności wyliczonego skrótu przez Serwis.

Odpowiedzi na żądania anulowania transakcji

Jeśli komunikat jest poprawny składniowo, System zwróci jedną z poniższych par opisujących wynik przetwarzania. Poza jej interpretacją, zaleca się kontrolnie odpytać o status transakcji (metoda transactionStatus).

Należy pamiętać, że po skutecznym anulowaniu przynajmniej jednej transakcji, nie jest możliwe wystartowanie nowej, ani kontynuowanie wcześniej wystartowanej transakcji o tym samym OrderID.

Confirmation=CONFIRMED reason=CANCELED_FULLY

Dla wskazanego OrderID: wszystkie transakcje oczekujące na wpłaty zostały anulowane.

Dla wskazanego RemoteID: transakcja została anulowana.

Confirmation=CONFIRMED reason=CANCELED_PARTIALLY

Dla wskazanego OrderID: anulowano przynajmniej jedną transakcję, jednak wystąpiły transakcje, których nie można było anulować (np. były już opłacone).

Dla wskazanego RemoteID: taka odpowiedź nie występuje.

Confirmation=NOTCONFIRMED reason=INCORRECT_PAYMENT_STATUS

Znaleziono przynajmniej jedną wskazaną transakcję, jednak nie udało się żadnej anulować (np. nie było transakcji oczekującej na wpłatę).

Confirmation=NOTCONFIRMED reason=TRANSACTION_NOT_FOUND

Nie znaleziono wskazanej transakcji.

Confirmation=NOTCONFIRMED reason=OTHER_ERROR

Wystąpił inny błąd przy przetwarzaniu żądania.

Komunikaty błędu

Opis komunikatów błędu

Wszystkie komunikaty błędów będą zwracane w postaci dokumentu XML, zawierającego kod błędu, jego nazwę oraz opis. Ze względu na dużą zmienność możliwych błędów, nie jest utrzymywana pełna dokumentacja błędów.

WSKAZÓWKA: Pole description, dokładnie opisuje każdy z błędów (pola statusCode i name mogą być ignorowane).

Przykładowy błąd (XML)

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<error>
		<statusCode>55</statusCode>
		<name>BALANCE_ERROR</name>
		<description>Wrong services balance! Should be 100 but is 40</description>
	</error>

Schematy obsługi transakcji i rozliczeń

W tej części przedstawione są modele, scenariusze zdarzeń i przepływu informacji.

Rozszerzona struktura serwisów i punktów rozliczeń

Struktura Partnera składa się z przynajmniej 1 serwisu (identyfikowane za pomocą identyfikatora ServiceID) oraz dowolnej liczny punktów rozliczeń (identyfikowane za pomocą identyfikatora idBalancePoint).

 • Serwisami są zazwyczaj źródła Linków Płatności (strona WWW, aplikacja mobilna, maile itp). Serwisy też rozdzielają ruch dotyczący różnych branż (płatności za faktury, zakupy e-Commerce itp.). Ponieważ transakcja identyfikowana jest przez parę OrderID i ServiceID, można powiedzieć, że „serwis odpowiada poziomowi transakcji".

 • Punkty rozliczeń definiuje się, jeśli istnieje potrzeba rozróżnienia w jakiś sposób składowych płatności (np. poprzez wskazanie ich w raportach lub niezależne rozliczenie). Ponieważ produkt transakcji identyfikowany jest przez przynależący mu punkt rozliczeń (idBalancePoint), można powiedzieć, że „punkt rozliczeń odpowiada poziomowi produktu".

Koszyk produktów (a więc również punkty rozliczeń) może nie występować w strukturze opisującej Partnera. Przyczyna dodania do struktury punktów rozliczeń wpływa na decyzję o modelu rozliczeniowym:

 • potrzeba rozróżnienia składowych wpłaty na liście transakcji (w raportach) niekoniecznie musi pociągać za sobą osobnego rozliczania każdego z produktów lub punktów rozliczeń; w tej sytuacji zazwyczaj w zupełności wystarczają modele rozliczeniowe na poziomie serwisu (zbiorcze lub po każdej wpłacie)

 • potrzeba rozdzielenia rozliczeń składowych wpłaty, powoduje zastosowanie modelu rozliczeniowego na poziomie punktu rozliczeń (zbiorcze lub po każdej wpłacie).

Poniżej ilustracja przykładowej struktury (bez wskazywania konkretnego modelu rozliczeniowego)

{width="6.267361111111111in" height="9.141860236220472in"}

Modele rozliczeń

Model rozliczeń zbiorczych transakcji (model domyślny)

Rozliczenia zbiorcze następują następnego dnia roboczego (D+1).

{width="6.267361111111111in" height="3.806862423447069in"}

Model rozliczeń transakcji po każdej wpłacie

Rozliczenia po każdej wpłacie wykonywane mogą być niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od Klienta na wskazane w parametrach Linka płatności dane transakcji (opcje: Konto odbiorcy, Tytuł przelewu rozliczeniowego, Nazwa odbiorcy przelewu rozliczeniowego).

{width="6.297915573053368in" height="3.8041666666666667in"}

Model rozliczeń zbiorczych produktów

Rozliczenia zbiorcze następują następnego dnia roboczego (D+1).

{width="6.267361111111111in" height="4.272697944006999in"}

Model rozliczeń produktów po każdej wpłacie

Rozliczenia po każdej wpłacie wykonywane mogą być niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od Klienta na wskazane w parametrach Linka płatności dane produktu (opcje: Konto odbiorcy, Tytuł przelewu rozliczeniowego, Nazwa odbiorcy przelewu rozliczeniowego).

{width="6.267361111111111in" height="4.441338582677165in"}

Model rozliczeń transakcji na żądanie

Rozliczenia mogą być zlecane przez Partnera poprzez wywołanie metody transactionSettlement.

{width="6.267361111111111in" height="4.6258759842519686in"}